Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 nov 2018 17:21 

Erkenning landbouwramp droogte 2 juni-6 augustus 2018 gepubliceerd


Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de droogte tussen 2 juni 2018 en 6 augustus 2018 als landbouwramp en de afbakening van de geografische uitgestrektheid en de getroffen teelten van die ramp

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, en § 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen en landbouwrampen), gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 februari 1995, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 1984, 19 december 1984, 9 april 1990, 20 februari 1995 en 18 december 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het nettototaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 6 mei 2002 en 8 november 2007;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de aanvragen tot schadeloosstelling van de geteisterde landbouwers zonder verwijl ingediend moeten worden;
Overwegende dat de definitieve schadevaststellingen gerichter kunnen gebeuren en dat de definitieve schadeaangifte en de tegemoetkomingsaanvraag pas na de erkenning van de landbouwramp kunnen worden ingediend;
Overwegende dat een spoedige erkenning en een correcte behandeling en uitbetaling van de vergoedingsaanvragen noodzakelijk zijn om de continuïteit van de getroffen landbouwbedrijven te verzekeren;
Gelet op de inlichtingen die de Vlaamse steden en gemeenten hebben verstrekt betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze droogte;
Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, gegeven op 28 augustus 2018;
Overwegende dat de droogte is opgetreden van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018 op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat de droogte belangrijke schade heeft toegebracht aan teelten en aanplantingen op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven waarvoor het inkomensverlies het voortbestaan van zekere bedrijven in gevaar brengt;
Overwegende dat de droogte van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De schade aan de volgende teelten veroorzaakt door de droogte van 2 juni 2018 tot en met 6 augustus 2018, wordt beschouwd als een landbouwramp en wordt erkend als een schadelijk feit als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen:
1° groenten;
2° akkerbouwgewassen;
3° nijverheidsgewassen;
4° voedergewassen;
5° fruitteelt;
6° sierteelt;
7° boomkweek.

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de landbouwramp, vermeld in artikel 1, omvat het geheel van het Vlaamse grondgebied.
Art. 3. Er kan alleen een tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, worden verkregen als het productieverlies per landbouwer en per teelt minstens 30% bedraagt en het oorzakelijk verband tussen het productieverlies en de droogte uiterlijk 30 september 2018 werd vastgesteld. Het productieverlies per teelt wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van de teelt.
Art. 4. De tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, wordt berekend conform artikel 25 van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014.
Art. 5. Voor de berekening van de tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1, wordt elke feitelijke vereniging van natuurlijke personen die onder hetzelfde landbouwernummer of hetzelfde ondernemingsnummer geregistreerd is, beschouwd als één enkele uitbater van het geteisterde goed.
Art. 6. Alleen schadelijders die over een actief ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikken komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de schade, vermeld in artikel 1.
Art. 7. Het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het nettototaal bedrag van de geleden schade, evenals van het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000, 6 mei 2002 en 8 november 2007 wordt toegepast binnen de mogelijkheden van Verordening nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
Art. 8. In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2007 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt punt 2° /1 vervangen door wat volgt:
"2° /1. De lasten als gevolg van een landbouwramp, als vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, en door de Vlaamse Regering als zodanig erkend conform artikel 2, § 2, van de voormelde wet en dit uiterlijk op 1 september 2019, kunnen volledig op het Fonds worden aangerekend;".
Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2018.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer