Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 apr 2022 06:38 

Stopzetting van de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking


Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de stopzetting van de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
-het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 25 april 2014 en 12 juni 2015.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 maart 2022.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat zowel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen als de luchtverontreiniging ten gevolge van de productie en het gebruik van meststoffen van die aard zijn dat het noodzakelijk is om snel in te grijpen. In dat kader werd binnen de Vlaamse Regering op 23 februari 2022 een akkoord bereikt over de aanpak van het stikstofprobleem (Conceptnota PAS). In dat akkoord zijn verschillende maatregelen opgenomen. Een eerste, noodzakelijke stap in dat kader is ervoor zorgen dat de veestapel niet meer kan groeien. Het is dan ook essentieel om de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW-regeling onmiddellijk te bevriezen. De invoering van de NER-MVW-regeling heeft immers in een aantal deelsectoren een groei van de veestapel (voornamelijk pluimvee en varkens) mogelijk gemaakt en ligt mee aan de basis van het stagneren van de ammoniakuitstoot sinds 2007/2008, na een periode met gestage afname sinds 1990. In de conceptnota PAS werd daarom beslist om de uitbreidingsmogelijkheid via de NER-MVW-regeling te beëindigen. Om speculatief of anticiperend gedrag te vermijden, is het noodzakelijk dat die uitbreidingsmogelijkheid zo snel mogelijk opgeheven wordt. Het is voor de rechtszekerheid vereist dat de landbouwers zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van het feit dat die uitbreidingsmogelijkheid beëindigd wordt. Het is dan ook noodzakelijk dat dit besluit onmiddellijk wordt genomen. De Raad van State heeft advies 71.241/1 gegeven op 24 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. In de VLAREME van 28 oktober 2016, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021, wordt een artikel 13.1.10 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 13.1.10. Er worden geen nieuwe nutriëntenemissierechten-MVW toegekend na 1 maart 2022.".
Art. 2. In hoofdstuk 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt afdeling 5, onderafdeling 2, die bestaat uit artikel 7.5.2.1 tot en met 7.5.2.4, opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer