Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 nov 2020 09:50 

Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020


De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) bedraagt in oktober 0,4% ten opzichte van 0,5% in september. De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in oktober 1,4%.
De inflatie volgens de consumptieprijsindex (CPI) voor de maand oktober bedraagt 0,7% ten opzichte van 0,9% in september.
Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie zijn huur, restaurants en cafés, vlees, aankoop van personenwagens, groenten en fruit.
De subindices die deze maand de grootste negatieve impact hebben op de inflatie zijn huisbrandolie, motorbrandstoffen, gas, elektriciteit en farmaceutische producten.
Eurostat zal op 18 november de geharmoniseerde consumptieprijsindex van oktober voor de EU-landen publiceren.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) [1] bedroeg in oktober 0,4% tegenover 0,5% in september. De inflatie volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (HICP-CT)[2] bedroeg 0,8% in oktober tegenover 0,9% in september.

hicp

Inflatie en impact op inflatie voor de 12 hoofdgroepen

Op basis van de opsplitsing in de 12 hoofdgroepen wordt de hoogste inflatie in oktober gemeten voor ““voeding en alcoholvrije dranken” (3,2%). De laagste inflatie wordt opgemeten voor de groep “Huisvesting, water en energie”
(-3,1%).

De hoofdgroep die in oktober de grootste positieve impact heeft op de inflatie is “voeding en alcoholvrije dranken” met 0,5 procentpunt. De groep huisvesting, water en energie heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,6 procentpunt.

Inflatie[3] en impact[4] op de inflatie voor de globale HICP en de 12 hoofdgroepen

Productgroep Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) Impact op inflatie (%-punt)
HICP HICP-CT
aug/20 sep/20 okt/20 okt/20 aug/20 sep/20 okt/20
0 Totaal bestedingen 1.000,0 -0.9 0.5 0.4 0.8      
1 Voeding en alcoholvrije dranken 165.0 3.2 3.5 3.2 3.2 0.8 0.6 0.5
2 Alcoholhoudende dranken en tabak 49.7 2.3 1.9 2.2 2.2 0.2 0.1 0.1
3 Kleding en schoeisel 53.2 -21.1 0.4 0.2 0.2 -1.3 0.0 0.0
4 Huisvesting, water en energie 162.8 -3.5 -4.0 -3.1 -3.1 -0.5 -0.8 -0.6
5 Stoffering en huishoudelijke apparaten 74.1 0.4 1.3 1.4 1.4 0.1 0.1 0.1
6 Gezondheid 81.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 0.1 -0.1 -0.1
7 Vervoer 123.6 -1.0 -1.0 -1.2 -1.2 0.0 -0.2 -0.2
8 Communicatie 32.9 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
9 Recreatie en cultuur 87.8 1.0 1.4 0.7 0.7 0.2 0.1 0.0
10 Onderwijs 5.0 1.5 1.5 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
11 Hotels, cafés en restaurants 80.7 2.9 2.7 2.1 7.0 0.4 0.2 0.2
12 Diverse goederen en diensten 83.7 1.6 1.6 1.3 1.3 0.2 0.1 0.1
Inflatie volgens specifieke aggregaten

De globale HICP kan opgesplitst worden in vijf specifieke aggregaten die samen de totale bestedingen vormen.

 • De inflatie voor energieproducten is gestegen ten opzichte van vorige maand. Ze bedraagt in oktober -11,0% ten opzichte van -11,9% in september en -10,6% in augustus. Ten opzichte van de voorgaande maand stegen de prijzen gemiddeld met 2,0%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat bedraagt -10,3% voor de laatste twaalf maanden.
 • De inflatie van bewerkte levensmiddelen blijft stabiel ten opzichte van de vorige maand. Ze bedraagt 2,1% in september en oktober tegenover 2,4% in augustus.  Ten opzichte van september zijn de prijzen gemiddeld met 0,2% gedaald.
 • De inflatie voor de niet-bewerkte levensmiddelen (fruit, groenten, vlees en vis) daalt. Ze bedraagt in oktober 6,7% ten opzichte van 7,2% in september en 5,4% in augustus. Ten opzichte van september daalden de prijzen gemiddeld met 0,1%. De gemiddelde inflatie van dit aggregaat bedraagt 4,1% voor de laatste twaalf maanden.
 • De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedraagt in oktober 0,6% ten opzichte van 0,8% in september en -4,6% in augustus. Ten opzichte van september stegen de prijzen gemiddeld met 0,1%.
 • Voor diensten (inclusief huur) bedroeg de inflatie 1,6% in oktober tegenover 1,8% in september en 1,7% in augustus. Ten opzichte van de vorige maand stegen de prijzen gemiddeld met 0,2%.

De kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte levensmiddelen) bedraagt in oktober 1,4%, hiermee daalt ze licht ten opzichte van de 1,5% inflatie die gemeten werd in september. De gemiddelde kerninflatie van de laatste 12 maanden is gelijk aan 1,5%. Ten opzichte van de vorige maand stegen de prijzen van dit subaggregaat met 0,1%.

Inflatie volgens specifieke aggregaten

Specifieke aggregaten Gewicht (‰) Inflatie op jaarbasis (%) 12-maandelijks gemiddelde (%) Maandelijkse wijziging
aug/20 sep/20 okt/20 okt/20 okt/20
Totaal bestedingen 1000.0 -0.9 0.5 0.4 0.5 0.2
Energieproducten 97.4 -10.6 -11.9 -11.0 -10.3 2.0
Bewerkte levensmiddelen 171.5 2.4 2.1 2.1 2.1 -0.2
Niet-bewerkte levensmiddelen 43.2 5.4 7.2 6.7 4.1 -0.1
Niet-energetische industriële goederen 267.2 -4.6 0.8 0.6 0.8 0.1
Diensten 420.8 1.7 1.8 1.6 1.8 0.2
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen (kerninflatie) 859.4 -0.1 1.5 1.4 1.5 0.1
Impact van subindices op de inflatie

De grootste positieve impact op de inflatie wordt gerealiseerd door huur met een impact van 0,19 procentpunt. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten heeft een positieve impact van 0,17 procentpunt. Vlees heeft een impact van 0,13 procentpunt. Aankoop van personenwagens heeft een impact 0,10 procentpunt. Fruit en groenten hebben tot slot elk een impact van 0,08 procentpunt.

Subindices met de grootste positieve impact op de inflatie
Subindex Gewicht (‰) Impact op de inflatie (procentpunt)
2020 okt/20
04.1 Huur 71.1 0.19
11.1.1 Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten 69.9 0.17
01.1.2 Vlees 40.6 0.13
07.1.1 Aankoop van personenwagens 38.5 0.10
01.1.7 Groenten 15.2 0.08
01.1.6 Fruit 10.8 0.08

De negatieve impact op de inflatie was het grootst voor huisbrandolie, met een impact van -0,44 procentpunt. Motorbrandstoffen hebben een impact van -0,35 procentpunt. Gas en elektriciteit hebben een negatieve impact van respectievelijk -0,17 procentpunt en -0,15 procentpunt. Tot slot hebben farmaceutische producten een negatieve impact van -0,09 procentpunt.

Subindices met de grootste negatieve impact op de inflatie
Sub-index Gewicht (‰) Impact op inflatie (%-punt)
2020 okt/20
04.5.3 Huisbrandolie 12.2 -0.44
07.2.2 Motorbrandstoffen 33.7 -0.35
04.5.2 Gas 16.1 -0.17
04.5.1 Elektriciteit 32.4 -0.15
06.1.1 Geneesmiddelen 14.5 -0.09
Vergelijking tussen België en de buurlanden

Aangezien de definitieve HICP voor onze buurlanden pas later wordt bekend gemaakt, kan er slechts een vergelijking gemaakt worden op basis van de eerste snelle inflatieraming van de HICP (HICP flash estimate) van oktober.

In oktober bedroeg de inflatie in België 0,4%. Ze daalde daarmee ten opzichte van de 0,5% inflatie in september. Nederland tekende een inflatie van 1,1% op in oktober; ze steeg daarmee licht ten opzichte van de 1,0% inflatie in september. In Frankrijk bedroeg de inflatie in oktober en september 0,0%. In oktober bedroeg de inflatie in Duitsland -0,5%. Ze daalde daarmee ten opzichte van de -0,4% inflatie in september.

hicp

Aangezien Eurostat de geharmoniseerde consumptieprijsindexcijfers met constante belastingvoet voor oktober nog niet publiceerde, is september de recentste maand om mee te kunnen vergelijken. De inflatie op basis van de HICP-CT bedroeg in België in september 0,9%, ze steeg daarmee ten opzichte van de -0,5% in augustus. In september bedroeg deze inflatie in Duitsland 1,7%, ze daalde daarmee ten opzichte van de inflatie in augustus toen deze 2,0% bedroeg. In september bedroeg deze inflatie in Frankrijk -0,2%, ze daalde daarmee ten opzichte van de inflatie in augustus toen deze 0,0% bedroeg. In Nederland bedroeg deze inflatie in september 0,9%, ze steeg daarmee ten opzichte van de 0,3% in augustus.

hicp

 

[1] Naast de nationale consumptieprijsindex (CPI) berekent Statbel ook een Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP). De HICP maakt een vergelijking tussen het inflatiepeil van de lidstaten van de Europese Unie mogelijk. De toegepaste bestedingsoptiek en methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in Europese regelgeving vastgelegd. De resultaten van de CPI en de HICP zijn niet gelijk. Dat komt vooral door een andere weging en samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop deze indices zijn gebaseerd.

Tevens wordt de HICP gebruikt door de Europese Centrale Bank voor haar monetair beleid. Verder wordt de HICP gebruikt om te bepalen in hoeverre een lidstaat voldoet aan de inflatiecriteria bepaald in het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Enkele verschilpunten tussen de HICP en de huidige CPI:

 • De weging van het pakket aan goederen en diensten in de HICP is hoofdzakelijk gebaseerd op de nationale rekeningen. Op de lagere gedetailleerde niveaus wordt gebruikt gemaakt van het huishoudbudgetonderzoek. De CPI gebruikt hoofdzakelijk het huishoudbudgetonderzoek op alle niveaus.
 • De referentiepopulatie van de HICP bestaat uit private huishoudens (incl. toeristen in België) en bewoners in institutionele huishoudens (o.a. rusthuizen en instellingen). Voor de CPI zijn dit momenteel privéhuishoudens met een referentiepersoon onder een maximale leeftijd.
 • In de HICP wordt een binnenlands bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan in België door de referentiepopulatie. Voor de CPI wordt een nationaal bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn bestedingen gedaan door de referentiepopulatie ongeacht de locatie.
 • Voor de HICP wordt geen seizoenscorrectie toegepast, voor de CPI wordt dit gedaan voor buitenlandse reizen en vakantiedorpen.
 • De solden worden in de CPI gespreid over telkens 6 maanden, in de HICP worden deze in de maand opgenomen.
 • Voor huisbrandolie wordt de huidige prijs gebruikt in de berekening van de HICP. In de berekening van de CPI wordt een gewogen 12-maandelijks gemiddelde gehanteerd.

[2] De HICP-CT wordt op dezelfde wijze berekend als de gewone HICP, in deze index worden de prijzen echter berekend op basis van constante belastingtarieven. Deze index geeft dan ook de theoretisch potentiële impact weer van wijzigingen in de indirecte belastingtarieven (zoals de btw of accijnzen) op de gemeten inflatie. Het betreft hier echter een theoretische impact omdat verondersteld wordt dat de belastingwijzigingen meteen en volledig worden doorgerekend in de prijzen die door consumenten betaald worden.

[3]De inflatie op jaarbasis meet de prijswijziging tussen de huidige maand en dezelfde maand van het voorgaande jaar. Een 12-maandelijks gemiddelde vergelijkt de gemiddelde HICP van de laatste 12 maanden met het gemiddelde van de voorgaande 12 maanden. Een maandelijkse wijziging vergelijkt de prijsniveaus van de laatste twee maanden.

[4] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van de subindex in de HICP. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de subindex, maar ook of de inflatie van de subindex hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale HICP).  Nieuwsflash
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniëLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer