Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 sep 2018 20:25 

Nieuw emissieproject wil ammoniakuitstoot aan de bron aanpakken


Pluimveebedrijven gebruiken vaak end-of-pipe technieken om de ontstane uitstoot naar de omgeving te reduceren. Het project ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ draait de rollen om en probeert het ontstáán van de ammoniakemissie te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

pluimveeDe pluimveesector wordt met steeds strengere eisen geconfronteerd, ook voor wat het milieu betreft. Ammoniakreductie is iets waar de pluimveehouder sterk mee bezig is. ILVO probeert nu, samen met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt, de boer handvaten aan te reiken om die uitstoot reeds van bij de bron aan te pakken.


Ammoniakvorming kan worden gereduceerd door de stikstofexcretie te verminderen of door ervoor te zorgen dat de kippen drogere mest produceren. In het project zullen hiervoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld met focus op voeding, inrichting en ventilatie. Wat voeder betreft zal onder andere bestudeerd worden of een verdere verlaging van het ruweiwitgehalte haalbaar en effectief is. Wat inrichting betreft wordt onderzocht of de drinkvoorzieningen kunnen worden aangepast. Wat ventilatie betreft, tot slot, wordt gekeken of via aanpassingen aan het -regime of -patroon in de stal de mest droger kan worden gemaakt.

Er zal afgetoetst worden hoe de sector staat tegenover mogelijke nieuwe strategieën. De beste praktijken zullen op een 8-tal commerciële pilootbedrijven worden getest. Parameters als zoötechnische prestaties, strooiselkwaliteit en voetzoollaesies zullen tijdens deze testen worden opgevolgd.

Het uiteindelijke doel is om makkelijk implementeerbare en efficiënte strategieën te ontwikkelen die het ontstaan van ammoniak effectief reduceren op het pluimveebedrijf. Belangrijk hierbij is dat deze geen negatieve gevolgen hebben op de dierprestaties, economisch haalbaar zijn voor en gedragen worden door de hele sector. Ook zal een vereenvoudigde meetmethode aangeleverd worden zodat de ammoniakemissie of reductie na implementatie van een strategie bepaald kan worden.

Project: Kuikemis
Looptijd: 2018-2022
Financiering: LA-traject
Samenwerking: Proefbedrijf Pluimveehouderij, Innovatiesteunpunt
Contact: evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.bepeter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer