Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 okt 2018 09:21 

Harmonisatie begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager


Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, artikel 4, eerste lid, 2°, vervangen bij de wet van 29 april 1999 en gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012 en artikel 16, eerste lid, 4° ;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, op artikel 307bis, § 3, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2013 en op artikel 322, § 3, derde lid, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011 en vervangen bij de wet van 29 maart 2012;
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en artikel 35septies, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 15 december 2013;
Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 november 2017 en artikel 30ter, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2013 en gewijzigd bij de wetten van 4 april 2014 en 21 november 2017;

Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 134, § 2, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014;
Gelet op de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, artikel 58, § 4;
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 92, artikel 98 laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juli 2015 en artikel 99;
Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen, artikel 36/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2013;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie en veiligheidsgebied;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen XVI.25, § 3, ingevoegd bij de wet van 4 april 2014 en vervangen door de wet van 26 oktober 2015;
Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de artikelen 28 en 38;
Gelet op de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;
Gelet op de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 27 en 33;
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 11 maart 2018;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1996 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgelegde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 mei 2015 betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in de gezondheidszorg;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten van 29 maart 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2018;
Gelet op advies 63.331/1 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende de wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg, die net zoals dit besluit, de harmonisatie beoogt van de terminologie, die in de Belgische federale wetgeving, wordt gebruikt ter verwijzing naar de elektronische handtekening en de duurzame gegevensdrager, en aldus een duidelijk juridisch kader voor de elektronische handtekening en de duurzame gegevensdrager wil inrichten, dat ook zo eenvoudig mogelijk en geharmoniseerd is, en met bijzondere aandacht voor de verenigbaarheid van de voorgestelde wijzigingen met de toepasselijke Europese wetteksten.
Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Werk, Economie en Consumenten, van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, van de Minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie, van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, van de Minister van Energie en van de Minister van Defensie, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut van vervoerinstallaties voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen, ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 mei 2002, worden de woorden "elektronische handtekening" vervangen door de woorden " de ondertekening van deze documenten door de elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 2. In de artikelen 20, § 1, tweede lid, vervangen door het koninklijk besluit van 19 april 2014, en 20, § 10, tweede lid, vervangen door het koninklijk besluit van 19 april 2014, van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, worden de woorden "geavanceerde elektronische handtekening overeenkomstig artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten" telkens vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".
Art. 3. In artikel 7, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen door het koninklijk besluit van 20 oktober 2008, worden de woorden "schriftelijk of op een andere duurzame drager" vervangen door de woorden "op een duurzame gegevensdrager".
Art. 4. In artikel 127/1 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid worden de woorden "digitaal te ondertekenen" vervangen door de woorden "te ondertekenen met behulp van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening";
2° in het vierde lid worden de woorden "de digitale handtekening" vervangen door de woorden "het elektronisch zegel in de zin van artikel 3.25. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3.27. van dezelfde verordening".
Art. 5. In artikel 6bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 december 1998, worden de woorden "electronische handtekening" vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 6. In artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied, worden de woorden "gecertificeerde elektronische handtekening" vervangen door de woorden "gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".
Art. 7. In de artikelen 4, 35, derde lid, en 47, vierde lid, van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen worden de woorden "een elektronische handtekening" telkens vervangen door de woorden "een handtekening van deze documenten door middel van een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 8. In artikel 8, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2002 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft worden de woorden "elektronische handtekening" vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 9. In artikel 2, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis, vervangen door het koninklijk besluit van 15 december 2008 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 2014, worden de woorden "elektronische handtekening" vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 10. In de Nederlandse tekst van punt 2.5.6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, vervangen door artikel 228, § 3, van het koninklijk besluit van 12 november 2012, worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 11. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, [...], van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik wordt de bepaling onder 6° als volgt vervangen:
"6° De elektronische handtekening: de gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG".
Art. 12. In de artikelen 14, derde lid, artikel 16, derde lid, en artikel 58, tweede lid, van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie worden de woorden "op schrift of op een andere duurzame drager" telkens vervangen door "op een duurzame gegevensdrager".
Art. 13. In artikel 54, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, vervangen door het koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de zin "dat de elektronische handtekening conform is met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening" vervangen door de zin "dat de elektronische handtekening een gekwalificeerde elektronische handtekening is in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.".
Art. 14. In artikel 87 van hetzelfde koninklijk besluit wordt paragraaf 4 als volgt vervangen:
" § 4. De offerte die namens een rechtspersoon elektronisch wordt verzegeld door een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3.27. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG vereist geen bijkomende volmacht.".
Art. 15. In artikel 97, vierde lid van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "elektronische handtekening" vervangen door de woorden "elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde verordening".
Art. 16. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt:
"5° duurzame gegevensdrager : elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1, eerste lid, 15°, van het Wetboek van economisch recht;".
Art. 17. In de Nederlandse tekst van artikelen 33, § 1, eerste lid, 124, § 1, eerste lid, 132, alinéa 2, 177, 218 en 230 van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 18. In de Nederlandse tekst van de artikelen 14, derde lid, en 18, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 19. In de Nederlandse tekst van artikel 16 van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 20. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgelegde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, wordt de bepaling onder 17° vervangen als volgt :
"17° duurzame gegevensdrager : elk instrument zoals gedefinieerd in artikel I.1, eerste lid, 15°, van het Wetboek van economisch recht;".
Art. 21. In de Nederlandse tekst van artikelen 6, 8, 11, 13 en 21 van hetzelfde koninklijk besluit, worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 22. In de Nederlandse tekst van artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten worden de woorden "duurzame drager" telkens vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 23. In artikel 6, 4°, van het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen worden de woorden "schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager" vervangen door de woorden "met behulp van een duurzame gegevensdrager".
Art. 24. In de Nederlandse tekst van artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 mei 2015 betreffende de bewijskracht van de gegevens die door de ziekenhuizen worden opgeslagen, verwerkt of meegedeeld door middel van een optische en fotografische techniek, evenals hun weergave op papier of op elke andere leesbare drager, voor de toepassing in de gezondheidszorg worden de woorden "duurzame drager" vervangen door de woorden "duurzame gegevensdrager".
Art. 25. De minister bevoegd voor Werk, Economie en Consumenten, de minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Digitale Agenda en Telecommunicatie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Energie en de minister bevoegd voor de Middenstand, Zelfstandigen en KMO, zijn ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
Ch. MICHEL
De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie,
A. DE CROO
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT
De Minister van Energie
M. C. MARGHEM
De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuďteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer