Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2019 08:50 

Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019


Elk voorjaar bemonstert de Bodemkundige Dienst van België heel wat suikerbietpercelen voor het berekenen van een stikstofbemestingsadvies volgens de N-indexmethode. Gemiddeld bevatten de suikerbietenpercelen een duidelijk hogere hoeveelheid stikstof in het profiel dan in dezelfde periode in 2018.

De gemiddelde bemestingsadviezen zijn de volgende:

Onderstaande figuur toont de gemiddelde N-reserve in functie van de voorteelt voor dit jaar en het voorbije jaar. 

Gemiddelde reserve aan nitrische stikstof op Belgische suikerbietpercelen in functie van de voorteelt, voorlopige statistieken tot 11/03/2019 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bron: Bodemkundige Dienst van België.

De hoogste N-reserves worden gemeten na de vlinderbloemige voorteelten erwten en bonen en na aardappelen.  Vooral de hoge reserve aan nitrische stikstof in de diepste bodemlaag (60-90cm) kan een negatief effect hebben op de afrijping van de bieten wat ten koste gaat van het suikergehalte.

Het merendeel van de suikerbieten wordt geteeld na granen. Door het effect van de groenbemester is dit de enige voorteelt waarbij de tweede bodemlaag gemiddeld het rijkste is aan minerale stikstof. De inzet van de groenbedekker laat dus niet alleen toe om te besparen op de aanvullende N-bemesting, maar komt ook de afrijping van de bieten ten goede.

Door de gemiddeld hogere N-reserve liggen de stikstofbemestingsadviezen dit seizoen globaal genomen een tiental kg/ha lager dan vorig jaar.  Opvallend is dit jaar ook de grote spreiding in N-reserve en bijgevolg in de bemestingsadviezen tussen de individuele percelen. Een belangrijk aandeel van de percelen na granen hebben een stikstofbemestingsadvies tussen de 120 en 150 kg N/ha gekregen. Bij een hogere N-reserve en indien een hoger dan gemiddelde mineralisatie wordt verwacht (hoger humusgehalte, goed ontwikkelde groenbemester, nawerking stalmest) liggen de adviezen soms op een merkelijk lager niveau. 

De Bodemkundige Dienst benadrukt dat de vernoemde cijfers slechts richtinggevend. Er zijn grote verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen met verschillende voorgeschiedenis en verschillende bodemeigenschappen. Een beredeneerde stikstofbemesting is enkel mogelijk gebaseerd op een bodemanalyse met bijhorend advies. Op percelen waar in het voorjaar dierlijke mest wordt uitgereden, kan ook tijdens het groeiseizoen, vanaf 4 weken na de mesttoediening, een bodemanalyse uitgevoerd worden voor het berekenen van een bijbemestingsadvies. Voor het aanvragen van een bodemstaalname kan u contact opnemen met de Bodemkundige Dienst: info@bdb.be, tel 016/310922 of rechtstreeks met uw staalnemer.

Volgens Jan Bries en Mia Tits

De volledige uitleg over de actuele situatie N-adviezen in suikerbieten kan je hier terugvinden.  Nieuwsflash
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer