Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2019 11:13 

de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen


Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen;
Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 2 oktober 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 18 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende de uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort);
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) de bepalingen onder 8°, 9°, 10° en 18° worden opgeheven;
b) de bepaling onder 16° wordt vervangen als volgt : " 16° verordening (EU) nr. 2015/262 : uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort);".
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "verordening (EG) nr. 504/2008" vervangen door de woorden "verordening (EU) nr. 2015/262".
Art. 3. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 11. Conform artikel 33 van de verordening (EU) nr. 2015/262 wordt de geldigheid voor vervoersdoeleinden van het identificatiedocument van paardachtigen die op het Belgisch grondgebied verblijven, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, door de officiële dierenarts opgeschort gedurende de duur van de verbodsmaatregelen zoals voorzien in artikel 6.".
Art. 4. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
« Art. 12. De regels in verband met de invoer en de doorvoer van de paardachtigen zijn vastgesteld in de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen.".
Art. 5. De artikelen 13 tot 18 van hetzelfde besluit worden opgeheven.
Art. 6. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV opgeheven.
Art. 7. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 januari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer