Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 dec 2022 16:38 

‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’


ILVO houdt al lang een kruistocht voor een gezonder(re) bodem. Een gezonde bodem biedt, behalve meer kans op stabiele opbrengsten, op veel andere vlakken meerwaarde: biodiversiteit, waterretentie, koolstofopslag, …. Omdat het Vlaams onderzoekscentrum al lang opvallend veel onderzoek verricht naar bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer verandert het zijn ‘Living Lab Plant’ vanaf 5 december 2022 van naam in ‘Living Lab Plant en Bodem’.

Recent kreeg ILVO ook goed nieuws over liefst zes nieuwe kandidaat-onderzoeksprojecten in de jongste interne oproep van het European Joint Programme SOIL (EJPSoil) en in de Europese Missie ‘A Soil Deal for Europe’. De projecten zijn weerhouden en ILVO participeert als onderzoekspartner.

Zeg voortaan ‘ILVO-Living lab Plant en Bodem’

Sinds meer dan 10 jaar stroomlijnt ILVO zijn samenwerkingen, adviesverleningen en gerichte informaties of diensten aan landbouwers, bedrijven en beleid via zogenaamde Living Labs. Het Living Lab Plant is boven de doopvont gehouden begin 2020.

“Bij ons kunnen de stakeholders uit de land- en tuinbouw en de sierteelt, én alle daarrond bewegende actoren en leveranciers (veredelaars, compostfirma’s, machinebouwers, labs, adviescentra, verwerkers… ) terecht,” zegt Ellen De Keyser, één van de coördinatoren. “We krijgen inderdaad vragen binnen rond bodem en andere plant-gerelateerde topics. Geregeld leidt het eerste gesprek tot een goed omschreven co-creatieve samenwerking om bepaalde kennis of aanpak te ontwikkelen.”

Dat er in stijgende lijn een beroep gedaan wordt op de brede expertise van het grote bodem-onderzoeksteam, op hun ervaringen, kennis en ook hun onderzoeksinfrastructuur, is een reden om de ‘landbouwbodem’ als kennisveld wat meer in de verf te zetten. ILVO plaatst het woord bodem vanaf 5 december 2022 in de titel van het Living Lab. Nu heet het dus “Living Lab Plant en Bodem”.   

Troeven

Een troef qua onderzoeksinfrastructuur is de ILVO compostsite, en de 200 ha proefvelden op de onderzoekskouter. Vrij uniek zijn de zorgvuldig gedocumenteerde (lange termijn) veldproeven.  Ook de labs met een brede range aan mogelijke metingen én het Agro-Ecologisch Proefplatform PHAE in Hansbeke zijn sterkhouders.  “In PHAE wordt duidelijk hoe intensieve samenwerking tussen de landbouwpraktijk en de onderzoekswereld tot interessante experimenten en inzichten leidt.“ 

Wetenschappelijk kennisopbouw rond bodem blijft in sneltempo doorgaan 

Momenteel zijn de ILVO bodemexperts actief in 50 lopende bodemgerelateerde onderzoeksprojecten. De jongste weken is de goedkeuring bevestigd van nog eens 6 nieuwe internationale bodem-onderzoeksprojecten. De Europese samenwerking laat ILVO-onderzoekers toe om kennis van bij de buurlanden te vertalen naar de Vlaamse landbouwcontext. Dit is de lijst.

Binnen ‘SOIL X’, een EJP Soil project, meten onderzoekers in langlopende veldproeven, gespreid over Europa en met een diverse historiek op het vlak van bodembeheer, de fysische en organische eigenschappen van de bodems, om de waterregulerende functie van landbouwbodems te ontrafelen, en om uiteindelijk de respons van de gewassen beter te kunnen sturen. Het is ondertussen al lang duidelijk dat de klimaatsverandering een impact heeft op het neerslagpatroon, maar hoe kunnen we ons bodembeheer verbeteren om hiermee om te leren gaan, zowel nu als in de toekomst?

Met ‘ARTEMIS’ (EJP Soil) volgen we in de praktijk op landbouwbedrijven de aard en grootte van een waaier aan ecosysteemdiensten welke landbouwbodems leveren. Bij verschillende – ook gesimuleerde - klimaatscenario’s onderzoeken wede impact van goed bodembeheer op de uiteindelijke opbrengststabiliteit, de koolstofopslag en de nitraatuitspoeling. Wat kunnen extra agro-ecologische beheersmaatregelen bovendien betekenen voor koolstofopslag en stikstof emissies?

Het project ‘SIMPLE’ (EJP Soil) onderzoekt via modellering wat de invloed is van de Europese beleidsdoelstellingen, zoals een verlaging van de stikstofbemesting in het kader van de FarmToFork strategie, op koolstofopslag in landbouwbodems.  

De onderzoeksvraag van ‘BioCASH’ (EJP Soil) is hoe we nutriënten-, energie- en biomassakringlopen beter kunnen sluiten. Is bv. stedelijke compost en groenafval integreerbaar in multifunctionele agro-ecologische productiesystemen, op een economisch levensvatbare, sociaal aanvaardbare en op lange termijn duurzame wijze? Hoe scoort het biocirculair systeem op het vlak van extra bodemgezondheid, plantengroei, een goede kosten-batenbalans en een gunstige ecologische voetafdruk?

Binnen de jongste call van de Soil Mission participeert ILVO aanzienlijk aan ‘SoilValues’, een project dat wordt getrokken door KU Leuven en dat de voorwaarden onderzoekt om verdienmodellen voor bodemgezondheid tot stand te brengen en te faciliteren.

Het project ‘PRAC2LIV’ inventariseert beslissingsondersteunende tools die momenteel door de EU-lidstaten worden gebruikt en gericht zijn  op het verhogen van bodemorganisch stof, waterretentie en efficiënt gebruik van nutriënten.

Conclusie

Door bodem een prominente plaatst te geven in het Living Lab Plant en Bodem, engageert ILVO zich er toe om bodem zo mogelijk nog centraler te zetten in het planten onderzoek en om de kennis, opgedaan via onderzoek, en de infrastructuur ten volle in te zetten voor maatschappelijke  valorisatie in samenwerking met de brede landbouwsector.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in België, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geďntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer