Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 jan 2022 09:42 

Steunregeling voor de deelneming van Waalse landbouwers aan kwaliteitsregelingen


De Waalse Regering,
Gelet op Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun in de landbouwsector;
Gelet op Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 december 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector;
Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, § 1, tweede lid 2, §§ 2 en 3, tweede lid, D.24, § 2, D.37, § 1, 1° en 8°, D.134, D.164, D.173, tweede lid, en D.183, § 2, 1° ;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun in de landbouwsector;
Gelet op Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 december 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector;
Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, § 1, tweede lid 2, §§ 2 en 3, tweede lid, D.24, § 2, D.37, § 1, 1° en 8°, D.134, D.164, D.173, tweede lid, en D.183, § 2, 1° ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 2021;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2021;
Gelet op het advies nr. 175/2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 4 oktober 2021;
Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 16 september 2021;
Gelet op het rapport van 11 juni 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 2014 april 2015 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies 70.481/4 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 12°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 1973 januari ;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:
1° de-minimissteun : steun die voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de minimis-steun in de landbouwsector, of van Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 december 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector;
2° het Wetboek : het Waalse Landbouwwetboek;
3° het orgaan dat verantwoordelijk is voor de controlemaatregelen: de promotor of het beheers-, beschermings- of beschermingsorgaan van een productdossier;
4° de Dienst : de Directie Kwaliteit en Dierenwelzijn van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn van de Administratie ;
Art. 2. De steunregeling is van toepassing op kwaliteitsregelingen die voldoen aan de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden en omvat :
1° de-minimissteun die wordt toegekend aan landbouwers die voldoen aan een productdossier voor deelneming aan een kwaliteitsregeling;
2° de-minimissteun ter dekking van de kosten van de controlemaatregelen die verplicht worden gesteld door de toepassing van een productdossier voor deelneming aan een kwaliteitsregeling.
De in lid 1, 1°, bedoelde steun wordt aan de landbouwers toegekend in de vorm van een jaarlijkse financiële stimulans, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de vaste kosten die voortvloeien uit de deelneming aan de kwaliteitsregelingen. Vaste kosten": de kosten voor deelneming aan een kwaliteitsregeling en de jaarlijkse vergoeding voor deelneming aan een dergelijk kwaliteitsregeling, met inbegrip van, in voorkomend geval, de kosten van controles om na te gaan of aan de specificaties van de kwaliteitsregeling wordt voldaan.
De in het eerste lid, 2°, bedoelde steun wordt aan de voor de controlemaatregelen verantwoordelijke orgaan betaald op basis van de deelneming van landbouwers aan de door dit orgaan beheerde productdossiers.
De steunregeling wordt per kalenderjaar toegepast. De Minister bepaalt jaarlijks de erkende productdossieren die aan de steunregeling deelnemen. Voor elk productdossier wordt in het licht van lid 1 de vorm van de steun vastgesteld.
Art. 3. Het in artikel 2 bedoelde steunregeling staat open voor de volgende erkende productdossieren voor deelname aan kwaliteitsregelingen:
1° de Europese kwaliteitssystemen bedoeld in titel 7, hoofdstuk I, van het Wetboek;
2° het gewestelijk stelsel inzake gedifferentieerde kwaliteit bedoeld in titel 7, hoofdstuk II, van het Wetboek;
3° kwaliteitsregelingen, waaronder keuringsregelingen, voor landbouwproducten die voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr.702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, artikel 20, paragraaf 2, b);
3° de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit bepaald in bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen.
Art. 4. Een landbouwer komt in aanmerking voor de in artikel 2 bedoelde steunregeling indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° overeenkomstig artikel D.22 van het Wetboek in het GBCS wordt geïdentificeerd;
2° een bedrijfszetel op het grondgebied van het Waalse Gewest heeft;
3° een productdossier naleeft, erkend voor deelneming aan een kwaliteitsregeling;
4° zich aan de controles van een certificerende instelling die voor de controle van het productdossier voor de deelneming aan een kwaliteitsregeling erkend is, alsook aan de controles van de dienst onderwerpt;
5° niet in aanmerking komt voor een steun voor de biologische landbouw vastgesteld overeenkomstig artikel 29 van verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;
6° de regels betreffende de randvoorwaarden naleeft, die vastgesteld zijn overeenkomstig artikel 93 van verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad.
HOOFDSTUK II. - Aard, duur en bedrag van de steun
Art. 5. Alleen in Wallonië gevestigde productie-eenheden komen in aanmerking voor het in artikel 2 bedoelde steunprogramma.
Art. 6. § 1. De in artikel 2, lid 1, bedoelde steun heeft betrekking op:
1° de inschrijvingskosten voor een productdossier;
2° de kosten van de initiële audit door een erkende certificerende instelling;
3° de certificeringskosten door een erkende certificerende instelling, met inbegrip van de kosten van inspectie, controle en analyse;
4° de verschuldigde jaarlijkse bijdrage om deel te nemen aan het productdossier.
§ 2. De in artikel 2, lid 1, bedoelde steun heeft betrekking op:
1° de kosten van de initiële audit door een erkende certificerende instelling;
2° de certificeringskosten door een erkende certificerende instelling, met inbegrip van de kosten van inspectie, controle en analyse;
§ 1. De certificeringskosten die ten laste komen van een landbouwer zijn de kosten :
1° die hem rechtstreeks worden gefactureerd, ongeacht of die landbouwer al dan niet deel uitmaakt van een georganiseerde keten;
2° die afgetrokken zijn van de verkoopwaarde van zijn bruto-productie indien de landbouwer in een keten een akkoord met het orgaan verantwoordelijk voor de controle maatregelen heeft gesloten dat zijn bruto-productie afkoopt en dat in diens naam de hem aanrekenbare certificeringskosten betaalt.
Art. 7. § 1. Voor elk erkend productdossier bedoeld in artikel 3 bepaalt de Minister jaarlijks een referentiebedrag dat gelijk is aan het jaarlijkse maximumbedrag van de steun toegekend aan de landbouwer die in bedoeld productdossier gestapt is in het kader van de steunregeling bedoeld in artikel 2.
Het jaarlijkse referentiebedrag kan worden toegekend in de vorm van de twee in artikel 2 bedoelde steunbedragen, waarbij alles in het werk wordt gesteld om dubbele betaling van de in artikel 6, lid 2, bedoelde kosten te voorkomen.
Het jaarlijkse referentiebedrag wordt vastgesteld op basis van de in artikel 6 bedoelde kosten. Gedurende de eerste vijf jaar van steun voor een nieuw productdossier kan bij de bepaling van dit bedrag ook rekening worden gehouden met de kosten van accreditatie van het erkende certificeringsorgaan, onverminderd artikel 8.
§ 2. Het steunbedrag wordt niet bepaald op basis van de prijs of de hoeveelheid van de op de markt gebrachte producten. De steun heeft geen betrekking op exportgerelateerde activiteiten. De steun is niet afhankelijk van het gebruik van binnenlandse producten in plaats van ingevoerde producten.
§ 3. Om de vorm van de steun en het jaarlijkse referentiebedrag voor een bepaald jaar vast te stellen, delen het met de controlemaatregelen belaste orgaan en de erkende certificeringsorganen voor de betrokken productdossiers de Dienst vooraf het in artikel 6 bedoelde en in de loop van dat jaar toegepaste percentage van de kosten, exclusief btw, mee.
Het jaarlijks referentiebedrag voor een gegeven jaar is niet hoger dan het referentiebedrag van het voorafgaande jaar dat op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen geïndexeerd is, tenzij de overschrijding te wijten is aan aanvullende certificeringskosten opgelegd bij uitzonderlijke omstandigheden of bij een herziening van het productdossier. De indexering wordt op grond van de indexcijfers van de consumptieprijzen van de maanden juli van twee opeenvolgende jaren berekend.
Art. 8. Het maximumbedrag van de steun die wordt verleend in het kader van de in artikel 2 bedoelde steunregeling, wordt vastgesteld op 3 000 EUR per jaar en per landbouwer voor alle in aanmerking komende productdossieren waaraan hij deelneemt.
HOOFDSTUK III. - Nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de uitbetaling van de steun
Art. 9. Op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag van het kalenderjaar waarin hij aan de steunregeling deelneemt, dient de landbouwer een steunaanvraag bij de dienst in.
De steunaanvraag wordt via het formulier voor de verzamelaanvraag ingediend.
Een landbouwer die geen toegang heeft tot het verzamelaanvraagformulier, moet de steunaanvraag indienen met gebruikmaking van het door de Dienst opgestelde formulier, op om het even welke wijze die de aanvraag een zekere datum in de zin van artikel D.15 van het wetboek kan geven.
In het aanvraagformulier staat dat de steun kan worden betaald aan het orgaan dat verantwoordelijk is voor de controlemaatregelen.
Art. 10. Op verzoek van de Dienst zendt de landbouwer of het voor de controlemaatregelen verantwoordelijke orgaan :
1° een schuldvorderingsverklaring betreffende de in artikel 6 bedoelde kosten die in het betrokken productiejaar zijn gemaakt ;
2° de vereiste bewijsstukken, zoals facturen en de bijhorende betalingsbewijzen;
3° een verklaring betreffende alle andere de-minimissteun die gedurende de twee voorgaande aanslagjaren en het lopende aanslagjaar is aangemeld.
Art. 11. De betaling van de steun wordt jaarlijks verricht voor alle landbouwers na verificatie van de toekenningsvoorwaarden door de Dienst.
Wanneer de landbouwer, tijdens een jaar waarin de steun geldig is, de in artikel 4, 6°, bedoelde voorwaarde niet naleeft, wordt het verlagingspercentage die toegepast is op de rechtstreekse betalingen van die landbouwer door het betaalorgaan voor dit jaar ook toegepast op het overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde steunregeling berekende bedrag.
Elke landbouwer die bestraft wordt door de erkende certificerende instelling met als gevolg een schorsing of een uitsluiting uit het productdossier wordt van de steunregeling bedoeld in artikel 2 uitgesloten voor het gehele kalenderjaar waarin de sanctie uitwerking heeft gehad.
Art. 12. De dienst gaat na of het bedrag van de op grond van de in artikel 2 bedoelde steunregeling verleende steun het totale bedrag van de aan de betrokken onderneming verleende de-minimissteun niet zodanig doet toenemen dat de toepasselijke plafonds en de nationale en sectorale plafonds worden overschreden, en of alle wettelijke voorwaarden worden nageleefd.
De Minister of zijn afgevaardigde stelt de landbouwer of de met de controlemaatregelen belaste instantie in kennis van een beslissing waarin het bedrag van de betaalde steun wordt vermeld en wordt verwezen naar de desbetreffende EU-Verordening.
Overeenkomstig artikel D.17 van het Wetboek beschikt de landbouwer of het voor de controlemaatregelen verantwoordelijke orgaan over een termijn van tien werkdagen om bij de directeur van de Dienst beroep in te stellen tegen een voor hem ongunstige beslissing, op welke wijze dan ook, die de verzending in de zin van artikel D.15 van het Wetboek een zekere datum geeft. De verzoeker kan, indien hij daarom in het beroep verzoekt, door de directeur van de dienst worden gehoord.
Er wordt geen enkele nalatigheidsintrest geëist betreffende de betalingen verricht in het kader van dit besluit.
HOOFDSTUK IV. - Controles en overtredingen
Art. 13. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig titel 13 van het Wetboek.
Art. 14. Om de jaarlijkse controle van de door de landbouwers ingediende schuldvorderingsverklaringen te waarborgen, maken de erkende certificerende instellingen na afloop van een gegeven jaar de lijst van de landbouwers die aan een in artikel 3 bedoeld erkend productdossier deelgenomen hebben, aan de dienst over.
De in de eerste alinea bedoelde lijst bevat voor elke landbouwer alle in artikel 6 bedoelde kosten die voor het betrokken jaar zijn gefactureerd, hetzij rechtstreeks aan de landbouwer, hetzij aan het orgaan dat verantwoordelijk is voor de in het productdossier vermelde controlemaatregelen. In dat laatste geval verstrekt de erkende certificerende instelling een afschrift van de facturen gericht aan het orgaan verantwoordelijk voor de controlemaatregelen en de desbetreffende betalingsbewijzen met waarborg van de transparantie van de berekening van de kosten aangerekend aan elke betrokken landbouwer.
Art. 15. § 1. De Dienst is verantwoordelijk voor de verwerking, het beheer en de opslag van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten die hem bij dit besluit zijn toevertrouwd.
§ 2. Met het oog op de controle van de steunaanvragen :
1° gebruikt de Dienst het GBCS om de identificatiegegevens van de landbouwers die steun aanvragen te controleren en om de ligging van hun bedrijven te verifiëren;
2° vraagt de Dienst de gegevens over hun deelname aan kwaliteitsregelingen van de certificeringsorganen die voor de controle zijn goedgekeurd;
3° verkrijgt de Dienst hun gegevens met betrekking tot de subsidies voor biologische landbouw en hun gegevens met betrekking tot de randvoorwaarden bij de Administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Landbouwwetboek.
§ 3 De maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens die op grond van dit artikel worden verwerkt, bedraagt vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de steun is geweigerd of geregeld.
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen
Art. 16. Het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 tot invoering van een steunregeling waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de kwaliteitsregelingen die van toepassing zijn op de landbouwproducten, wordt opgeheven.
Art. 17. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021 en houdt van kracht te zijn op 31 december 2025.
Art. 18. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 23 december 2021.
Voor de Regering :
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,
W. BORSUS

 


  Nieuwsflash
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Landbouwministers kritisch op EU-afbouwplan gewasbescherming Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privé chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort Lees meer
 
 
De inflatie bedraagt 11,27% Lees meer
 
 
Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisselingLees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer