Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 dec 2023 13:39 

Koolstoflandbouw


Vraag om uitleg over koolstoflandbouw
van Ludwig Vandenhove aan minister Jo Brouns

  De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Minister, collega’s, we hebben het in deze commissie al dikwijls gehad over koolstoflandbouw. Ook Vlaanderen is daar zeer actief mee bezig. Maar goed ook, zou ik zeggen.

Onlangs heeft het Europees Parlement een certificeringskader in verband met die koolstoflandbouw goedgekeurd. Het is de bedoeling om op een milieuvriendelijke manier, met aandacht voor het binden van koolstof in de bodem, de bodemkwaliteit te verbeteren. Er zijn verschillende vormen. Het promoten van deze landbouwvorm moet Europa mee op weg helpen naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Er was deze week heel veel te doen rond die klimaatneutraliteit. Dat heeft vooral te maken met wat nu in Dubai bezig is. De bedoeling van de nieuwe Europese regelgeving is om koolstoflandbouw te stimuleren, te categoriseren en op te volgen.

Het feit dat het Europees Parlement een standpunt heeft ingenomen, is belangrijk voor de lidstaten. Zo zijn ze klaar om te onderhandelen over maatregelen om de koolstoflandbouw te stimuleren. Het is goed dat er een robuust certificeringskader wordt uitgetekend, zodat situaties zoals greenwashing niet of minder mogelijk zijn bij het monitoren van de koolstofuitstoot.

Minister, u bent ongetwijfeld op de hoogte van die nieuwe beslissingen op Europees niveau. Hoe staat u tegenover de beslissingen die daar werden genomen? Koolstoflandbouw kan een belangrijke meerwaarde zijn in de strijd tegen klimaatverandering, ook in Vlaanderen. Vandaar graag uw reactie op die maatregelen.

Zijn er plannen om de komende zes maanden, tijdens het voorzitterschap van Vlaanderen en België in de EU, in die richting verder te werken of om daar al dan niet aanpassingen aan door te voeren? 

Bent u, op basis van die nieuwe bepalingen, bereid om de koolstoflandbouw in Vlaanderen meer te stimuleren? Bent u van plan om daar specifieke maatregelen voor te nemen?

De voorzitter

Minister Brouns heeft het woord.

Minister Jo Brouns

Koolstoflandbouw kan zowel voor klimaatmitigatie als voor klimaatadaptatie een belangrijke meerwaarde vormen. Het zorgt namelijk niet enkel voor het compenseren van de uitgestoten broeikasgassen; het inbrengen van koolstof in de bodem draagt tevens bij aan de bodemkwaliteit en zo ook aan de weerbaarheid van de landbouw tegen veranderende weersomstandigheden. Koolstoflandbouw kan dus een essentiële rol opnemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Er bestaat echter vandaag nog wat onzekerheid voor landbouwers om hier nu al effectief een verdienmodel van te maken. Het uitbouwen van een certificeringskader kan een belangrijke stimulans zijn om koolstoflandbouw als verdienmodel op te schalen in Vlaanderen. Hiervoor werd een discussieforum georganiseerd in samenwerking met de verschillende overheden, om af te toetsen welke acties er ondernomen moeten worden om koolstoflandbouw en de certificering ervan breder uit te bouwen. De samenwerking tussen de verschillende overheden is hierin essentieel, aangezien ‘carbon farming’, zoals het door Europa gedefinieerd wordt, niet enkel betrekking heeft op landbouw, maar bijvoorbeeld ook op natuurbeheer. Er moeten bijgevolg maatregelen genomen worden die in de verschillende sectoren de toepassing van koolstoflandbouw stimuleren, waarbij te allen tijde voldoende bescherming moet worden geboden aan de toegang tot grond voor onze actieve landbouwers.

Binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zetten we vandaag – in het kader van het klimaat – al in op koolstoflandbouw, los van een verdienmodel. Zo bestaat er een ecoregeling, specifiek voor de opbouw van koolstof in bouwland. Maar ook het gebruik van groenbedekkers en een verruimde teeltrotatie, die onderdeel zijn van de conditionaliteiten van het GLB, zorgen vandaag al voor verhoogde koolstofopbouw in landbouwbodems.

Ten slotte stimuleren we ook landbouwers om hun percelen een bodempaspoort te kunnen geven. Daardoor worden de specifieke kenmerken en het potentieel van elk perceel zichtbaar gemaakt voor de betrokken landbouwers.

De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Minister, dank u voor uw antwoord. U hebt terecht een aantal bedenkingen of onzekerheden geformuleerd met betrekking tot het huidige model en het verdienmodel, maar in welke mate komen de voorgestelde aanpassingen en beslissingen van het Europees Parlement tegemoet aan bepaalde bezwaren die u uit op het niveau van Vlaanderen? Wat vindt u zelf van die aanpassingen? Bent u van plan om daar de komende zes maanden op voort te borduren? Wat goed is voor Europa, is ook goed voor Vlaanderen.

De voorzitter

Minister Brouns heeft het woord.

Minister Jo Brouns

Volgens de informatie die wij hebben, zijn er nog geen precieze methodieken uitgewerkt om die certificering te kunnen voorzien. We zullen dat verder opvolgen en desgevallend ook toepassen.

De voorzitter

De heer Vandenhove heeft het woord.

Ludwig Vandenhove (Vooruit)

Dank u wel voor het antwoord.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer