Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2019 08:54 

Erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen


Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector aardappelen

Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, het laatst gewijzigd bij verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 30, 1° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, artikel 2, tweede lid, en artikel 4, tweede en derde lid;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 31 januari 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties.
Art. 2. Binnen de sector aardappelen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 19°, van het besluit van 31 januari 2014, wordt de deelsector biologische aardappelen aangeduid.
Producenten die aardappelen produceren en in het kader van die productie deelnemen aan de voedselkwaliteitsregeling die is ingesteld bij verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, behoren tot de deelsector biologische aardappelen.
Art. 3. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt het minimumaantal leden per groep van producenten in de sector aardappelen waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op veertig.
§ 2. Ter uitvoering van artikel 4, derde lid, van het besluit van 31 januari 2014 wordt voor de deelsector biologische aardappelen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, het minimumaantal leden per groep van producenten waarvoor de erkenning als producentenorganisatie wordt aangevraagd, vastgesteld op tien, op voorwaarde dat de groepen uitsluitend bestaan uit producenten van biologische aardappelen.
Om meegeteld te worden voor het minimumaantal leden, vermeld in het eerste lid, is vereist dat de producenten van biologische aardappelen die lid zijn van de producentenorganisatie, gedurende de hele duur van hun lidmaatschap van de producentenorganisatie voldoen aan de voorwaarden, vermeld in verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2092/91.
Brussel, 21 december 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE  Nieuwsflash
 
Oppompverbod in West-Vlaamse waterlopen nog altijd van kracht Lees meer
 
 
Dewulf toont nieuwe opties RA3060, Kwatro en MH-reeks tijdens Potato Europe 2019 Lees meer
 
 
Plan de afzet van uw mest voor mestverwerking tijdig in! Lees meer
 
 
Qualibeef, voorheen Veviba, failliet Lees meer
 
 
Eten we binnenkort sardienen of tonijn uit de Noordzee? Lees meer
 
 
Weinig Italiaanse perenLees meer
 
 
Crisis in fruitsector bedwingen met pruimenteelt Lees meer
 
 
Overname veehouderijen voor stikstofcompensatie Lees meer
 
 
Eerste belastingberekeningen de deur uit Lees meer
 
 
Help het ontstaan van nieuwe dier- en plantenziekten in BelgiŰ te voorkomenLees meer
 
 
POTATO EUROPE: 4-5 september 2019Lees meer
 
 
Bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen Lees meer
 
 
Neonicotino´denLees meer