Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 jul 2021 08:26 

Dalende koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk


Vraag om uitleg over de dalende koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk van Joris Nachtergaele aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

– Wegens de coronamaatregelen werd deze vraag om uitleg via videoconferentie behandeld.

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Joris Nachtergaele (N-VA)

Minister, het Departement Biosystemen van de KU Leuven kwam eind juni 2021 met zeer opvallende cijfers over de CO2-uitstoot in de Vlaamse melkveesector. De voorbije twintig jaar is deze uitstoot namelijk met 30 procent gedaald, van 1,32 kg CO2-equivalent in 2000 naar 0,93 kg CO2-equivalent per gemiddelde liter melk in 2019. De wereldwijde equivalent ligt ongeveer op 3,2 kg, waardoor we in Vlaanderen in de kopgroep zijn beland als het gaat om uitstoot bij melkproductie – in de goede zin, dan.

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) stelt nu wel vast dat die dalende trend de afgelopen jaren vertraagd is, aangezien het laaghangend fruit naar eigen zeggen nu geplukt is. Die situatie maakt de rol van de overheid nu nog belangrijker om de Vlaamse melkveehouders verder te begeleiden om het hoger hangend fruit te kunnen bereiken.

De BCZ is zich naar eigen zeggen bewust van de grote verschillen die vandaag nog op te tekenen zijn tussen de verschillende melkveehouders en hun inspanningen inzake hun koolstofvoetafdruk. Daarom zal de confederatie samenwerken met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) via het Klimrek-project om de Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de individuele maatregelen die genomen kunnen worden om de CO2-uitstoot nog te doen afnemen. Verder wijst de sectororganisatie op de ontwikkelingen in genetica en de geplande initiatieven inzake het klimaatconvenant enterische emissies.

Dat klimaatconvenant was in april van dit jaar al onderwerp van discussie in deze commissie. U gaf daarbij aan dat u in de nabije toekomst nog overleg zou hebben met de sector omdat er nog sprake zou zijn van bijkomende initiatieven vanuit de sector in het kader van dit convenant.

Ik heb daarom de volgende vragen.

Hoe evalueert u de dalende trend van de koolstofvoetafdruk in de Vlaamse melkveesector de laatste twintig jaar? Kunt u meer toelichting geven bij de lopende initiatieven en eventuele toekomstige beleidsmaatregelen om de daling verder te blijven ondersteunen?

Kunt u meer toelichting geven bij het project Klimrek van het ILVO? Wat zijn hier de doelstellingen binnen de Vlaamse melkveesector inzake de reductie van CO2-uitstoot?

Hebt u meer info over de bijkomende acties die de sector zal ondernemen in het kader van het klimaatconvenant?

Hoe kunnen volgens u de ontwikkelingen in de genetica zorgen voor een bijkomende daling in de CO2-uitstoot van de Vlaamse melkveesector? Wordt dit mee opgevolgd door uw diensten, zodat we ook in deze ontwikkelingen voorop blijven lopen in duurzame innovatie?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega, de koolstofvoetafdruk van een liter melk is de laatste jaren inderdaad sterk gedaald. De belangrijkste oorzaken voor deze daling zijn de productiviteitsstijging per koe en de betere verteerbaarheid van de voeders. Beide vloeien voort uit doorgedreven genetische selectie en professionalisering van de melkveesector.

Voor het behalen van de doelstellingen binnen het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) zetten we samen met de sector in op het verminderen van de emissies, onder meer van de melkveehouderij.

Via het convenant Enterische emissies rundvee engageert de sector zich om de vooropgestelde reductiedoelstelling van 19 procent in absolute enterische emissies te behalen tegen 2030.

Daarnaast wordt er volop ingezet op onderzoek naar en de implementatie van effectieve klimaatmaatregelen die de emissies afkomstig van de melkveehouderij verder doen dalen, waarbij de focus ligt op zowel de absolute emissies als de emissie-intensiteit. Gezien de grote bijdrage van enterische emissies is het belangrijk om verder in te zetten op onderzoek naar voedermaatregelen, inclusief methaanmetingen in de praktijk.

Binnen het project Klimrek worden klimaattrajecten ontwikkeld voor drie sectoren: melkveehouderij, aardappelen en varkenshouderij. Een klimaattraject bestaat uit een klimaatscan, dat is een diagnosetool die de milieuvoetafdruk van het bedrijf weergeeft, en uit een klimaatkoers, zijnde een begeleidingstraject.

In het kader van het convenant Enterische emissies rundvee worden in verschillende werkgroepen maatregelen uitgewerkt die de rundveehouders kunnen implementeren om op die manier de absolute enterische methaanemissies van de sector te verminderen. De maatregelen zijn in drie overkoepelende categorieën in te delen: voedermanagement; dier- en veestapelmanagement; genetica en selectie.

We hebben ook nog drie werkgroepen opgericht, waaronder een focusgroep voor de biologische landbouw en een werkgroep die zich richt op de implementatie van de maatregelen.

De voorzitter

De heer Nachtergaele heeft het woord.

Joris Nachtergaele (N-VA)

Dank u wel, minister, voor uw uitgebreid antwoord. De meeste van mijn vragen zijn beantwoord. Ik heb dus geen bijkomende vragen. Ik vind het nog wel belangrijk om te stellen dat met het onderzoek wordt aangetoond dat er – in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd – wel degelijk de wil is bij die melkveehouders om samen te komen tot een duurzame manier van voedselproductie. Wat ook is aangetoond, is dat die ‘domestieke’ productie van melk heel belangrijk is, want als we die gaan verleggen naar het buitenland, dan hebben we meteen een nadeel op het vlak van CO2-uitstoot.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer