Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 jul 2018 16:41 

Nieuwe regelgeving identificatie en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen


Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee verschenen.
Dit besluit verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van houders van pluimvee en konijnen en van hun bedrijven in SANITEL via een erkende vereniging van hun keuze (ARSIA of DGZ).

Dit besluit verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van houders van pluimvee en konijnen en van hun bedrijven in SANITEL via een erkende vereniging van hun keuze (ARSIA of DGZ).

De registratie in SANITEL is niet nieuw voor de professionele pluimveesector. Het systeem miste echter verfijning en kon de diversiteit in deze sector moeilijk beheren. Het wettelijk kader en SANITEL zelf werden daarom aangepast. Wat nieuw is, is de verplichting om de verplaatsingen van pluimvee te registreren, zoals dat ook reeds gebeurt voor de andere landbouwhuisdieren (zie verder onder punt D).

Ook wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen professioneel pluimvee, waarmee een activiteit wordt uitgevoerd in de voedselketen, en hobbypluimvee, waarmee geen activiteit wordt uitgevoerd in de voedselketen. Voor deze laatste groep, komen er enkele minimale regels, enkel voor grote hobbyisten.

Onder pluimvee vallen de volgende soorten: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites). Alle andere gehouden soorten worden beschouwd als (in gevangenschap gehouden) vogels.

De registratie in SANITEL is nieuw voor de professionele konijnensector (zie verder onder punt C).

We herhalen even de belangrijkste regels:

 1. De registratie van houders van pluimvee.
 1. Elke pluimveehouder die met pluimvee of producten daarvan (vlees of eieren) actief is of actief wil zijn in de voedselketen, ongeacht het aantal daarvoor gehouden stuks pluimvee, moet zich laten registeren in SANITEL. Ook duiven die bestemd zijn voor de voedselketen, vallen onder de definitie van pluimvee (zie ook onder punt B.2).
 2. Pluimveehouders met hetzelfde pluimvee in meerdere stallen kunnen voortaan per stal een apart beslagnummer aanvragen. Dit is een vrije keuze, geen verplichting (zie wel punt A.4).
 3. Pluimveehouders die verschillende soorten pluimvee houden of verschillende leeftijden opzetten in verschillende stallen of tegelijkertijd pluimvee houden in verschillende houderijsystemen, zijn voortaan verplicht om dit in aparte stallen te doen en om per stal een apart beslagnummer aan te vragen (zie wel punt A.4).
 4. Houders van maximaal 4.999 stuks gebruikspluimvee mogen de in punt 3 bedoelde activiteit blijven uitvoeren in een en dezelfde stal, maar moeten wel per soort pluimvee dat zij (willen) houden een apart beslagnummer aanvragen.
 5. De toegelaten pluimveehandelaar moet zijn stal laten registreren in SANITEL.
 6. De broeierij moet zich laten registreren in SANITEL.
 1. De registratie van houders van hobbypluimvee en van duiven.
 1. Elke houder van grote aantallen hobbypluimvee (= pluimvee dat nooit in de voedselketen komt), dit is vanaf 200 stuks, moet zich laten registreren in SANITEL. Dit geldt ook voor de houder van minder dan 200 stuks hobbypluimvee, wanneer die wenst deel te nemen aan commerciële verzamelingen.
 2. De duivenliefhebber die zijn duiven nog willen afzetten in de voedselketen, zelf of via een handelaar, moet de normen volgen die gelden voor pluimvee, in bijzonder wat het gebruik van geneesmiddelen betreft. Hij moet zijn duiventil in dat geval laten registreren in SANITEL.
 1. De registratie van professionele houders van konijnen.

Elke houder van konijnen die met de producten van konijnen actief is of actief wil zijn in de voedselketen, ongeacht het aantal daarvoor gehouden stuks konijnen en elke professionele houder van konijnen (vanaf 20 voedsters of 100 vleeskonijnen) is verplicht om zichzelf en zijn bedrijf te laten registreren in SANITEL via een erkende vereniging van zijn keuze (ARSIA of DGZ).

 1. De registratie van verplaatsingen van pluimvee en konijnen

Elke aan- en afvoer van pluimvee en van konijnen naar en vanaf bedrijven dient geregistreerd te worden in SANITEL. Dit gebeurt op basis van een verplaatsingsdocument dat het transport vergezelt en dat vervolgens geregistreerd en/of gearchiveerd wordt. Deze verplichting geldt niet voor de hobbyhouder.

De registratie van de verplaatsingen van eendagskuikens wordt uitgevoerd door de broeierijen.

De registratie van andere verplaatsingen gebeurt door de vervoerder of desgevallend door de opdrachtgever. De registratie van verplaatsingen bij invoer of uitvoer gebeurt door de pluimveehouder zelf of desgevallend op zijn vraag door de vereniging.

Pluimveehandelaars moeten een verplaatsingsdocument opstellen voor hun verplaatsingen naar de markten en terug en de markten houden daarvan een kopie bij. De pluimveehandelaar moet wel rekening houden met de bijkomende maatregelen in kader van de recente uitbraken van de ziekte van Newcastle.

 

In werking treding:

Het koninklijk besluit is in werking getreden op 1 juli 2018.

De onder punt A, B en C vernoemde houders van pluimvee en konijnen die tot op heden nog geen verplichting hadden tot registratie, moeten zelf contact nemen met een erkende vereniging en zich in orde stellen met dit besluit voor 1 januari 2019.

De onder punt A vernoemde houders die reeds geregistreerd zijn en die beschikken over een beslagnummer in SANITEL, moeten de gegevens over hun bedrijf nakijken en (laten) bijwerken voor 1 januari 2019.

Voor de begeleiding en de omkadering van houders van pluimvee en konijnen en voor het correcte beheer van SANITEL, zullen de geregistreerde professionele houders een jaarlijkse retributie van €58,30 voor het eerste beslag en €15 voor elk bijkomend beslag betalen aan de erkende vereniging. De geregistreerde hobbyhouders zullen een jaarlijkse retributie betalen van €21,20.

Informatie:

De erkende verenigingen ARSIA en DGZ zullen in de tweede helft van 2018 de reeds in SANITEL gekende pluimveehouders actief benaderen om hun gegevens na te kijken en desgevallend te laten bijwerken.

De erkende verenigingen zullen in de tweede helft van 2018 in samenwerking met het Agentschap ook een reeks infovergaderingen organiseren voor de sector pluimvee en konijnen.

Voor gedetailleerde informatie kan U steeds contact opnemen met:  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer