Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 feb 2018 08:57 

Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, artikel 6, tweede lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2017;
Gelet op advies 62.062/1/V van de Raad van State, gegeven op 20 september 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Energie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.
Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.
Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a) de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt :
"4° "aangever" : de natuurlijke of rechtspersoon die de producent in België vertegenwoordigt en die de aanvraag tot goedkeuring en het technisch dossier indient bij de Algemene Directie Energie;";
b) het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° en 21°, luidende :
"13° "bioafval" : biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie;
14° "gescheiden inzameling" : de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken;
15° "non-food cellulosemateriaal" : grondstoffen hoofdzakelijk bestaande uit cellulose en hemicellulose, en met een lager ligninegehalte dan lignocellulosisch materiaal; het omvat residuen van voedsel- en voedergewassen (zoals stro, stelen en bladeren, vliezen en doppen), grasachtige energiegewassen met een laag zetmeelgehalte (zoals raaigras, switchgrass, miscanthus, pijlriet en bodembedekkende gewassen die worden verbouwd voor en na de hoofdgewassen), industriële residuen (ook uit voedsel- en voedergewassen nadat plantaardige oliën, suikers, zetmeel en eiwitten zijn geëxtraheerd) en materiaal uit bioafval;
16° "lignocellulosisch materiaal" : materiaal bestaande uit lignine, cellulose en hemicellulose, zoals biomassa afkomstig van bossen, houtachtige energiegewassen en residuen en afvalstoffen van de houtsector;
17° "energie uit hernieuwbare bronnen" : energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk : wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;
18° "aerothermische energie" : energie die in de vorm van warmte is opgeslagen in de omgevingslucht;
19° "geothermische energie" : energie die in de vorm van warmte onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen;
20° "hydrothermische energie" : energie die in de vorm van warmte in het oppervlaktewater is opgeslagen;
21° "biomassa" : de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van biologische oorsprong uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van de visserij en de aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.".
Art. 3. In artikel 2, § 1, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "per technisch dossier" vervangen door de woorden "per technisch dossier en per producent".
Art. 4. Artikel 2, § 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met de volgende zin :
"De aanvraag voor goedkeuring evenals alle andere noodzakelijke stappen in de procedure gebeuren via aangetekend schrijven."
Art. 5. In artikel 4, § 4, van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid opgeheven.
Art. 6. In artikel 6, § 2, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "in artikel 4, § 2" vervangen door de woorden "in artikel 4, § 2, 1° ".
Art. 7. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.
Art. 8. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
Bijlage IV bij het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
Bijlage IV - Lijst duurzame biobrandstoffen die in aanmerking komen voor dubbele telling (categorie C)

Biobrandstof Gebruikte grondstoffen
Bio-ethanol (ethanol uit biomassa) DEEL A. Grondstoffen en brandstoffen waarvan de bijdrage wordt geacht tweemaal hun energie-inhoud te zijn :
a) Algen wanneer zij worden gekweekt op het land in vijvers of fotobioreactoren.
b) De biomassafractie van gemengd stedelijk afval, maar niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
c) Bioafval van particuliere huishoudens waarop gescheiden inzameling van toepassing is.
d) De biomassafractie van industrieel afval ongeschikt voor gebruik in de voeder- of voedselketen, met inbegrip van materiaal van de groot- en detailhandel, de agrovoedingsmiddelenindustrie en de visserij- en aquacultuursector, met uitzondering van de in deel B van deze bijlage vermelde grondstoffen.
e) Residueel zetmeel ongeschikt voor gebruik in de voedsel- of voederketen.
f) Stro.
g) Dierlijke mest en zuiveringsslib.
h) Effluenten van palmoliefabrieken en palmtrossen.
i) Talloliepek.
j) Ruwe glycerine.
k) Bagasse.
l) Draf van druiven en droesem.
m) Notendoppen.
n) Vliezen.
o) Kolfspillen waaruit de maïskiemen zijn verwijderd.
p) Biomassafractie van afvalstoffen en residuen uit de bosbouw en de houtsector, zoals schors, takken, precommercieel dunningshout, bladeren, naalden, boomkruinen, zaagsel, houtkrullen/spaanders, zwart residuloog, bruin residuloog, vezelslib, lignine en tallolie.
q) Ander non-food cellulosemateriaal als omschreven in artikel 1, 15°.
r) Ander lignocellulosisch materiaal als omschreven in artikel 1, 16°, met uitzondering van voor verzaging geschikte stammen of blokken en fineer.
s) Hernieuwbare vloeibare en gasvormige transportbrandstoffen van niet-biologische oorsprong.
t) Afvang en benutting van koolstof voor vervoersdoeleinden, als de energiebron hernieuwbaar is overeenkomstig artikel 1, 17°.
u) Bacteriën, als de energiebron hernieuwbaar is overeenkomstig artikel 1, 17°.
DEEL B. Grondstoffen waarvan de bijdrage wordt geacht tweemaal hun energie-inhoud te zijn :
a) Gebruikte bak- en braadolie.
b) Dierlijke vetten, ingedeeld als categorieën 1 en 2 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad.
Bio-ETBE (op basis van bio-ethanol geproduceerde ethyl-tertiair-butylether)
Biomethanol (methanol uit biomassa, voor toepassing als biobrandstof)
Bio-MTBE (op basis van bio-methanol geproduceerde methyl-tertiair-butylether)
Bio-DME (op basis van biomassa geproduceerde dimethylether, voor toepassing als biobrandstof)
Bio-TAEE (op basis van bio-ethanol geproduceerde ethyl-tertiair-amylether)
Biobutanol (butanol uit biomassa, voor toepassing als biobrandstof)
Biodiesel (methylester op basis van plantaardige of dierlijke olie, van dieselkwaliteit, voor toepassing als biobrandstof)
Fischer-Tropsch diesel (een synthetische koolwaterstof of een mengsel van synthetische koolwaterstoffen uit biomassa)
Waterstofbehandelde plantaardige olie (plantaardige olie die thermochemisch is behandeld met waterstof)
Zuivere plantaardige olie (olie die uit oliehoudende planten is verkregen door persing, extractie of vergelijkbare procedures, ruw of geraffineerd maar niet chemisch gemodificeerd, voor zover verenigbaar met het betreffende motortype en de overeenkomstige emissie-eisen


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten;
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer