Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 apr 2021 09:21 

Data bijdragen Sanitair Fonds 2021 kleine herkauwers en pluimvee vervroegd


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2021 voor. De inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden.

Het moment van inning van de bijdrage van het sanitair fonds voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden. - Foto: LBL

Dit fonds, beter bekend als het ‘Sanitair fonds’ of kortweg ‘Het Fonds’, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden.

Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsternemingen en analyses, en financiert onderzoeksprogramma's.

Inning kleine herkauwers en pluimvee vervroegd

Het moment van inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden, zodat de momenten van inning voor de verschillende deelsectoren beter over het jaar worden gespreid. Door deze spreiding zullen de bezwaarschriften en de aanmaningen op een snellere en efficiëntere manier kunnen behandeld worden.

Voor de sector kleine herkauwers zal de periode tussen de 15-decembertelling, die als basis dient voor de berekening van de verplichte bijdrage, en de verzending van de facturen, die tot vorige campagne op het einde van het jaar werd georganiseerd, aanzienlijk verkort worden. Hierdoor komt een einde aan de verwarring die soms ontstaat als gevolg van de lange periode tussen deze 2 momenten.

Berekening bijdragen voor de sector kleine herkauwers en de sector pluimvee

Sector ‘kleine herkauwers’: De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2020.

Sector ‘pluimvee’: Alle schakels van de pluimveesector betalen een bijdrage: beslagen met meer dan 200 dieren, maar ook de pluimveeslachterijen, eierpakstations, producenten van mengvoeders voor pluimvee... Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van het sanitair risico dat een bedrijf vertegenwoordigt, als maatstaf hiervoor geldt de door de veehouder in Sanitel geregistreerde capaciteit en type van activiteit. Ter herinnering dient opgemerkt te worden dat de pluimveehouder verplicht is om deze gegevens te laten registreren in Sanitel, alsook elke wijziging ervan. Meer details over deze registratieverplichting kunnen teruggevonden worden in het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (de artikelen 6, 7 en bijlage I) via de link http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/25/2018031294/justel .

Bij stopzetting rundvee of varkens

De FOD wenst rundveehouders en varkenshouders die hun activiteit stopzetten tijdens de referentieperiode te wijzen op het belang van het regulariseren van hun situatie vóór het einde van de referentieperiode:

- Sector runderen: referentieperiode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021

- Sector varkens: referentieperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021

Facturatie

De verzendingdata van de facturen voor 2021 voor de verschillende sectoren werden vastgelegd:

• Sector ‘kleine herkauwers’: 1 juni 2021

• Sector ‘pluimvee’: 3 september 2021

• Sector ‘runderen’: 27 oktober 2021

• Sector ‘varkens’: 23 november 2021

Indienen van bezwaarschriften:

Bij betwisting van de factuur, kunt u een schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen). De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Bijkomende informatie kun je vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondhe... of via het callcentervan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02 524 90 95 (bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13 uur).  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer