Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 apr 2021 10:20 

Woekerprijzen van Fluvius voor de aanleg van internetverbindingen in landelijk gebied


Vraag om uitleg over de woekerprijzen van Fluvius voor de aanleg van internetverbindingen in landelijke gebieden

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Ik heb deze vraag ingediend naar aanleiding van een proefproject dat werd aangekondigd door Fluvius om sneller internet naar het landelijke Diksmuide te brengen. Heel wat boerderijen in de regio liggen afgelegen. Nu blijkt echter dat verschillende landbouwers die zouden voorzien worden van dat sneller internet, offertes in de bus kregen van meer dan 10.000 euro. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) trekt daarom aan de alarmbel.

Private elektriciteitsbedrijven zouden een gelijkaardige glasvezelkabel voor een tiende van de door Fluvius aangerekende prijs vragen. De landbouwers spreken dan ook terecht over woekerprijzen. De voorzitter van de Diksmuidse ABS ontving zelf een offerte van bijna 14.000 euro om internet te voorzien op zijn boerderij die op 541 meter van de openbare weg ligt. Dergelijke afgelegen boerderijen zijn allesbehalve uitzonderlijk in landelijk gebied en dus stelt het probleem zich hoogstwaarschijnlijk ook in andere landelijke gebieden in Vlaanderen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat meer dan vijftig landbouwers ondertussen een petitie ondertekenden om hun ongenoegen te uiten. Volgens de initiatiefnemers zijn er nog veel meer misnoegde landbouwers. De landbouworganisatie heeft zelf al contact opgenomen met Fluvius, maar kreeg nul op het rekest. Ze hadden ook aangekondigd contact op te nemen met de bevoegde ministers in de Vlaamse Regering.

Minister, bent u op de hoogte van de woekerprijzen die Fluvius aanrekent in Diksmuide? Wat is uw reactie? Hebt u weet van een dergelijke problematiek in andere landelijke gebieden? Beperkt de problematiek zich enkel tot de landbouwers?

Erkent u het belang van internet bij landbouwers, zeker gelet op de steeds verdere digitalisering ook in deze sector? Hebt u weet van het aantal landbouwers dat nog niet over internet beschikt? U moet weten dat een aantal landbouwers nog altijd inbelt op het internet, ik deed dat twintig jaar geleden ook, veel landbouwers doen dat vandaag nog altijd.

Hebben de landbouwers ondertussen al contact gehad met de Vlaamse Regering of met de ministers? Wat was het resultaat van dit overleg? Of is er een overleg gepland?

Heeft de Vlaamse Regering of hebt u, minister, de situatie aangekaart bij Fluvius? Zo ja, wat was de reactie van Fluvius? Zo neen, bent u van plan om dit nog te doen en wanneer? Gaat u er überhaupt akkoord mee dat het hier om woekerprijzen gaat?

Welke initiatieven kunt of wilt u in dezen nemen? Is overleg met de Vlaams minister van Digitalisering hier aan de orde?

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Dank u wel collega Sintobin voor de vraag. Wij hebben uiteraard onmiddellijk contact gehad met onder andere Hendrik Vandamme van het ABS, hij had ons gecontacteerd. Vervolgens heb ik uiteraard zelf Fluvius gecontacteerd en dit ter sprake gebracht. Het zou gaan over een proefproject om sneller internet naar het landelijke Diksmuide te brengen. Dit proefproject wordt ook uitgerold in Poperinge, Antwerpen en Gent.

Fluvius heeft ons meegedeeld dat het in heel Vlaanderen uniforme aansluitingstarieven hanteert. Indien de woning tot 15 meter van de rooilijn ligt, is de aansluiting gratis. Indien de woning verder dan 15 meter van de rooilijn ligt, is er een tarief van 21,90 euro per meter als de klant zelf zorgt voor de sleuf en van 83 euro per meter als Fluvius voor de sleuf moet zorgen. In deze tarieven zitten onder andere de kost voor het materiaal en het plaatsen van de wachtbuis, voor het materiaal en het plaatsen van de glasvezelkabel, voor de installatie binnen in de woning, het lassen van de aansluiting op het openbaar domein, het uitmeten van de lijn, het ontwerp, de intekening, het toezicht en de exploitatie achteraf. Deze tarieven zijn uniform en die gelden dus inderdaad voor iedereen, ook voor private landeigenaars, kasteelheren, enzovoort.

U verwijst naar een krantenartikel waarin staat dat andere partijen deze taak kunnen uitvoeren tegen een tiende van de prijs. Ik vind het wel belangrijk dat de informatie correct is, want wie een tiende van deze zaken, van de dienstverlening van Fluvius, doet, kan natuurlijk ook een tiende van de prijs doorrekenen. We hebben dat bekeken. Ik heb ook expliciet aan Fluvius gevraagd of het klopt dat andere partijen dat voor een tiende van de prijs zouden doen. In dat geval zouden we natuurlijk zot zijn om dat door Fluvius te laten doen. Uit de analyse van de offerte blijkt dat de in de pers vermelde prijs enkel betrekking heeft op de materiaalprijs van de glasvezelkabel zelf. Alleen daar wordt rekening mee gehouden en dus niet met alle andere aspecten die ik daarnet aanhaalde bij de tarifiëring die Fluvius hanteert. Die worden allemaal niet meegenomen. Vandaar dat de prijs die in de pers wordt vermeld – zogezegd een tiende van de prijs – niet zomaar vergelijkbaar is. Je komt natuurlijk op andere prijzen uit als je alles moet gaan doen wat leidt tot de totale prijs van Fluvius. Ik heb daarover met Fluvius contact gehad. Ik heb ook gezegd dat ik de raad van bestuur, aangezien daar ook alle dames en heren van de politiek zitten, een brief zal schrijven om de problematiek aan te kaarten. Ik beslis zelf niet over de tarieven, dat doen Fluvius en de raad van bestuur, dus ik zal dat sowieso nog eens onder hun aandacht brengen, maar ik ben wel van mening dat snel internet, ook op het platteland en ook bij landbouwers natuurlijk, van belang is, omdat wij ook natuurlijk die digitalisering – denk maar bijvoorbeeld aan het kunstmestregister – tot bij de landbouwer moeten brengen.

Die administratieve vereenvoudiging moet dan ook tot bij hen komen. Daarom heb ik gezegd dat ik sowieso die raad van bestuur ook op de hoogte zal brengen van de tarifiëring, die blijkbaar uniform is, die geldt voor iedereen als men te ver zit, dus zowel voor de landbouwsector als voor kasteelheren, private landeigenaars enzovoort.

Fluvius zegt ook dat zij gebonden zijn aan de wet op de overheidsopdrachten, zodat de prijzen die worden verkregen, ook marktconform zijn.

De nodenanalyse ter voorbereiding van de opmaak van het Vlaamse strategisch plan heeft niet naar boven gebracht dat snelle internetverbinding nog een bestaande nood is op het Vlaamse platteland. De nodenanalyse toont daarentegen een nood aan verdere stappen in de digitalisering, zoals nieuwe meetmethoden en het gebruik van data.

De bottomline is dus dat de prijzen die in de kranten zijn vermeld, niet vergelijkbaar zijn. Daar zit alleen de materiaalprijs van de glasvezelkabel in, dus niet het plaatsen, de installatie in de woning, het lassen van aansluitingen op openbaar domein, het uitmeten van de lijn, ontwerp, intekening, toezicht enzovoort. We zullen dus sowieso nog een schrijven richten aan de raad van bestuur. Ik ga er wel van uit dat die prijzen inderdaad marktconform zijn. U zult nu zeggen dat u dat te duur vindt, maar de vraag is wie dat dan zou moeten betalen. Dan worden die kosten waarschijnlijk doorgerekend aan alle andere gebruikers. Ik hoor dus graag oplossingen en alternatieven, die ik misschien dan meteen mee kan opnemen in de brief die ik aan Fluvius zal richten.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Minister, dank u wel voor uw antwoord, en in ieder geval bedankt dat u contact hebt gehad met Hendrik Vandamme en ook contact hebt opgenomen met Fluvius. Het is inderdaad zo dat mijn vraag gebaseerd is op een krantenartikel, en ook op een persbericht van het Algemeen Boerensyndicaat, dacht ik. Ik vond het inderdaad al vreemd dat de bedragen van private bedrijven tot tien keer lager zouden liggen dan bij Fluvius, maar dat betekent natuurlijk niet dat de bedragen die landbouwers nu zouden moeten betalen geen hoge bedragen zijn. Ik heb de bedragen genoemd: 10.000 euro, 14.000 euro. Die mensen leggen dat niet zomaar op tafel. U weet net zo goed als ik dat de landbouwsector onder druk staat, zeker in deze coronatijden. Iedereen heeft het moeilijk, dus ook de landbouwsector. Dan is het niet zo evident dat men zomaar onmiddellijk 5000 tot 15.000 euro op tafel moet leggen voor internet, terwijl iedereen dat normaal zou moeten hebben. Dat is bijna een basisbehoefte. Ook gelet op de verdere digitalisering in de landbouwsector is internet bovendien heel belangrijk. Dat erkent u ook. Minister-president Jambon, die bevoegd is voor Digitalisering, zei in januari: “Ik wil Vlaanderen in de digitale spits. Wat we niet willen, is een digitale tweesplijting in onze samenleving (...)”. Op deze manier krijgen we die wel.

Ik dank u ook voor het feit dat u ook nog een brief wilt sturen naar de raad van bestuur. Ik kan hier ook niet een-twee-drie zeggen wie het dan wel zal betalen. Ik begrijp dat het moet worden betaald. Ik geloof u als u zegt dat het marktconforme prijzen betreft, maar ik denk toch dat we moeten proberen te streven naar een oplossing om die bedragen voor de betrokken landbouwers en anderen toch naar beneden te halen.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Tinne Rombouts (CD&V)

Ik wil me even aansluiten bij de vragen. Minister, u weet ook dat de tarifering algemeen wordt bepaald op basis van de socialisering van kosten.

Het is nooit een doorrekening voor 100 procent. Men heeft natuurlijk businessmodellen opgemaakt en gekeken op welke manier daar marktconforme prijzen voor kunnen worden bepaald. Maar men heeft er in het verleden niet dadelijk rekening mee gehouden dat Vlaanderen 100 procent gebiedsdekkend moet worden voorzien van deze nutsvoorziening. Intussen zijn we in een tijdperk gekomen dat we die aansluitingen moeten beschouwen als een basisvoorziening, zeker wanneer de overheid ervan uitgaat dat om goed te functioneren, alle gegevens digitaal moeten kunnen worden doorgegeven. We geven zelf ook aan dat dit belangrijk is.

We hebben daarnet de vraag over armoede gehad. In deze coronatijden zien we dat ook digitale armoede een belangrijk element is waar rekening mee moet worden gehouden. In die zin ben ik heel positief dat u dit verder zult bekijken met Fluvius, maar hoop ik ook dat ook de tarifering om te komen tot een 100 procentdekking kan worden besproken zodat het voor iedereen betaalbaar is. Ik begrijp wel dat men de lijn doortrekt. We zitten vandaag bij wijze van spreken aan de laatste 20 procent. We werken mogelijk in een andere context en ik hoop dat die hete appel niet enkel door de laatste die moet worden aangesloten, moet worden vergoed. Ik kijk uit naar de verdere bespreking en resultaten hiervan.

De voorzitter

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega Rombouts, ik neem uw opmerking mee. Het gaat hier natuurlijk over een zeer specifiek project, maar ik ben het met u eens dat het over veel geld gaat. Het gaat om een proefproject dat we goed moeten analyseren voor we het uitbreiden naar alle landelijke gebieden. We kunnen daar ook een kosten-batenanalyse van maken. Ik zal contact opnemen met Fluvius en met federaal minister Petra De Sutter, die bevoegd is voor de tarifering. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het over veel geld gaat, maar anderzijds vindt iedereen het ook belangrijk dat internet ingang vindt op het platteland. De vraag is welke kwaliteit die moet hebben, hoe snel die moet zijn enzovoort. We zullen het proefproject goed moeten analyseren.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Minister, ik dank u voor de inspanningen die u wilt doen. U moet ook naar de andere commissie, en ik hoor van mijn fractieleider dat hij zit te popelen om zijn vier vragen aan u te stellen. Misschien komen we hier nog op terug tijdens een volgende vergadering.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer