Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2020 14:40 

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


Men heeft voorzien in een overgangsperiode van vier jaar (periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023), om de bestaande vennootschappen de tijd te geven hun statuten af te stemmen op de nieuwe wetgeving.
(mededeling ABV)

Wij zullen u dan ook ten gepaste tijde begeleiden inzake de noodzakelijke statutenwijziging. Het lijkt ons het meest interessant om deze omvorming te koppelen aan een andere wijziging zoals wijziging in de samenstelling van het bestuursorgaan, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, doelwijziging of –uitbreiding, wijziging boekjaar en andere statutaire wijzigingen.
 
Ondanks deze overgangsperiode van vier jaar zijn er toch een aantal bepalingen die onmiddellijk van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020, ook al heeft u uw statuten nog niet gewijzigd.
 
Hieronder volgt dan ook een beknopte opsomming van enkele veranderingen die vanaf 01/01/2020 van toepassing zijn.
 
1.    Nieuwe benamingen van vennootschapsvormen
Vanaf 1 januari 2020 veranderen automatisch de benamingen en afkortingen van volgende vennootschapsvormen:
•    De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) wordt de ‘besloten vennootschap’ of afgekort ‘BV’
•    De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) wordt de ‘coöperatieve vennootschap’ of afgekort ‘CV’
•    De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) wordt de ‘commanditaire vennootschap’ of afgekort ‘CommV’
•    De vennootschap onder firma (V.O.F.) behoudt dezelfde benaming, enkel de afkorting wijzigt, zijnde ‘VOF’.
 
Dit betekent dat u op alle officiële documenten (website, briefpapier, facturen, orders, mails …) de benaming en/of de afkorting zal dienen aan te passen.
Website, mails, etc … kunnen snel aangepast worden. 
Voor drukwerken (facturen, orders, etc …) kan men wachten tot bij de eerst volgende bestelling, gezien er geen sancties zijn voorzien in het WVV.
 
In hoofde van de NV wijzigt er niets.
 
2.    Het begrip ‘zaakvoerder’ en ‘vennoot’ verdwijnt in de BV
Vanaf 1 januari 2020 bent u dus “bestuurder” van een BV en geen “zaakvoerder” meer.
Teken dus alle documenten voortaan als bestuurder.
 
Voortaan bent u ook geen vennoot meer van een BV, maar wel aandeelhouder.
 
3.    Dubbele uitkeringstest
Gelijk welke uitkering vanuit de vennootschap, zoals een dividend of een tantième, zal voortaan op voorhand moeten afgetoetst worden. 
Bij een negatief eigen vermogen of wanneer er onvoldoende liquide middelen in de vennootschap ter beschikking zijn, zal er geen winstuitkering meer mogelijk zijn. 
De praktische uitwerking en al dan niet haalbaarheid van winstuitkering, zal met u bij de balansbespreking verder toegelicht en besproken worden.
 
Het nieuwe WVV omvat nog veel meer. Deze nieuwe wetgeving en de impact op uw eigen dossier zal uiteraard bij een eerst volgend overleg verder toegelicht worden.
   Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer