Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 sep 2021 08:39 

Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodems


Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering en het beheer van de afvalstoffen en de diffuse verontreiniging van de bodems toe te schrijven aan koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen van juli 2021

De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 tot 39octodecies;
Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden, gewijzigd op 17 december 2015, artikelen 57 tot 62;
Gelet op het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering, de artikelen 79, 1 en 3, § 2;
Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 augustus 2021;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 september 2021;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de SPAQuE onder zijn opdrachten met name de uitvoering heeft van onderzoeken en saneringshandelingen en -werken en, in voorkomend geval, de tenuitvoerlegging van opvolgings- of veiligheidsmaatregelen, en toezichts- en beheersmaatregelen, wanneer de Regering haar ermee belast overeenkomstig de artikelen 80 en 81 van bovenbedoeld decreet van 1 maart 2018, of om redenen van openbaar nut;
Gelet op de noodzaak om onverwijld een nauwkeuriger overzicht op de staat van het Waals leefmilieu te verkrijgen, ten opzichte van de afvalstoffen en de diffuse bodemverontreinigingen toe te schrijven aan de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021;
Gelet op de dringende noodzaak om met spoed de afvalstoffen te beheren die de waterstroom meegevoerd heeft en, in deze uitzonderlijke context, zo snel mogelijk de diffuse bodemverontreinigingen wegens koolwaterstoffen weg te werken;
Gelet op de noodzaak om het beheer van bedoelde afvalstoffen te financieren, evenals het onderzoek in de verontreinigde of potentieel verontreinigde bodems en, indien nodig, de saneringshandelingen en -werken en, eventueel, de opvolgings- of veiligheidsmaatregelen en de toezichts- en beheersmaatregelen uit te voeren;
Overwegende dat hoe sneller deze diffuse verontreinigingen in koolwaterstoffen beheerd worden, hoe krachtiger hun potentiële nefaste gevolgen voor het leefmilieu en de menselijke gezondheid verminderd zouden kunnen worden;
Overwegende dat het spoedig wegwerken van de hiervoor uiteengezette leefmilieuproblemen een reden van openbaar nut vormt;
Gelet op het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 augustus 2021, zoals gewijzigd, waarbij een gedelegeerde opdracht aan de SPAQuE wordt toevertrouwd met het oog op het beheer van afvalstoffen en koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen;
Gelet op het beheerscontract, ondertekend tussen het Waals Gewest en de SPAQuE op 22 mei 2019;
Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;
Na beraadslaging,
Besluit :
HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke inleidende bepalingen
Artikel 1. § 1. Dit besluit beoogt de financiering en het beheer van de afvalstoffen en de diffuse bodemverontreiniging door koolwaterstoffen wegens de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021.
Om in aanmerking te komen voor de gewestelijke steunmaatregelen georganiseerd in de hoofdstukken 2 en 3, voldoet elke aanvrager aan volgende samengevoegde voorwaarden:
1° geleden hebben of lijden onder de aanwezigheid van afvalstoffen en een diffuse verontreiniging van de bodems toe te schrijven aan koolwaterstoffen ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021, en waarvan de oorsprong onbepaald is;
2° gelegen zijn op het grondgebied van minstens één van de tweehonderdnegenendertig volgende gemeenten:
a) de 84 gemeenten van de provincie Luik;
b) de 38 gemeenten van de provincie Namen;
c) de 44 gemeenten van de provincie Luxemburg;
d) de volgende gemeenten van de provincie Waals-Brabant: Bevekom, Kasteelbrakel, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genepiën, Graven, Hélécine, Incourt, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramilies, Rebecq, Tubeke, Villers-la-Ville, Walhain en Waver ;
e) de volgende gemeenten van de provincie Henegouwen: Aiseau-Presles, Beaumont, 's-Gravenbrakel, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure-Nalinnes, La Louvière, Les Bons Villers, Mons, Momignies Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Quévy, Sivry-Rance en Thuin.
§ 2. De Minister bevoegd voor leefmilieu kan de lijst van de gemeenten bedoeld in paragraaf 1, 2°, verder aanvullen.
§ 3. Dit besluit is van toepassing onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de budgetten bedoeld in de artikelen 4 en 8.
Art. 2. Van de financiering van de kosten en meerkosten bedoeld bij dit besluit zijn uitgesloten, alle kosten en overige lasten die overgenomen worden door andere financieringsmechanismen de geactiveerd of ingevoerd worden door de federale overheid of het Waals Gewest wegens de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021, zoals de bijdrage van het Rampenfonds.
Art. 3. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder:
1° "afvalstoffen": de afvalstoffen ontstaan ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021;
2° "intercommunale voor afvalbeheer": elke groepering van gemeenten georganiseerd volgens één van de samenwerkingsvormen tussen gemeenten als bedoeld bij boek V van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie en die territoriaal bevoegd is voor het beheer van de huishoudelijke afvalstoffen;
3° "eigenaar": degene die, op het tijdstip van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021, ofwel eigenaar, mede-eigenaar of blote eigenaar is, ofwel houder van een recht van erfpacht of van opstal;
4° "terrein" of "onbebouwd onroerend goed": elke oppervlakte waar de bodem zichtbaar is.
HOOFDSTUK II. - Compensatie voor de meerkosten voor het beheer en de financiering van de sortering, het weghalen
en de behandeling van de voortgebrachte afvalstoffen
Art. 4. § 1. Voor 2021 kent het Waals Gewest de SPAQuE een dotatie toe met een bedrag van 5.000.000 EURO om in opdracht van het Waalse Gewest een gedelegeerde opdracht uit te voeren inzake het beheer van de financiële dekking van de meerkosten ontstaan door de verrichtingen voor het beheer van de afvalstoffen voortgebracht ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen die zich in juli 2021 hebben voorgedaan.
Het bedrag van de dotatie wordt overgedragen vanuit basisallocatie 41.01.40 van programma 15.62 naar basisallocatie 41.06 van programma 15.13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest en wordt op rekening nr. BE27 0910 1189 6673 van de SPAQuE gestort.
§ 2. De gedelegeerde opdracht bedoeld in paragraaf 1 bestaat er voor de SPAQuE in, te voorzien in het beheer van de financiële dekking, binnen de perken van de toegekende dotatie, van de meerkosten ontstaan wegens de verrichtingen voor het weghalen, de opslag, de sortering en de behandeling van de afvalstoffen ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen van juli 2021 door de intercommunales voor het beheer van de afvalstoffen en de gemeenten, ongeacht of deze verrichtingen uitgevoerd zijn door henzelf dan wel door operatoren die daarvoor door de overheid gemandateerd waren.
Art. 5. Betreffende het beheer van de financiële dekking van de meerkoet bedoeld in artikel 4, komen in aanmerking volgende meerkosten:
1° de huur en de terbeschikkingstelling van containers voor de inzameling van afvalstoffen in de gemeenten en de daarmee verband houdende logistiek (vervoer);
2° het vervoer van de afvalstoffen, onder uitsluiting van de aankoop van voertuigen;
3° het gebruik van voertuigen;
4° de aankoop, de huur en het gebruik van materieel en verscheidene uitrustingen, zoals de aankoop of de huur van nieuwe met een chip uitgeruste afvalcontainers ter vervanging van de containers die het water meegesleurd zijn;
5° de toekenning van overuren en premies voor het personeel dat ingezet wordt voor de verrichtingen voor afvalbeheer;
6° de indienstneming van bijkomende arbeidskrachten om tegemoet te komen aan de noden in het kader van de verrichtingen voor afvalbeheer;
7° de tijdelijke indienstneming van interimarissen, met name in de containerparken;
8° de inzameling en de verwerking van bijkomende volumes bruto-huishoudelijke afvalstoffen, van papier- en kartonafval, grof huisvuil, speciale huishoudelijke afvalstoffen (gevaarlijke afvalstoffen) en andere types afvalstoffen die via huis-aan-huis of de containerparken ingezameld zijn ten gevolge van de overstromingen;
9° de verhoging van de eenheidsprijzen voor de terugname van sommige bij de containerparken en via huis-aan-huis ingezamelde afvalstromen, zoals met name de verhoging van de recylagekosten voor besmeurde papieren en kartonnen;
10° de inrichting en/of de huur van sites voor de tijdelijke opslag, het herstellen in oorspronkelijke staat van de zones waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgeslagen en de aanpassing van sites voor afvalverwerking.
Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 1 komen enkel in aanmerking voor de gewestelijke tegemoetkoming, geregeld bij dit hoofdstuk, de aanvragen voor tegemoetkoming ingediend door de gemeenten en de intercommunales voor afvalbeheer.
§ 2. De aanvraag tot tegemoetkoming, samen met alle bewijskrachtige verantwoordingsstukken, zoals met name facturen, arbeidsovereenkomsten, verklaringen op erewoord, wordt door de gemeente via e-mail, per schrijven of via indiening met ontvangstbewijs, gericht aan de intercommunale voor afvalbeheer waarbij ze aangesloten is.
De intercommunales voor afvalbeheer maken de gezamenlijke aanvragen tot tegemoetkoming die ze van de gemeenten ontvangen hebben, samen met hun eigen aanvragen tot tegemoetkoming, eveneens samen met alle bewijskrachtige verantwoordingsstukken, onverwijld over aan de SPAQuE, overeenkomstig de nadere regels van laatstgenoemde.
Hoe dan ook worden door elke intercommunale voor afvalbeheer, bij het overmaken van iedere aanvraag tot tegemoetkoming aan de SPAQuE, de verantwoordingsstukken, de informatie en de gegevens die ze afzonderlijk voor elke betrokken gemeente heeft ingezameld, opgedeeld. In het kader van iedere aanvraag tot tegemoetkoming wordt deze gescheiden boekhouding voor elke betrokken gemeente door de SPAQuE in stand gehouden en bijgewerkt.
§ 3. De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot tegemoetkoming is 30 november 2021.
Art. 7. De SPAQuE behandelt de aanvragen tot tegemoetkoming die ze ontvangen heeft en kent de gemeenten en de intercommunales voor afvalbeheer de nodige bedragen toe in functie van de verantwoordingsstukken die in het kader van genoemde aanvragen zijn ingediend.
In voorkomend geval kan de SPAQuE de intercommunales voor afvalbeheer bedragen als provisie toekennen. Het definitieve bedrag van de financiële tegemoetkomingen toegekend aan iedere intercommunale wordt later vastgesteld, op grond van de gezamenlijke verantwoordingsstukken, die ingediend zullen moeten worden binnen de door de SPAQuE vastgestelde termijn.
Art. 8. § 1. Met het oog op het bepalen van het redelijk karakter van de bedragen, aangevraagd in de aanvragen tot tegemoetkoming, maakt de SPAQuE, voor zover mogelijk, gebruik van volgende indicatoren:
1° betreffende de meerkosten in verband met het vervoer van de afvalstoffen, de gemiddelde kostprijs per ton afvalstoffen per afgelegde kilometer;
2° betreffende de andere kosten dan die bedoeld onder 1°, de gemiddelde kostprijs per ton afvalstoffen.
De SPAQuE bepaalt de gemiddelde kostprijzen, bedoeld onder 1° en 2°, per geografische zone, afgebakend per grondgebied van elke intercommunale voor afvalbeheer en op grond van de aanvragen tot tegemoetkoming die bij haar zijn ingediend. Het aantal geografische zones mag niet hoger zijn dan het aantal intercommunales voor afvalbeheer op het grondgebied van het Waals Gewest.
§ 2. Als één van de indicatoren bedoeld in paragraaf 1 de gemiddelde kostprijs voor de geografische zone van betrokken intercommunale met minstens dertig percent overschrijdt, licht de SPAQuE de aanvrager daarover in en vraagt dat laatstgenoemde de aanvullende verantwoordingsstukken indient.
In het geval bedoeld in lid 1 kan de SPAQuE de toekenning van de aangevraagde bedragen aan de voorwaarde van de voorafgaandelijk en ter plaatse uitgevoerde controle van de aanwending van de aangevraagde bedragen.
HOOFDSTUK III. - Financiering en beheer van de diffuse bodemverontreinigingen met koolwaterstoffen
Art. 9. Voor 2021 kent het Waals Gewest de SPAQuE een dotatie toe met een bedrag van 2.000.000 EURO om in opdracht van het Waalse Gewest een gedelegeerde opdracht uit te voeren inzake het beheer van de financiële overname van de diffuse bodemverontreinigingen door koolwaterstoffen ten gevolge van de uitzonderlijke overstromingen die zich in juli 2021 hebben voorgedaan en waarvan de oorsprong ongekend is.
Het bedrag van de dotatie wordt overgedragen vanuit basisallocatie 01.02 van programma 10.08 naar basisallocatie 41.06 van programma 15.13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest en wordt op rekening nr. BE27 0910 1189 6673 van de SPAQuE gestort.
Art. 10. De opdracht bedoeld in artikel 9 bestaat uit de kostenovername voor:
1° expertises en onderzoeken uitgevoerd door erkende ingenieurskantoren, door de SPAQuE geselecteerd in het kader van overheidsopdrachten, op gronden die zijn aangetast door een diffuse verontreiniging met koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen van juli 2021 en waarvan de oorsprong onbepaald is;
2° grondsaneringsverrichtingen, wanneer de expertises of voorafgaandelijke onderzoeken bedoeld onder 1° op de noodzaak gewezen hebben, om een sanering te verrichten;
3° expertises en onderzoeken uitgevoerd door erkende ingenieurskantoren, op gronden die zijn aangetast door een diffuse verontreiniging met koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen van juli 2021 en waarvan de oorsprong onbepaald is, en die uitgevoerd zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit;
4° grondsaneringsverrichtingen, wanneer de expertises of voorafgaandelijke onderzoeken bedoeld onder 3° op de noodzaak gewezen hebben, om een sanering te verrichten.
Art. 11. De roerende goederen en de gebouwen zijn uitgesloten van de interventies, bedoeld bij dit hoofdstuk, en van de dienovereenkomstige aanvragen.
Art. 12. Onverminderd artikel 1 neemt iedere aanvraag tot tegemoetkoming, om in aanmerking te komen voor de gewestelijke steun geregeld bij dit hoofdstuk, de gezamenlijke onderstaande voorwaarden in acht:
1° rechtstreeks ingediend te zijn door particulieren, zelfstandigen, privé- of publiekrechtelijke rechtspersonen of gemeenten of operatoren inzake beheer van de (potentieel) verontreinigde gronden, ten gevolge van de uitdrukkelijke aanvraag van particulieren, zelfstandigen, privé- of publiekrechtelijke rechtspersonen, steden of gemeenten, ondersteund door bewijzen;
2° betrekking hebben op één of meerdere gronden waarop de natuurlijke en rechtspersonen, bedoeld onder 1°, al naar gelang, hun gewone verblijfplaats, een maatschappelijke zetel, een bedrijfszetel of eigenaars zijn.
Art. 13. § 1. De gewestelijke steun geregeld bij dit hoofdstuk dekt niet de kosten bedoeld in artikel 10 die niet overgenomen zouden kunnen worden overeenkomstig een verzekeringspolis. De aanvrager dient middels bewijsdocumenten gevoegd bij het formulier voor de aanvraag tot tegemoetkoming waarin de SPAQuE heeft voorzien aan te tonen dat hij zijn verzekeringsmaatschappij gecontacteerd heeft en dat laatstgenoemde de schade niet of slechts onvolledig dekt. Bij een volledige of gedeeltelijke overname van de schade door een verzekeringsmaatschappij, komt de eventuele vrijstelling niet in aanmerking voor de steun geregeld bij dit hoofdstuk.
§ 2. Iedere aanvraag tot tegemoetkoming kan enkel ingediend worden door de eigenaar van de getroffen gronden of door een door laatstgenoemde behoorlijk gemandateerde persoon.
In geval van blote eigendom kan iedere aanvraag tot tegemoetkoming enkel ingediend worden door de eigenaar van de getroffen gronden of door een door laatstgenoemde behoorlijk gemandateerde persoon.
§ 3. In geval van onverdeeldheid kunnen de onverdeelde mede-eigenaren naar hun keuze een samengevoegde aanvraag of individuele aanvragen indienen.
Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen een samengevoegde aanvraag indienen voor hun gezamenlijke onroerende goederen (gemeenschappelijke goederen en eigen goederen)
Art. 14. § 1. De aanvraag tot tegemoetkoming moet per e-mail, per post of tegen afgifte van een ontvangstbewijs worden toegezonden aan het gemeentebestuur van de gemeente waar de door de verontreiniging getroffen gronden zich bevinden, ter attentie van de speciaal daartoe aangewezen contactpersoon in elke getroffen gemeente.
Indien de aanvraag tot tegemoetkoming betrekking heeft op gronden die gelegen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten, moet de aanvrager bij elk van de betrokken gemeenten een aanvraag tot tegemoetkoming indienen.
De gemeente waar de aanvraag tot tegemoetkoming wordt ingediend, zendt deze zo spoedig mogelijk door naar de SPAQuE.
§ 2. De uiterste datum voor de indiening van de aanvragen tot tegemoetkoming is de laatste dag van mei 2022.
Art. 15. Onverminderd artikel 10 kunnen natuurlijke of rechtspersonen wier aanvraag tot tegemoetkoming overeenkomstig dit hoofdstuk in aanmerking komt en die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit op eigen kosten deskundigenonderzoeken door erkende deskundigen en/of bodemsanering hebben uitgevoerd, rechtstreeks bij de SPAQuE een aanvraag tot tegemoetkoming indienen met het oog op het verkrijgen van de terugbetaling van de gemaakte kosten. Deze aanvraag tot terugbetaling kan ook op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar van de getroffen gronden of van een door hem naar behoren gemachtigde persoon, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, worden gedaan door de erkende deskundige of de operator van de bodemsanering.
De natuurlijke of rechtspersonen wier aanvraag tot tegemoetkoming overeenkomstig dit hoofdstuk in aanmerking komt en die na de datum van inwerkingtreding van dit besluit op eigen kosten deskundigenonderzoeken of bodemsaneringen hebben uitgevoerd, kunnen geen aanvraag tot tegemoetkoming indienen, behalve in geval van naar behoren vastgestelde overmacht.
Art. 16. Op straffe van nietigheid wordt de aanvraag tot tegemoetkoming uitsluitend ingediend met behulp van het daartoe door de SPAQuE verstrekte formulier. Dit formulier is ten minste beschikbaar op de website van het Waals Gewest.
Art. 17. § 1. De SPAQuE verricht een eerste sortering van de haar toegezonden aanvragen tot tegemoetkoming teneinde op basis van artikel 2 en de in de aanvraagformulieren verstrekte informatie vast te stellen welke kosten voor financiering door de SPAQuE in aanmerking komen en wat de meest zorgwekkende situaties zijn uit het oogpunt van het gevaar van de beweerde verontreiniging in verband met het gebruik van de grond.
§ 2. De aldus geprioriteerde aanvragen worden vervolgens onderworpen aan een diagnosefase op het terrein, die wordt uitgevoerd door een erkende "bodemdeskundige" die hiertoe overgaat:
1° het nemen oppervlaktestalen om de graad van de vastgestelde verontreiniging te meten. De analyses van deze monsters wordt toevertrouwd aan een laboratorium dat erkend is voor bodemonderzoek;
2° de beschrijving van de graad van verontreiniging op basis van organoleptische criteria.
Voor elk bezoek van de erkende "bodemdeskundige" wordt een vereenvoudigd verslag opgesteld dat aan de SPAQuE en aan de aanvrager wordt toegezonden. In dit verslag zal worden bepaald of het al dan niet noodzakelijk is de grond te saneren.
§ 3. Indien in het verslag wordt geconcludeerd dat er geen behoefte is aan sanering, wordt de tegemoetkoming van de SPAQuE afgesloten.
§ 4. De aanvragen tot tegemoetkoming waarvoor in de verslagen van de erkende bodemdeskundigen wordt geconcludeerd dat sanering noodzakelijk is, worden onderworpen aan een tweede sortering, om opnieuw te worden gerangschikt naar prioriteit op grond van de geconstateerde feitelijke verontreiniging.
Er wordt voorrang gegeven aan de situaties die door de erkende bodemdeskundigen het meest verontrustend worden geacht, op basis van de intensiteit van de vastgestelde verontreiniging, de omvang ervan en de gevoeligheid van het gebruik en de bestemming van de betrokken grond.
§ 5. Gronden waarvan is vastgesteld dat ze moeten worden gesaneerd, worden vervolgens onderworpen aan saneringsoperaties die door de SPAQuE worden gecoördineerd op basis van voorstellen van de erkende "bodemdeskundigen".
Deze werkzaamheden omvatten de follow-up of verwijdering van de verontreinigde oppervlaktegrond, de analyse van de afgegraven grond na verwijdering en de eventuele hervatting van de grondwerken op de plaatsen die nog verontreinigd zouden lijken. De verontreinigde grond zal voor behandeling worden afgevoerd naar erkende installaties en worden vervangen door gezonde grond, in overeenstemming met de bestemming van het terrein, zodat het oorspronkelijke topografische niveau wordt hersteld.
De saneringswerkzaamheden worden gedocumenteerd en opgenomen in een eindverslag, dat aan de aanvrager wordt meegedeeld.
§ 6. In elke fase van de aanvraagprocedure worden de aanvragers door de SPAQuE op de hoogte gebracht van de beslissing die op hen betrekking heeft.
Art. 18. § 1. Om de redelijkheid van de in het kader van de aanvragen tot tegemoetkoming gevraagde bedragen te bepalen, kan de SPAQuE deze bedragen vergelijken met de gemiddelde kosten in soortgelijke situaties voor risicostudies, deskundigenonderzoeken en bodemonderzoeken, saneringsprojecten en -werken, en verwijdering en beheer van verontreinigde grond.
§ 2. Indien een van de in de aanvraag tot tegemoetkoming gevraagde bedragen de in paragraaf 1 bedoelde gemiddelde kosten met ten minste vijftig procent overschrijdt, stelt de SPAQuE de aanvrager van de tegemoetkoming daarvan in kennis en verlangt zij van hem aanvullende bewijsstukken.
In het geval bedoeld in lid 1 kan de SPAQuE de toekenning van de aangevraagde bedragen aan de voorwaarde van de ter plaatse uitgevoerde controle van de aanwending van de aangevraagde bedragen.
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 19. Elke aanvrager van een tegemoetkoming waarop dit besluit van toepassing is, kan een intern beroep instellen bij de SPAQUE om de beslissing(en) die hem (haar) betreft aan te vechten.
Indien de aanvrager na de behandeling van zijn beroep geen genoegdoening heeft gekregen, kan hij een klacht indienen bij de Ombudsman van het Waalse Gewest.
Art. 20. Alle bedragen die financieel worden gedekt door de dotaties waarnaar in dit besluit wordt verwezen, worden vooraf geverifieerd en gevalideerd door de SPAQuE.
De SPAQuE is niet verplicht om interventies uit te voeren waarvan de kosten hoger zouden zijn dan het bedrag van de dotaties die haar op grond van dit besluit zijn toegekend.
In voorkomend geval wordt het niet-gebruikte saldo van de toewijzingen waarin dit besluit voorziet, aan het Gewest terugbetaald.
Art. 21. Overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 5 augustus 2021, waarbij aan de SPAQuE een gedelegeerde opdracht wordt verleend voor het beheer van afvalstoffen en koolwaterstoffen ten gevolge van de overstromingen, wordt uiterlijk zes maanden na afloop van de opdrachten een verslag over de uitvoering van de in dit besluit genoemde opdrachten met alle relevante bewijsstukken toegezonden aan de Minister van Leefmilieu en aan het Departement Bodem en Afvalstoffen van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu.
Art. 22. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2023.
Art. 23. De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 2 september 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,
C. TELLIER

 


  Nieuwsflash
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Graanprijs boven 280 euro/TLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Rendement groeite vlas 2021 Lees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer