Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 16:32 

Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen


In opdracht van de VLM, hebben onderzoekers van het ILVO, de Bodemkundige Dienst van België en de KU Leuven streefwaarden opgesteld voor de fosforgehaltes in de bodem. Positief daarbij is dat goede gewasopbrengsten en beperkte fosforverliezen naar het grond- en oppervlaktewater hand in hand gaan. In de nieuwe ĎCode van goede praktijkení vinden de landbouwers praktische tips om hun fosforgehaltes, langzaam maar zeker, in de richting van de streefcijfers te laten evolueren. Geduld is daarbij op zijn plaats. ILVO-onderzoeker Fien Amery zegt dat het nog tientallen jaren zal duren om de huidige hoge fosforgehaltes in de bodems van de vele Vlaamse percelen binnen de vooropgestelde streefwaarden te krijgen.

Het merendeel van de Vlaamse percelen bevat een grote voorraad fosfor door grote bemestingsdosissen uit het verleden. Te veel fosfor in de bodem vormt een risico voor verliezen naar het oppervlakte- en grondwater. Dat kan leiden tot overmatige algenbloei en verstoring van het ecosysteem. Anderzijds is voldoende beschikbare fosfor nodig in de bodem, om de gewassen te voorzien van voeding. Hoeveel fosforgebruik is zowel economisch als milieukundig verantwoord? De VLM liet het uitgebreid uitzoeken.

Fosforgehalte en fosforvoorraad

Eerst en vooral moest een goede methode bepaald worden om het fosforgehalte in de bodem te meten. Niet alle fosfor in de bodem is immers goed beschikbaar voor het gewas of onderhevig aan verliezen richting milieu. Zes verschillende beschikbare meetmethodes werden onder de loep genomen en getest, in labo-, serre- en veldproeven. Na de eindevaluatie met verschillende criteria werd de huidige methode die gebruikt wordt in Vlaanderen, P-AL (extractie van fosfor uit de bodem met ammoniumlactaat, in azijnzuur bij pH 3,75), als beste methode geselecteerd.

ILVO-onderzoeker Fien Amery: “De fosforvoorraad in de bodem, zoals gemeten met P-AL, is zeer groot en verandert daardoor ook maar traag in de tijd. De fosfor die beschikbaar is voor het gewas komt ook voornamelijk uit de bodemvoorraad en veel minder uit de fosforbemesting die net toegepast werd.” Zie figuur 1.

Figuur 1. Schematische voorstelling van de verschillende fosforfracties in de bodem. Enkel de P uit de bodemoplossing is onmiddellijk opneembaar door de gewassen en wordt gevoed door de labiele P-voorraad en door slechts een fractie van de net toegepaste bemesting (uit: Bussink et al. (2011)). Figuur 1. Schematische voorstelling van de verschillende fosforfracties in de bodem. Enkel de P uit de bodemoplossing is onmiddellijk opneembaar door de gewassen en wordt gevoed door de labiele P-voorraad en door slechts een fractie van de net toegepaste bemesting (uit: Bussink et al. (2011)).

Optimaal fosforgehalte

Er werden verschillende proeven opgezet om uit te maken wat het minimaal vereiste fosforgehalte voor het gewas is en wat het maximaal aanvaardbare fosforgehalte voor het milieu is. Op basis van nieuwe en oudere veldproeven in Vlaanderen werd afgeleid dat het fosforgehalte minstens 11 mg P/100 g moet bedragen om geen fosforgebrek of verminderde opbrengst van het gewas waar te nemen. Voor een fosforgevoelig gewas als maïs kan tot 15 mg P/100 g nodig zijn terwijl een gewas als tarwe toekomt met 6 mg P/100 g. Bij een ongunstige zuurtegraad van de bodem is een hoger fosforgehalte nodig om een optimale opbrengst te behalen. Daar zal bekalken in eerste instantie de meest efficiënte manier zijn om de opbrengst te verhogen en om het fosforgebrek aan te pakken.

De fosforbeschikbaarheid mag niet te laag zijn voor het gewas, maar mag ook niet te hoog omdat dan verliezen optreden naar het grond- en oppervlaktewater. Om geen overschrijding van de fosfornormen in het water door uitspoeling uit de landbouwbodem te verkrijgen, mag het fosforgehalte van de bodem maximaal 16 mg P/100 g bedragen.

Een bodem met een fosforgehalte tussen 11 en 16 mg P/100 g is dus zowel voor het gewas als voor het milieu goed. Binnen die streefzone volstaat het om onderhoudsbemesting toe te passen. Omdat de bodem fosfor gedeeltelijk fixeert, moet wel iets meer fosfor worden toegediend dan het gewas afvoert.

Te hoog fosforgehalte?

Er zijn heel wat ‘misvattingen’ rond tekorten aan fosfor in de bodem. Veldproeven tonen aan dat het weglaten van fosforbemesting tijdens meer dan 10 jaar op percelen met ruim voldoende fosforvoorraad geen opbrengstdaling veroorzaakt. Berekeningen toonden aan dat bijvoorbeeld voor tarwe, en startend vanaf 40 mg P/100 g in de bodem, er na 100 jaar zonder fosforbemesting nog geen opbrengstvermindering is. Ook startfosfor in het begin van het seizoen kan weggelaten worden, als het fosforgehalte boven de streefzone van 16 mg P/100 g zit. Soms staan de jonge maïsplantjes er zonder startfosfor wat paarser bij, maar in de eindopbrengst is daar niets meer van te merken.

De meeste percelen in Vlaanderen hebben een te hoog fosforgehalte, zie figuur 2. Om de fosforverliezen naar het milieu te beperken, moet het fosforgehalte naar omlaag. Dat kan door stelselmatig minder fosfor aan te brengen dan het gewas afvoert, maar ook dat proces gaat traag. Zelfs bij de grootste fosforafvoer (via gras of maïs) en geen enkele vorm van fosforbemesting duurt het meer dan 10 jaar om van 26 naar 16 mg P/100 g te evolueren. Bij gebruik van dierlijke of andere organische mest wordt automatisch ook bemest met fosfor, waardoor de daling van het fosforgehalte nog veel trager verloopt. Bij een jaarlijkse bemesting van 12 m³ rundermengmest duurt het al snel 20 tot 30 jaar om van 26 naar 16 mg P/100 g te evolueren. Met varkensmengmest, dat veel fosforrijker is, is het nog veel moeilijker om het fosforgehalte in de bodem te doen dalen. Daarom is het interessant om te kiezen voor mesttypes met relatief weinig fosfor en veel stikstof, zoals gier en rundermest. Is het koolstofgehalte van de bodem te laag? Dan bevat het mesttype naast weinig fosfor het best veel effectieve organische koolstof. Stalmest en vooral compost zijn dan de beste keuzes.

Te laag fosforgehalte?

Een te laag fosforgehalte komt maar bij een beperkt percentage van de Vlaamse bodems voor, zie figuur 2.

Figuur 2. Percentage stalen per gemeente met een P-AL-gehalte > 160 mg/kg op basis van de standaardgrondanalyse, voor de periode 2010-2012 (Bodemkundige Dienst van België) Figuur 2. Percentage stalen per gemeente met een P-AL-gehalte > 160 mg/kg op basis van de standaardgrondanalyse, voor de periode 2010-2012 (Bodemkundige Dienst van België)

Fosforgehaltes in de bodem onder 11 mg P/100 g worden het best opgekrikt door flink meer te bemesten dan de fosforafvoer via het gewas. Geduld is een mooie deugd, want het kan tientallen jaren duren voordat de bodemvoorraad is aangevuld. Daarom is het tijdens de opbouw van de fosforvoorraad belangrijk om bijkomende maatregelen te nemen zoals bemesten dichtbij de wortels (bijvoorbeeld rijenbemesting), kiezen voor minder fosforgevoelige teelten zoals tarwe en bieten en zorgen voor een goede bodemstructuur, bodemvochtigheid en vooral een gunstige zuurtegraad.

Als je weet dat ook via erosie fosfor vanuit een perceel naar het oppervlaktewater kan bewegen, is het voorkomen van erosie een goede zet om fosforverliezen tegen te gaan. Landbouwers moeten daarvoor de bodemweerstand en het organisch koolstofgehalte verhogen, zorgen voor een goede bodem-pH, de bodemverdichting beperken en gebruikmaken van een doordachte teeltkeuze.

Meer informatie?

Bekijk hier alle resultaten van de studie milieukundig en economisch verantwoord fosforgebruik  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer