Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 nov 2022 10:54 

Stikstof: Wetenschappelijk comité voor beoordeling stikstoftecnieken is een feit


De Vlaamse Regering heeft beslist om een Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) op te richten. Het is de bedoeling dat het WeComV onafhankelijk wetenschappelijk advies verleent over alle aangelegenheden inzake luchtemissies door veehouderijen en mestverwerking, inclusief de luchtemissies ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

​“Bedoeling is dat het comité zich wetenschappelijk buigt over de stikstofreducerende technieken die wél werken, zodat landbouwers er gerust in kunnen zijn dat hun investering ook effect zal hebben. In het verleden gebeurde dat onder meer in Nederland zonder deftige wetenschappelijke onderbouwing, waardoor nu blijkt dat talloze landbouwers investeerden in technieken die jaren later niet lijken te werken. Dat wil Vlaanderen voorkomen”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

​Procedure

Minister Demir lanceerde op 1 september een oproep tot kandidatuurstelling voor het comité. De kandidaten moesten uitvoerig aantonen in welke mate ze over expertise beschikken inzake de verschillende deelaspecten van luchtemissies in de veehouderij.

Naar aanleiding van de oproep werden 11 kandidaturen ingediend, die allen ontvankelijk waren.

Een onafhankelijke jury, samengesteld uit 3 onafhankelijke professoren, heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de aangetoonde competenties. De jury heeft ook bekeken of de leden elkaar aanvullen en complementair zijn met betrekking tot hun expertise over de verschillende emissiecomponenten, soorten technieken en maatregelen.

De minister heeft op basis van het advies van de jury beslist over de selectie van de leden van het WeComV.

​Samenstelling WeComV

​De volgende personen worden benoemd tot lid van het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt:

  • de heer Gert Otten als deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);
  • de heer Sam De Campeneere als deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO);
  • mevrouw Veerle Fievez als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  • mevrouw Eveline Volcke als academische deskundige van de Universiteit Gent;
  • de heer Christophe Walgraeve als academische deskundige van de Universiteit Gent.​

Bij de selectie werd rekening gehouden met de politieke beslissing om te kiezen voor minstens een deskundige van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een deskundige van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en drie academische deskundigen inzake staltechnieken of inzake emissiebeheersing in de veehouderij en aanverwante activiteiten.

De minister benoemt de leden van het WeComV op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake de betreffende materies, voor een periode van vier jaar. Het mandaat van de benoemde leden is hernieuwbaar voor een periode van telkens vier jaar.

De voorgestelde samenstelling door de jury zorgt ervoor dat de wetenschappelijke kennis en expertise aanwezig is over de belangrijkste emissiecomponenten, emissiestadia en diercategorieën. Het WeComV kan steeds beroep doen op externe experten als dat nodig is. De niet-weerhouden kandidaten kunnen steeds uitgenodigd worden door het WeComV om te zetelen als externe expert. Dat laat toe om dossiers inzake welbepaalde dierlijke sectoren te behandelen met specialisten ter zake, zonder dat dit de globale samenstelling en besluitvorming van het WeComV beïnvloedt.

De minister zal zo snel mogelijk een werkagenda bezorgen aan de leden van het WeComV.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer