Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2018 17:17 

De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd


Op maandag 10 december 2018 wordt de eerste akte van de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem ondertekend. Daarmee wordt officieel het project beëindigd waarbij 53 hectare landbouwgrond herverkaveld werd van 19 gebruikers waarbij 105 belanghebbenden de akte tekenden.

Ruilverkaveling Molenveld-Rotem
 
De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem kadert in het project ‘herstructurering landbouwgronden Noordoost-Limburg’, dat een onderdeel vormt van het voormalige ‘Limburgplan’ (2005-2009). Het doel ervan is de kavelstructuur van landbouwpercelen te verbeteren in Noordoost-Limburg. De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem is één van de vier vrijwillige ruilverkavelingen binnen dit project. Het projectgebied bevindt zich in Rotem tussen het natuurgebied De Broeken in het noorden, de Molenweg in het zuiden en tussen de Burgemeester Henrylaan en de Hoogbaan.
 
In tegenstelling tot een ‘ruilverkaveling uit kracht van wet’ (zoals die in Molenbeersel in uitvoering is), is dit een ‘vrijwillige ruilverkaveling’. In zo’n vrijwillige ruilverkaveling dient elke vruchtgebruiker of eigenaar akkoord te gaan met de herverkaveling alvorens ze uitgevoerd kan worden.
Start project:
 
Vanaf 2009 werden de eerste keukentafelgesprekken met belanghebbenden gevoerd om het draagvlak voor een vrijwillige ruilverkaveling in dit gebied af te toetsen. Daarna ging de herverkavelaar aan het werk om een eerste versie van het herverkavelingsplan uit te tekenen, waarbij de nodige aandacht werd besteed aan degelijke ontsluiting van het gebied. Door financiële onduidelijkheid werd het project echter tijdelijk on hold gezet.
SALK:
 
Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) is het actieplan dat het Noord-Limburgse tuinbouwpotentieel moet versterken én bijgevolg ook andere landbouwsectoren de nodige impulsen biedt door het creëren van betere en grotere kavels. De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem past in dit plaatje en de Vlaamse Overheid, de stad Dilsen-Stokkem en SALK staan in deze ruilverkaveling dan ook samen in voor de kosten. Het SALK bood de nodige financiële ruimte om de ruilverkaveling terug op te starten.
 
Een definitief herverkavelingsplan voor de ruilverkaveling Molenveld-Rotem werd dan ook nuttig verklaard op 26 april 2018 bij Ministerieel Besluit.
 
Diezelfde dag werd het ‘Provinciaal Comité voor ruilverkaveling in der minne in Limburg’, samengesteld door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dit comité, met ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), werd belast met de uitvoering van het herverkavelingsplan.
 
Het Provinciaal Comité, de VLM, het ‘departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten’, de stad Dilsen-Stokkem, de provincie Limburg, FOD Financiën en de belanghebbenden werkten het plan verder uit.
 
Uiteindelijk tekenden maar liefst 105 belanghebbenden het ruilverkavelingsplan en is 53 hectare landbouwgrond herverkaveld tot wat het nu is: een beter bereikbaar en geoptimaliseerd landbouwgebied.
 
Door een snelle en accurate samenwerking startten de werken reeds in oktober 2018 en kan op 10 december 2018 de akte al verleden worden. Daarmee wordt deze ruilverkaveling dan ook officieel beëindigd.
 
Enkele nuttige cijfers over de ruilverkaveling Molenveld-Rotem:
 
Het projectgebied Molenveld-Rotem omvat iets minder dan 53ha. Na de ruilverkaveling zullen 281 kadastrale percelen herleid worden tot 91 kadastrale percelen. 37 gebruiksblokken met een gemiddelde oppervlakte van 1,5ha zullen herleid worden tot 18 gebruiksblokken met een gemiddelde oppervlakte van 2,8 ha.
 
Er zullen ongeveer 2000m nieuwe, verharde landbouwwegen aangelegd zijn en een aantal opruimwerken uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 216.000, waarvan € 130.000 via subsidies van het Vlaams Gewest, € 33.000 door Dilsen-Stokkem en € 53.000 via bijdragen vanuit SALK.  Nieuwsflash
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
Onkruidresistentie steeds grotere zorg boerenLees meer
 
 
Waterbeleidsnota 2020-2025 Lees meer
 
 
Premiesubsidie weersverzekering landbouwsector Lees meer
 
 
Bouw windturbines - RegelgevingLees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling schadedossiersLees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer