Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 dec 2020 08:49 

KB omtrent verplichte keuring van spuittoestellen


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 2, eerste lid, 1°, 2° en 6°, gewijzigd door de wet van 27 juli 2011;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 30 januari 2019;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 7 februari 2019;
Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie op 1 februari 2019, in toepassing van artikel 5 van Richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2019;
Gelet op de impactanalyse van de reglementering uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6, § 1 en 7, § 1 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op de aanvraag voor advies binnen een termijn van 30 dagen, op 9 juni 2020 gericht aan de Raad van State met toepassing van art. 84, § 1, 1ste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de gestelde termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door het koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Bijlage 5 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 7 april 2017, wordt vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL  Nieuwsflash
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaÔsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer