Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 dec 2018 07:22 

Bestrijding van de ziekte van Newcastle


Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9bis, lid 1, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);
Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, artikel 35 en artikel 41;
Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2018;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dit besluit tot doel heeft om de maatregelen zoals voorzien bij het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle aan te passen aan de huidige epidemiologische situatie in België betreffende de ziekte van Newcastle,

Besluit :
Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2018, wordt vervangen als volgt:
"Art. 3. § 1. In afwijking op artikel 2 is het verzamelen, tentoonstellen en verhandelen van pluimvee en hobbypluimvee met inbegrip op openbare markten, toegelaten onder de volgende voorwaarden:
1. Een pluimveehandelaar mag enkel pluimvee en hobbypluimvee verhandelen dat afkomstig is:
i. van in Sanitel geregistreerde houders van pluimvee;
ii. van in Sanitel geregistreerde houders van hobbypluimvee voor zover de in punt 5 vermelde dieren werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en verhandeld overeenkomstig punt 6;
iii. van niet in Sanitel geregistreerde houders van hobbypluimvee voor zover de in punt 5 vermelde dieren werden verhandeld overeenkomstig punt 7.
2. De pluimveehandelaar vermeldt in het inkomend register bedoeld in artikel 25, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee, het beslagnummer van de handelaar of van elk bedrijf van herkomst van het in punt 1, i), bedoeld pluimvee en van het in punt 1, ii), bedoeld hobbypluimvee, of de naam en het adres van elke houder vanwaar het in punt 1, iii), bedoeld hobbypluimvee afkomstig is.
3. Een pluimveehandelaar mag enkel hobbypluimvee verhandelen indien hij zich ervan heeft verzekerd bij de overlater van deze dieren, op basis van de in punten 9 en 10 vermelde documenten, dat de in punt 5 vermelde dieren werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en verhandeld overeenkomstig punten 6, 7 en 8.
4. Een pluimveehandelaar die op zijn geregistreerd pluimveebedrijf pluimvee of hobbypluimvee langer houdt dan 3 maanden, moet de in punt 5 vermelde dieren opnieuw laten vaccineren tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en hij mag de in punt 5 vermelde dieren niet eerder dan 15 dagen na deze vaccinatie verhandelen.
Het in het eerste lid vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie is te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
5. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee laat de kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen, die hij houdt, vaccineren tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts.
6. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag de in punt 5 vermelde dieren enkel verhandelen naar een pluimveehandelaar indien zij minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts.
7. De niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee mag de in punt 5 vermelde dieren enkel verhandelen naar een pluimveehandelaar indien:
i. alle in punt 5 vermelde dieren gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en de te verhandelen dieren minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden werden gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts;
ii. de dieren individueel geïdentificeerd zijn met een niet-verwijderbare gesloten pootring, verdeeld door een erkende vereniging als bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren.
8. De in punten 6 en 7 vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie zijn te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
9. De erkende dierenarts die de in punten 4, 5 en 6, bedoelde vaccinaties van hobbypluimvee uitvoert bij de in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee:
i. attesteert op het moment van de vaccinatie de uitgevoerde vaccinaties door het naar behoren invullen van het document waarvan het model is opgenomen in bijlage 3 van dit besluit;
ii. registreert de uitgevoerde vaccinaties op elektronische wijze in Sanitel, binnen de 7 dagen na de dag van de vaccinatie overeenkomstig bijlage 1, punt I.B. en de instructies van het Agentschap.
10. De erkende dierenarts die op vraag van een niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee de vaccinatie van geringd hobbypluimvee uitvoert, attesteert op het moment van de vaccinatie de uitgevoerde vaccinaties door het naar behoren invullen van het document waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit, met vermelding van de individuele ringnummers van de gevaccineerde dieren.
11. De in punten 9 en 10 bedoelde modellen van attesten mogen vervangen worden door een model van attest dat door verenigingen van hobbyhouders wordt gebruikt, voor zover ze dezelfde gegevens bevatten als de modellen van attesten opgenomen in de bijlagen 2 en 3 van dit besluit.
12. De in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee die de vaccinatie van zijn hobbypluimvee en/of vogels dient te bewijzen, dient het naar behoren ingevulde document waarvan het model opgenomen is in bijlage 3 van dit besluit voor te leggen. De houder kan aan de dierenarts vragen om bijkomend ook het document in te vullen waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit voor alle of sommige geringd hobbypluimvee of geringde vogels.
13. De niet in Sanitel geregistreerde houder van hobbypluimvee die de vaccinatie van zijn geringd hobbypluimvee dient aan te tonen, dient het naar behoren ingevulde document waarvan het model is opgenomen in bijlage 2 van dit besluit voor te leggen.
14. Op een verzameling van hobbypluimvee en/of vogels mogen de in punt 5 vermelde dieren slechts toegelaten worden indien deze dieren minstens 15 dagen geleden en maximaal 9 maanden geleden gevaccineerd werden tegen de ziekte van Newcastle in overeenstemming met bijlage 1, punt I.A., door een erkende dierenarts en voor zover de deelnemer de in punten 9 en 10 bedoelde attesten van de dierenarts kan voorleggen aan de organisator en aan de dierenarts van de verzameling.
Het in het eerste lid vermelde minimum aantal dagen na de vaccinatie is te rekenen vanaf de datum van de meest recente vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin.
§ 2. In afwijking op artikel 2 en op paragraaf 1, is het direct verhandelen van hobbypluimvee tussen hobbyhouders toegestaan zonder voorwaarden."
Art. 2. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit en wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die als bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.
Art. 5. Artikel 1bis van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 1 juli 1992 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 augustus 1992 en het koninklijk besluit van 10 juni 2014, wordt opgeheven.
Art. 6. In de bijlage van het ministerieel besluit van 25 januari 1993 houdende reglementering van de vaccinatie tegen pseudovogelpest en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest wordt punt 1.2. opgeheven.
Art. 7. De in artikel 3, § 1, punt 9, bedoelde vaccinaties die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 1 maart 2019 worden ook geregistreerd in Sanitel vanaf 1 maart 2019 binnen de 30 dagen na 1 maart 2019.
Art. 8. Dit besluit, met uitzondering van artikel 3, § 1, punt 9, ii), treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Artikel 3, § 1, punt 9, ii), treedt in werking op 1 maart 2019.
Brussel, 22 november 2018.
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer