Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 feb 2021 15:25 

Koudeprotocol voor pluimvee


Vraag om uitleg over het koudeprotocol voor pluimvee van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld)

Minister, het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de invoering van een hitteprotocol opdat dieren die tijdens zeer warme periodes naar het slachthuis moeten worden getransporteerd op een verantwoorde manier geladen, vervoerd en gelost kunnen worden. De sector maakte daarvan het afgelopen jaar heel snel werk, zodat de dieren niet nodeloos moesten lijden tijdens de warme zomerperiode.

Maar daar stopt het engagement niet, integendeel. Naast de welzijnsproblemen die hitte met zich kan meebrengen, kunnen zich uiteraard gelijkaardige problemen voordoen bij het omgekeerde fenomeen, waarvoor we nu gesteld worden: koude. Precies daarom hebben de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen, het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen en de minister een koudeprotocol vastgelegd met afspraken over het laden, vervoeren en lossen van pluimvee dat bij erg koude temperaturen overgebracht wordt naar het slachthuis.

Dat is uiteraard geen overbodige luxe, want heel vaak worden dieren al ’s ochtends heel vroeg overgebracht naar het slachthuis. Het slachtproces start zeer vroeg. Vooral pluimvee is niet goed bestand tegen koude. Er zijn in het koudeprotocol duidelijke afspraken gemaakt voor wanneer de temperatuur daalt onder 5 graden, onder 0 graden en onder 7 graden.

Dankzij dat protocol beschikt de sector over duidelijke uniforme richtlijnen. Het is de functionaris voor het dierenwelzijn in het slachthuis die dan op basis van de weersvoorspellingen van het KMI zal beslissen om het koudeprotocol op te starten.

Het verdient waardering dat de sector deze verantwoordelijkheid op zich heeft genomen en dat zij verder gaan dan wat het regeerakkoord eigenlijk gevraagd heeft. Wij vroegen om een hitteprotocol, maar ik denk dat we bij deze temperaturen heel tevreden mogen zijn dat zij ook een regeling hebben getroffen voor het respecteren van het welzijn bij deze koude temperaturen.

Minister, in welke mate heeft het dierenwelzijnsprobleem met pluimvee zich in het verleden gesteld toen er nog geen sprake was van een koudeprotocol? Welke zijn de belangrijkste bepalingen die het koudeprotocol voorschrijft? Wanneer is dit in werking gegaan? Op welke manier wordt de naleving van dat protocol gehandhaafd, in het bijzonder tijdens het laden en het vervoer? En, minister, zult u deze goede praktijk ook uitdragen naar andere Europese lidstaten?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ook deze vraag gaat over de pioniersrol die wij vanuit Vlaanderen opnemen op het vlak van dierenwelzijn, en dan op het vlak van heel specifieke thematieken. Men kan zeggen dat dit, gelukkig ook , vrij uitzonderlijke gevallen zijn. Het gaat over een regeling die we hanteren in geval van extreme weersomstandigheden. We hadden al een hitteplan uitgewerkt met de slachthuissector, ook nog maar vorige zomer. Dat gaat over het laden, lossen en vervoeren van grootvee en pluimvee op dagen met echt warme temperaturen. Tot nu toe was er geen protocol voor koude temperaturen. Nochtans worden dieren ook vaak ’s ochtends heel vroeg overgebracht naar het slachthuis, en met name pluimvee is echt niet goed bestand tegen erge koude. Grootvee is daar natuurlijk beter tegen bestand. Tijdens koudeperiodes worden in de pluimveeslachthuizen bij aankomst van de vrachtwagens regelmatig ook hogere sterftes dan gemiddeld vastgesteld.

Gelet hierop hebben wij het voorbije najaar samen met de slachthuissector initiatief genomen. We zijn vanuit mijn administratie Dierenwelzijn met de slachthuissector aan tafel geschoven om een koudeprotocol overeen te komen, met afspraken over het laden, vervoeren en lossen van pluimvee. Het koudeprotocol geeft duidelijkheid aan de vele partners die betrokken zijn bij het slachtproces. Het betreft eigenlijk de hele keten: de pluimveehouder, de vangploeg, de transportfirma, de slachthuismedewerkers, de vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Iedereen heeft nu dezelfde richtlijnen voor dagen met erg koude temperaturen. Het zijn de functionaris voor het dierenwelzijn, de zogenaamde animal welfare officer, en de planner van de levende aanvoer binnen het slachthuis die op basis van de weersvoorspellingen van het KMI beslissen wanneer dat koudeprotocol moet worden opgestart.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen? Op zeer koude dagen wordt de bezettingsdichtheid in de kratten ietwat verhoogd. Als de kippen wat dichter op elkaar zitten, dan wordt de warmte natuurlijk wel makkelijker vastgehouden. Er zijn richtlijnen in verband met het sluiten van de zeilen van de vrachtwagens, zodat er minder warmte kan ontsnappen. Het is wel belangrijk om hier er ook voor te zorgen dat er toch nog voldoende ventilatie is. Er zijn instructies voor wachtende vrachtwagens: wachttijden moeten zoveel mogelijk beperkt worden en in de slachthuizen moeten vrachtwagens waar mogelijk kunnen wachten in wachtruimtes met gesloten deuren. Anders worden de vrachtwagens zoveel mogelijk uit de wind geplaatst. Transporten van langer dan vijf uur worden zoveel mogelijk uitgesteld.

Dat protocol is onmiddellijk van start gegaan. De handhaving gebeurt vooral aan de slachthuizen, waar door de aanwezige controlerende dierenartsen ook kan worden nagegaan of er maatregelen tegen de koude genomen werden en of er dierenwelzijnsproblemen waren. We hebben natuurlijk een vernauwd controlesysteem op de slachthuizen, op het slachtproces, maar in dezen is dat natuurlijk ook van toepassing op het vlak van de controle en de handhaving.

Qua Europese initiatieven: ik wil in eerste instantie dichterbij kijken, naar de Brusselse en Waalse collega’s van Dierenwelzijn, omdat we hierin vrij uniek zijn, maar vooralsnog ook nog binnen België.

Dat is de eerste doelstelling, om te proberen dat men daar toch wat dezelfde protocollen zou  kunnen hanteren. Vervolgens kunnen we dan naar Europa trekken. Maar het zou een beetje gek zijn indien we er in eerste instantie nog niet in zouden zijn geslaagd om de twee andere gewesten mee te nemen of dat minstens te proberen. Ik verwacht dat die operatie met enig succes zal kunnen worden afgerond.

De voorzitter

Ja, als je alles splitst, moet je natuurlijk met velen overeenkomen. (Opmerkingen van minister Ben Weyts)

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld)

Het lijkt mij inderdaad logisch dat Wallonië en Brussel mee op die kar springen en dat u de voortrekkersrol uitdraagt naar de Europese lidstaten. Dat is een goed voorbeeld waar iedereen uit kan leren. Ik ga ervan uit dat het gezond verstand zal zegevieren, waar het ook zal zijn dat u de code van goede praktijk inzake dit protocol zult uitdragen.

Ik heb nog een bijkomende vraag, minister, opnieuw inzake handhaving. Ik weet dat ik u daar misschien tot vervelens toe over zal bevragen. Misschien bent u nu al wat geïrriteerd. Maar voor ons is dat echt heel belangrijk en ik wilde hier even informeren. Want afgelopen zomer is het hitteprotocol wél al in werking getreden en er zijn ondertussen dus al wat ervaringen opgedaan. Welke lessen werden er ondertussen getrokken, die nadien dan eventueel werden meegenomen voor dit koudeprotocol? Welke aanpassingen zult u eventueel aanbrengen? 

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Wat betreft de handhaving, hebben we natuurlijk – en gelukkig – gezorgd voor een versterking van het controlesysteem. Enerzijds hebben we die animal welfare officers, die ook op die koude- en warmteprotocollen moeten toezien. Maar daarnaast zijn er onze eigen Vlaamse mobiele inspectieteams die we hebben uitgerold en die vanzelfsprekend ook in dezen zullen toezien. Ik kan daar echter nog geen cijfers over geven. Gelukkig moeten warmte- en koudeprotocollen vrij uitzonderlijk worden toegepast. Maar nu zullen de koudeprotocollen ongetwijfeld in werking worden gesteld en dan kunnen we zien in welke mate dat de nieuwe afspraken worden gehonoreerd. Het zal de eerste keer zijn dat die koudeprotocollen in werking treden sinds ze bestaan.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Gwenny De Vroe (Open Vld)

Voor alle duidelijkheid, minister, ze zijn toch al in werking?

Ja, oké.

We zijn uiteraard heel tevreden met de versterking van de controlediensten, dat weet u. Maar we zouden graag hebben dat ze in de toekomst nog meer aangekondigd zouden gebeuren, ook dat weet u.

Ik heb verder geen extra slotwoord meer, voorzitter.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer