Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 14 feb 2019 11:24 

Hervorming van het GLB


Bestanden beschikbaar voor download:
Factsheet (797.5 Kb)

HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S

-              verwerpt de voorgestelde bezuiniging van 28 % op de begroting voor plattelandsontwikkeling;

-              is gekant tegen de mogelijkheid van overdracht van de tweede naar de eerste pijler;

-              dringt erop aan dat de regio's een doorslaggevende rol spelen in het beheer van de strategische plannen, met name voor de tweede pijler;

-              herinnert eraan dat marktregulering doeltreffender en goedkoper is dan maatregelen achteraf;

-              dringt aan op de invoering van vrijwillige crisisbeheersinstrumenten op basis van het beheer van de productievolumes;

-              is van mening dat inkomensverzekering een duur instrument is dat nauwelijks is afgestemd op kleine en middelgrote bedrijven en niet in de plaats kan komen van een marktordening;

-              pleit voor volledige convergentie, uiterlijk in 2027, van de rechtstreekse betalingen tussen de lidstaten;

-              stelt voor om in de landen en regio's waar de interne convergentie nog niet ten uitvoer is gelegd, deze geleidelijk op te voeren ten gunste van achtergestelde regio's, zodat deze tegen 2026 volledig is verwezenlijkt;

-              onderschrijft het voorstel om een plafond voor rechtstreekse betalingen vast te stellen en stelt voor om met maximaal 50% van de kosten van alleen de werknemers rekening te houden;

-              steunt de invoering van een verplichte herverdelende betaling en stelt voor om de schaal ervan te verhogen, met een minimum van 30% van de middelen van de eerste pijler;

-              stelt voor om de lidstaten te verplichten specifieke steun voor kleine landbouwers te verlenen;

-              zou graag zien dat in de verordening gemeenschappelijke, meetbare en gekwantificeerde Europese doelstellingen voor de nationale strategische plannen worden opgenomen;

-              onderschrijft het beginsel van de ecoregelingen en stelt voor dat er minimaal 30% van de nationale betalingskredieten aan wordt besteed;

stelt voor dat elk nationaal strategisch plan de minimumdrempel van 40% van de totale financiële middelen van het GLB als bijdrage aan de milieu-/klimaatdoelstellingen haalt.  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer