Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 30 jun 2020 07:43 

MAP 6 krijgt fitness check


Minister Demir start overleg op met de middenveldorganisaties om MAP 6 bij te sturen.

Tijdens die gesprekken zullen initiatieven aan bod komen om de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van MAP 6 te verbeteren. De waterkwaliteit blijft immers ook de laatste twee jaar achteruitgaan. Dat blijkt uit een actuele evaluatie van de waterkwaliteit door de Vlaamse Milieumaatschappij. De toestand van de waterkwaliteit is nog verslechterd ten opzichte van begin 2019, toen MAP 6 van start ging. Het is dan ook geen optie om te wachten op de start van MAP 7 in 2023 om in te grijpen.

Bij de totstandkoming van MAP 6 rezen al ernstige vragen of MAP 6 voldoende krachtig was om de waterkwaliteitsdoelstellingen te bereiken. Daarom werd een tussentijdse evaluatie ingeschreven in het Mestdecreet. Die evaluatie is nu afgerond. De conclusie daarvan is dat de waterkwaliteit doorgaans niet is verbeterd en soms zelfs is afgenomen ten opzichte van de uitgangssituatie van MAP 6. De doelstelling ligt daardoor nog verder weg.

In het winterjaar 2019-2020 kampte 32% van de MAP-meetpunten oppervlaktewater met een overschrijding van de maximale norm van 50 mg nitraat per liter. Dat is 12% meer dan in de periode 2013-2017. Ook de gemiddelde concentraties evolueren dermate ongunstig, dat de door MAP 6 vooropgestelde verbetering van 4 mg nitraat/liter in de gebieden waar de waterkwaliteit slecht is, in het gedrang komt.

Voor grondwater blijkt de waterkwaliteit te stagneren. Gunstig is dat een groot aantal gebieden die al goed waren, verder verbeteren. Ongunstig daarentegen is dat een groot aantal gebieden met een heel slechte waterkwaliteit verder verslechteren.

De Vlaamse Regering heeft akte genomen van de tussentijdse evaluatie van MAP 6 en het traject dat minister Demir uitzet. De minister start gesprekken op met het middenveld om de effectiviteit van MAP 6 te versterken.

Hoewel uit de evaluatienota blijkt dat de vooropgestelde doelstellingen nog veraf zijn, wordt wel een positief effect verwacht van de in MAP 6 opgenomen maatregelen. Voor extra maatregelen wordt dan ook in de eerste plaats gekeken naar het verder verhogen van de effectiviteit van MAP 6 en het versterken van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan.

Indien nodig worden wetgevende initiatieven opgestart om maatregelen regelgevend te verankeren, zodat de nieuwe maatregelen van start kunnen gaan op 1 januari 2021.  Nieuwsflash
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2021: schadedossier indienenLees meer
 
 
Wateroverlast en onweders juni-juli 2021 ook grote impact op groenteteeltLees meer
 
 
Vlaamse agrohandel 2020Lees meer
 
 
Maaien tussen de plassen door Lees meer
 
 
Overvloedige regenval juni-juli 2021: versnelde evaluatie van brede weersverzekering en RampenfondsLees meer
 
 
Inbreuken op het Natuurdecreet in landbouwgebied - Handhavingsbeleid Lees meer
 
 
Geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad (randvoorwaarden)Lees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Corona en heropleving economieLees meer
 
 
Potentieel van artificiŽle intelligentie in Europa Lees meer
 
 
Dalende koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk Lees meer
 
 
Impact van te grote hoeveelheden PFOS in Vlaamse waterlopen op landbouwgrondLees meer
 
 
Rapport van de Europese Rekenkamer over het Europese landbouwbeleid Lees meer
 
 
Voedseltop VNLees meer
 
 
Ondersteuning van Vlaamse duurzame wijnbouw Lees meer
 
 
Extra beschermingsmaatregelen tegen slechte weersomstandigheden in de kersenteeltLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de reductie van het aardappelareaal Lees meer
 
 
Sociale voorwaarden in het nieuwe GLBLees meer
 
 
Nulbemesting - Ontheffing Lees meer
 
 
Protocol asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Advies besluit Vlaamse Regering biologische productie en etikettering Lees meer
 
 
120 miljoen euro extra voor Vlaamse onderzoeksinfrastructuur uit Vlaams relanceplan Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer
 
 
Nieuw: e-loket wateronttrekkingen Lees meer
 
 
Nieuwe resultaten grondwaterstanden (rapport juli 2021) Lees meer