Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 07 nov 2018 17:21 

Erkenning landbouwramp droogte 2 juni-6 augustus 2018 gepubliceerd


Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, en § 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen en landbouwrampen), gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 februari 1995, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 1984, 19 december 1984, 9 april 1990, 20 februari 1995 en 18 december 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het nettototaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 6 mei 2002 en 8 november 2007;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de aanvragen tot schadeloosstelling van de geteisterde landbouwers zonder verwijl ingediend moeten worden;
Overwegende dat de definitieve schadevaststellingen gerichter kunnen gebeuren en dat de definitieve schadeaangifte en de tegemoetkomingsaanvraag pas na de erkenning van de landbouwramp kunnen worden ingediend;
Overwegende dat een spoedige erkenning en een correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen noodzakelijk zijn om de continuïteit van de getroffen landbouwbedrijven te verzekeren;
Gelet op de inlichtingen die de Vlaamse steden en gemeenten hebben verstrekt betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze droogte;
Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, gegeven op 28 augustus 2018;
Overwegende dat de droogte is opgetreden van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat de droogte belangrijke schade heeft toegebracht aan teelten en aanplantingen op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven waarvoor het inkomensverlies het voortbestaan van zekere bedrijven in gevaar brengt;
Overwegende dat de droogte van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De schade aan de volgende teelten veroorzaakt door de droogte van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018, wordt beschouwd als een landbouwramp en wordt erkend als een schadelijk feit als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen:
1° groenten;
2° akkerbouwgewassen;
3° nijverheidsgewassen;
4° voedergewassen;
5° fruitteelt;
6° sierteelt;
7° boomkweek.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de landbouwramp, vermeld in artikel 1, omvat het geheel van het Vlaamse grondgebied.
Art. 3. Er kan alleen een tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, worden verkregen als het productieverlies per landbouwer en per teelt minstens 30% bedraagt en het oorzakelijk verband tussen het productieverlies en de droogte uiterlijk 30 september 2018 werd vastgesteld. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.
Art. 4. De tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, wordt berekend conform artikel 25 van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.
Art. 5. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, wordt elke feitelijke vereniging van natuurlijke personen die onder hetzelfde landbouwernummer of hetzelfde ondernemingsnummer geregistreerd is, beschouwd als één enkele uitbater van het geteisterde goed.
Art. 6. Alleen schadelijders die over een actief ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikken komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1.
Art. 7. Het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het nettototaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 6 mei 2002 en 8 november 2007 wordt toegepast binnen de mogelijkheden van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
Art. 8. In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt punt 2° /1 vervangen door wat volgt:
"2° /1. De lasten als gevolg van een landbouwramp, als vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, en door de Vlaamse Regering als zodanig erkend conform artikel 2, § 2, van de voormelde wet en dit uiterlijk op 1 september 2019, kunnen volledig op het Fonds worden aangerekend;".
Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket gentegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer