Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 aug 2020 10:08 

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijf


Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 31 juli 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
N. MUYLLE
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2020
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (Overeenkomst geregistreerd op 29 juli 2020 onder het nummer 159742/CO/145)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf met uitzondering van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen.
Onder "werknemers" worden verstaan zowel arbeiders als arbeidsters.
Art. 2. De ondertekenende partijen willen door middel van deze collectieve arbeidsovereenkomst de veiligheid in de tuinbouwsector bevorderen in de periode waarin de risico's op besmetting met het corona-virus hoog blijven.
In de tuinbouwsector logeren vrij grote groepen seizoenwerknemers in huisvesting die door de werkgever wordt ter beschikking gesteld. Het is de bedoeling van deze collectieve arbeidsovereenkomst om er voor te zorgen dat seizoenwerknemers die naar België komen om te werken in de tuinbouwsector, ook effectief aan de slag kunnen gaan. Het is daarnaast ook belangrijk dat de oogstwerkzaamheden kunnen doorgaan.
Art. 3. De ondertekenende partijen komen overeen dat, mits akkoord van de overlegorganen op ondernemingsvlak of, bij gebreke daaraan, mits het individueel akkoord van de betrokken seizoenwerknemer, bij aankomst in de plaats waar logement wordt voorzien en ook periodiek, de lichaamstemperatuur van de seizoenwerknemer kan gemeten worden. Deze gegevens worden niet bijgehouden of opgeslagen. Wanneer een verhoogde temperatuur wordt gemeten, wordt onmiddellijk een huisarts verwittigd.
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in voege op 1 juli 2020 en houdt op te bestaan op 30 juni 2021.
Art. 5. Overeenkomstig art. 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die door de voorzitter en de secretaris zijn ondertekend en door de leden zijn goedgekeurd.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2020.
De Minister van Werk,
N. MUYLLE  Nieuwsflash
 
Definitieve bandingfactor project Agristo Wielsbeke - solarLees meer
 
 
Marc en Anja Bossuyt, pioniers van de korte keten Lees meer
 
 
Van mest tot water Lees meer
 
 
Advies besluit onbevaarbare waterlopen Lees meer
 
 
Wat als de buur te ver ploegt? Lees meer
 
 
Pladijs vis van het Jaar 2020 Lees meer
 
 
Sierteeltbestedingen lijden onder de coronacrisisLees meer
 
 
BFA schakelt met nieuw Charter versnelling hoger in duurzaamheidsambitieLees meer
 
 
Boerderij te koop Lees meer
 
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Respecteer de hygiënische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiëLees meer