Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 feb 2019 11:13 

de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen


Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen;
Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 2 oktober 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 18 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende de uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort);
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) de bepalingen onder 8°, 9°, 10° en 18° worden opgeheven;
b) de bepaling onder 16° wordt vervangen als volgt : " 16° verordening (EU) nr. 2015/262 : uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort);".
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "verordening (EG) nr. 504/2008" vervangen door de woorden "verordening (EU) nr. 2015/262".
Art. 3. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 11. Conform artikel 33 van de verordening (EU) nr. 2015/262 wordt de geldigheid voor vervoersdoeleinden van het identificatiedocument van paardachtigen die op het Belgisch grondgebied verblijven, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank, door de officiële dierenarts opgeschort gedurende de duur van de verbodsmaatregelen zoals voorzien in artikel 6.".
Art. 4. Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
« Art. 12. De regels in verband met de invoer en de doorvoer van de paardachtigen zijn vastgesteld in de uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 van de Commissie van 12 april 2018 betreffende de voorschriften voor het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen.".
Art. 5. De artikelen 13 tot 18 van hetzelfde besluit worden opgeheven.
Art. 6. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV opgeheven.
Art. 7. De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 30 januari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer