Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 apr 2021 09:21 

Data bijdragen Sanitair Fonds 2021 kleine herkauwers en pluimvee vervroegd


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2021 voor. De inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden.

Het moment van inning van de bijdrage van het sanitair fonds voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden. - Foto: LBL

Dit fonds, beter bekend als het ‘Sanitair fonds’ of kortweg ‘Het Fonds’, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden.

Het komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken en in de kosten van monsternemingen en analyses, en financiert onderzoeksprogramma's.

Inning kleine herkauwers en pluimvee vervroegd

Het moment van inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden, zodat de momenten van inning voor de verschillende deelsectoren beter over het jaar worden gespreid. Door deze spreiding zullen de bezwaarschriften en de aanmaningen op een snellere en efficiëntere manier kunnen behandeld worden.

Voor de sector kleine herkauwers zal de periode tussen de 15-decembertelling, die als basis dient voor de berekening van de verplichte bijdrage, en de verzending van de facturen, die tot vorige campagne op het einde van het jaar werd georganiseerd, aanzienlijk verkort worden. Hierdoor komt een einde aan de verwarring die soms ontstaat als gevolg van de lange periode tussen deze 2 momenten.

Berekening bijdragen voor de sector kleine herkauwers en de sector pluimvee

Sector ‘kleine herkauwers’: De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2020.

Sector ‘pluimvee’: Alle schakels van de pluimveesector betalen een bijdrage: beslagen met meer dan 200 dieren, maar ook de pluimveeslachterijen, eierpakstations, producenten van mengvoeders voor pluimvee... Het bedrag van de bijdrage wordt berekend op basis van het sanitair risico dat een bedrijf vertegenwoordigt, als maatstaf hiervoor geldt de door de veehouder in Sanitel geregistreerde capaciteit en type van activiteit. Ter herinnering dient opgemerkt te worden dat de pluimveehouder verplicht is om deze gegevens te laten registreren in Sanitel, alsook elke wijziging ervan. Meer details over deze registratieverplichting kunnen teruggevonden worden in het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee (de artikelen 6, 7 en bijlage I) via de link http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2018/06/25/2018031294/justel .

Bij stopzetting rundvee of varkens

De FOD wenst rundveehouders en varkenshouders die hun activiteit stopzetten tijdens de referentieperiode te wijzen op het belang van het regulariseren van hun situatie vóór het einde van de referentieperiode:

- Sector runderen: referentieperiode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021

- Sector varkens: referentieperiode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021

Facturatie

De verzendingdata van de facturen voor 2021 voor de verschillende sectoren werden vastgelegd:

• Sector ‘kleine herkauwers’: 1 juni 2021

• Sector ‘pluimvee’: 3 september 2021

• Sector ‘runderen’: 27 oktober 2021

• Sector ‘varkens’: 23 november 2021

Indienen van bezwaarschriften:

Bij betwisting van de factuur, kunt u een schriftelijk (post) of elektronisch (e-mail) bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen). De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Bijkomende informatie kun je vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/dierengezondhe... of via het callcentervan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 02 524 90 95 (bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13 uur).  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer