Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Benelux
EU
Mest
Wereldwijd
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Milieu - Benelux

12 items in deze categorie.
 vandaag: 27 mrt 2019 geen items 
 gisteren: 26 mrt 2019 geen items 
 laatste week: 20 mrt 2019 - 26 2019 4 items 

Particuliere windmolens en windturbines (08:33)

Een windmolen plaatsen is één van de maatregelen die een particulier, onderneming of openbare instelling kan nemen om bij te dragen aan vergroening en het opwekken van duurzame energie. Daarnaast zijn er ook de grote windturbines waarvan voormalig minister Bart Tommelein begin 2018 aangaf dat er 503 staan in Vlaanderen.

Lees meer

Aankondiging raadpleging bevolking. - Vanden Avenne Vrieshuis (07:35)

Op 22 februari 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Vanden Avenne Vrieshuis' goedgekeurd. Het voorgenomen plan (GRUP) is gesitueerd in Buggenhout.

Lees meer

Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermot (07:15)

Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in spruitkool, broccoli, bloemkool (witte en groene) en sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) en tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2019 tot en met 29/07/2019.

Lees meer

Is regenwater geschikt als drinkwater? (14:53)

Tijdens Wereldwaterdag zetten we het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen in de kijker. Ook in de landbouwsector worden heel wat inspanningen gedaan voor duurzaam watergebruik. Denk maar aan het hergebruik van water voor het reinigen van machines of de filtering van water door rietvelden. Verder kan regenwater ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Al is dit niet zo evident als het lijkt. Dat blijkt uit onderzoek van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel naar de inzet van regenwater voor vleeskippen.

Lees meer

 2 weken geleden: 13 mrt 2019 - 20 2019 8 items 

Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaat (17:12)

Dat het klimaat stilaan wijzigt hoeft geen betoog en wordt algemeen aanvaard. Wetenschappers hebben aangetoond dat de broeikasgassen die de ozonlaag aantasten daar een invloed op hebben. De uitstoot van deze gassen verminderen leidt dus een tragere evolutie in de opwarming van onze planeet. In een wereld waar de wereldhandel nooit meer producten heeft verhandeld, waar op elk ogenblik meer dan 25 miljoen mensen in de lucht zitten, waar steeds meer goederen en personen vervoerd worden en de e-commerce floreert en aan huis aflevert en met een wereldbevolking die alsmaar toeneemt, is het te kort uit de bocht om de veeteelt aan te wijzen als een van de grote schuldigen. Bovendien meldt het Mira-rapport dat sinds 1997 de uitstoot van de landbouw met 20 % is verminderd. Het klimaatprobleem is voor de landbouw geen nieuw fenomeen en hieraan wordt sinds vele jaren aan gewerkt, denken we maar aan de emissiearme stallen, het emissiearm injecteren van de mest en de afbouw van de rundveestapel.

Lees meer

Inzameling oude silobanden (07:41)

In de zomer van 2006 voerde Recytyre een studie uit om te weten te komen hoeveel en welke soorten afvalbanden aanwezig waren op landbouwbedrijven. Zij kwamen uit op ongeveer 11 miljoen versleten banden in de landbouwsector, goed voor zon 65.000 à 70.000 ton. De grootste hindernis voor het afvoeren van versleten banden, waren de hoge kosten. Met het oog op illegale verwijdering was het dus wenselijk om de inzameling en verwerking ervan te ondersteunen. Daarom werd reeds in 2008 een resolutie goedgekeurd om dit onder de aandacht van de Vlaamse Regering te brengen en te kijken hoe we dit met de landbouwsector het best konden aanpakken.

Lees meer

Omgevingsloket - Openbaarheid van gegevens (07:38)

Reeds één jaar worden alle omgevingsvergunningsaanvragen ingediend bij één loket, omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De afgelopen maanden werden vele middelen ingezet en is er veel vooruitgang geboekt op het vlak van efficiëntie en tijdsbesparing. Op minder dan een jaar tijd werden bovendien reeds honderdduizend aanvragen ingediend. Op basis van eigen evaluaties en op basis van externe signalen poogt het departement er alles aan te doen om het geheel gebruiksvriendelijker te maken. Dat is een goede zaak, want de gebruikers, zij het burgers, bedrijven of betrokken overheden, dienen op een betrouwbare overheid te kunnen rekenen.

Lees meer

Ruimtebeslag in Vlaanderen gestegen naar 33% (13:06)

Het ruimtebeslag is in de periode 2013-2016 in Vlaanderen toegenomen van ruim 443.000 ha tot meer dan 450.000 ha, ofwel van 32,5 procent naar 33,0 procent van Vlaanderen. Dat komt overeen met een groei van ongeveer 7.000 ha of een groeisnelheid van ongeveer 6,4 ha/dag. De grootste groei is er op het vlak van huisvesting nl. een toename met 4.500 ha. In 55 Vlaamse gemeenten is het ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50 procent.

Lees meer

De klimaatbewuste landbouwer (07:39)

In het Knack-artikel van Gaia (Knack 12 maart 2019) wordt er 18% van de broeikasgasuitstoot gelegd bij de veehouderij. Die 18% komt uit een oude FAO-studie die reeds lang achterhaald is en helemaal niet representatief is voor de Belgische veehouderij (de FAO heeft dit cijfer zelf na vele klachten vanuit de wetenschap moeten bijstellen naar 14% wereldwijd gemiddelde). Landbouw in België stoot 9% van de broeikasgassen uit volgens het recentste Milieurapport (MIRA) Dat is een daling van 20 % t.o.v. 1990 en 8 % t.o.v. 2000. Een daling die zich steeds verder doorzet door efficiëntiewinst en het implementeren van innovatieve technieken.

Lees meer

Plantengezondheidsverordening (EU) (09:17)

De insleep van uitheemse plaagorganismen (=quarantaineorganismen) voor planten voorkomen is essentieel om een duurzame land-, tuin- en bosbouw mogelijk te maken, de voedselvoorziening veilig te stellen en onze leefomgeving te beschermen. Met de mondialisering van de handel is de kans op insleep van dergelijke organismen sterk toegenomen. Door de klimaatverandering kunnen ze in onze streken overleven, zich vestigen en grote economische en ecologische schade aanrichten.

Lees meer

Bosjes in landbouwgebied zijn belangrijk voor bestuiving (11:37)

Kleine bosfragmenten in landbouwgebieden zijn een belangrijke habitat voor bestuivers. We doen er dan ook goed aan om die bosjes te behouden, concludeert onderzoeker Willem Proesmans (Universiteit Gent).

Lees meer

Programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (08:15)

Gelet op de Grondwet, de artikelen 107 en 108;
Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, de artikelen 8bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en vervangen bij de wet van 25 april 2014, en 9, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003, 27 juli 2011 en 16 december 2015;

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?Lees meer
 
 
Irrigatie variabel doseren over de perenboomgaardLees meer
 
 
Hoe ver staat de technologie voor irrigatieaansturing?Lees meer
 
 
PCA noteringLees meer
 
 
Vlot de verzamelaanvraag invullen: bekijk onze demonstratiefilmpjes! Lees meer
 
 
Het gebruik van bladmeststoffen in de aardappelteeltLees meer
 
 
Kwaliteitsnormen pootgoed Lees meer
 
 
Kwaliteit tijdens de bewaring van diverse aardappelrassen Lees meer
 
 
Klimaatverandering: impact op gewasproductieLees meer
 
 
Hoe zal innovatie de watervoetafdruk van gewasproductie verkleinen?Lees meer
 
 
Aandachtspunten bij toepassen agromilieumaatregelenLees meer
 
 
Gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2019 Lees meer
 
 
Bereken de stikstofbemesting van uw bieten Lees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer