Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 sep 2019 20:45 

Aanpassingen aan MAP 6 dringen zich op


Steeds meer wordt duidelijk dat er dringend enkele ingrepen nodig zijn om MAP 6 op korte termijn voor de landbouwer werkbaar te maken. Hiertoe heeft het ABS zowel aan de bevoegde minister als aan de Mestbank een lijst overgemaakt met maatregelen uit het decreet die te complex of niet werkbaar zijn.
Bij elke maatregel in deze lijst hebben we ook een gepaste oplossing uitgewerkt. Werkbare oplossingen die niet enkel werkbaar zijn voor de landbouwer maar ook bijdragen aan het doel van het mestdecreet.

Steeds meer wordt duidelijk dat er dringend enkele ingrepen nodig zijn om MAP 6 op korte termijn voor de landbouwer werkbaar te maken. Hiertoe heeft het ABS zowel aan de bevoegde minister als aan de Mestbank een lijst overgemaakt met maatregelen uit het decreet die te complex of niet werkbaar zijn.

Bij elke maatregel in deze lijst hebben we ook een gepaste oplossing uitgewerkt. Werkbare oplossingen die niet enkel werkbaar zijn voor de landbouwer maar ook bijdragen aan het doel van het mestdecreet.

15 oktober

We kunnen er niet omheen. Het referentiepercentage vanggewassen moet correcter berekend worden. Hierbij dienen de regels van MAP 6 gevolgd te worden. Dit zal enige creativiteit vereisen van de Mestbank en de bevoegde minister.

Bij de berekening van het referentiepercentage is immers het totale areaal vanggewassen dat ingezaaid is na maïs en aardappelen mee in rekening gebracht. Maar het komt pas als vanggewas in aanmerking als het voor 15 oktober ( of 15 september) gezaaid is volgens het nieuwe mestdecreet. Enkel het areaal vanggewassen na maïs en aardappelen, gezaaid voor 15 oktober in de referentiejaren zou logischerwijze mogen meetellen.
Hier wringt het schoentje want er zijn geen zaaidata van de voorgaande jaren bekend. Met enig gezond boerenverstand (en creativiteit) moet hier een oplossing uit de bus kunnen komen die het toch toelaat meer realistische percentages vanggewas te berekenen, zonder de finaliteit van MAP 6 uit het oog te verliezen namelijk een verbetering van de waterkwaliteit.

Regeling voor beperkte oppervlakten

De maatregelen in MAP 6 moeten het toelaten om een normale gewasrotatie te ontwikkelen. Dit is niet eenvoudig, maar voor landbouwers met maar een beperkte oppervlakte in gebiedstype 2 en 3 is het bijna onmogelijk. Willen ze jaarlijks voldoen aan de vereisten, is er telkenmale kunst- en vliegwerk nodig. Hier bestaat een eenvoudige oplossing voor namelijk een soort spaarregeling. Dit moet het mogelijk maken om uitgemiddeld over meerdere jaren te voldoen aan de jaarlijkse verplichting.

We dringen er bij zowel de Mestbank als de bevoegde minister op aan om niet te talmen en dit probleem weg te werken voor de start van teeltjaar 2020. Zomaar deze landbouwers verwijzen naar de te complexe en weinig toegankelijke vanggewasregeling, getuigt van weinig zin voor realiteit en vergroot alleen maar het onbegrip op het terrein.

Doelgericht overleg noodzakelijk

Dit zijn maar 2 voorbeelden van maatregelen die dringend aangepakt dienen te worden. De vele gesprekken met landbouwers over MAP 6, zoals onlangs nog op de werktuigendagen zijn een bevestiging van het feit dat MAP 6 nog dit jaar bijsturing nodig heeft om landbouwers toe te laten een gezond teeltplan te maken.

In het decreet staat ingeschreven dat er in juli 2020 reeds een eerste evaluatie van MAP 6 moet gebeuren. Door de laattijdige invoering van MAP 6 zullen we tegen dan geen effecten kunnen zien van het nieuwe actieplan.
ABS roept iedereen dan ook op om deze evaluatie aan te grijpen om de maatregelen in het decreet te toetsen aan de landbouwkundige werkelijkheid en, zo nodig, aan te passen.  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer