Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 12:51 

Maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten


Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 7, § 2 en § 3, artikel 8, eerste lid, 1°, artikel 9, 2° tot en met 4°, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 18 en artikel 18bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;
Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikel 4, eerste lid 1° gewijzigd bij de wet van 07 april 2017;
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, § 1 en 2, en § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 april 2019, en artikel 5, tweede lid, 13°, vervangen bij de wet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten;
Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 april 2019;
Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 27 juni 2019;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid van 5 augustus 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gegeven op 17 oktober 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het Agentschap, gegeven op 23 oktober 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 januari 2020;
Gelet op advies 66994/3 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten worden de zinnen "De lijst van de risicogebieden bevindt zich in bijlage 1. De Minister kan deze lijst wijzigen al naargelang van de epidemiologische situatie" vervangen door de zin " De gedetailleerde lijst van de risicogebieden bevindt zich in bijlage bij uitvoeringsbesluit 2014/709/EU"
Art. 2. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 6°, luidende:
"6° Alle personen die de stallen betreden trekken, in de hygiënesluis, bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aan voordat zij de stal betreden. Zij wassen de handen en ontsmetten de laarzen in het voetbad bedoeld in artikel 3, 3°, alvorens de stallen te betreden en na het terugkomen uit de stallen."
Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "De artikelen 3 en 4" vervangen door de woorden "De artikelen 3, 1°, 2°, 3° en tweede lid, en 4, 1°, 2°, 3°, 5° en 6° ".
Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 6/1. Gezelschapsvarkens mogen het adres van het beslag waarin ze gehouden worden niet verlaten met uitzondering van het vervoer naar en verblijf in diergeneeskundige praktijken en klinieken en in geval van verhandeling."
Art. 5. In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt een artikel 7/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 7/1. § 1. De verantwoordelijke van een varkensbedrijf is verplicht om elk jaar door zijn bedrijfsdierenarts een risico-enquête te laten uitvoeren aangaande de insleep van aangifteplichtige varkensziekten. Het model van deze enquête, de wijze waarop ze moet worden gebruikt en de wijze waarop de resultaten van de risico-enquête moeten worden overgemaakt, worden door het Agentschap bepaald.
§ 2. Indien de risico-enquête niet wordt uitgevoerd of niet uitgevoerd wordt in overeenstemming met paragraaf 1, is elk vervoer van varkens en genetische producten ervan naar dit bedrijf verboden. Varkens mogen uitsluitend nog afgevoerd worden naar het slachthuis, mits toelating van het Agentschap. Elke vorm van buitenbeloop is in dit geval verboden.
§ 3. De eerste risico-enquête moet uitgevoerd zijn binnen de 4 maanden na een door de minister te bepalen datum. Daaropvolgende risico-evaluaties dienen telkens tussen de 10 en 14 maanden na de voorgaande te worden uitgevoerd.
§ 4. De bedrijfsdierenarts maakt de resultaten van deze risico-enquête elektronisch over aan het Agentschap volgens de richtlijnen van het Agentschap.
§ 5. Op basis van de risico-enquête stelt de verantwoordelijke van een varkensbedrijf samen met de bedrijfsdierenarts, binnen de 30 kalenderdagen, een actieplan op om bioveiligheid op het bedrijf te optimaliseren. Dit plan beschrijft de verbeteracties die ingesteld worden en de timing waarbinnen deze gerealiseerd worden. Een elektronische versie van dit actieplan wordt overgemaakt aan het Agentschap. Het Agentschap kan op basis van het resultaat van de enquête besluiten om zelf een risicoanalyse uit te voeren op het bedrijf.
§ 6. De kosten voor het uitvoeren van de risico-enquête, het opmaken, uitvoeren en opvolgen van het actieplan zijn ten laste van de verantwoordelijke van het varkensbedrijf.
§ 7. Binnen de perken van het daartoe bestemde begrotingsartikel wordt evenwel aan de bedrijfsdierenarts voor het uitvoeren en het overmaken van de resultaten van de eerste risico-enquête per bedrijf een éénmalige forfaitaire tussenkomst van 35 euro toegekend ten laste van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten. De kosten boven de 35 euro vallen ten laste van de verantwoordelijke.
De bedrijfsdierenarts wordt uitbetaald op voorlegging van een behoorlijk verantwoorde trimestriële staat."
Art. 6. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "48 uur" vervangen door de woorden "72 uur".
Art. 7. In hetzelfde besluit wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende:
"Art. 13/1. § 1. Indien uit een risicoanalyse uitgevoerd door het Agentschap, blijkt dat het risico op introductie van epidemische varkensziekten groot is, kan de minister besluiten om de varkens in de betrokken bedrijven te laten afmaken door de officiële dierenarts of, in voorkomend geval, om de varkens op te hokken in gebouwen die voldoen aan de wettelijke vereisten ter zake.
In geval van het afmaken van de varkens zijn de artikelen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest van toepassing.
§ 2. Herbevolking van een bedrijf, waarvan de varkens afgemaakt werden, of, in voorkomend geval, de toelating om varkens in open lucht te houden met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake, is pas mogelijk indien de Minister hiertoe toelating geeft op basis van een advies van het Agentschap.
§ 3. De eigenaar van de afgemaakte varkens verliest het recht op vergoeding voorzien in artikel 15 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest indien de risico-enquête, bedoeld in artikel 7/1, niet is uitgevoerd of niet is uitgevoerd in overeenstemming met paragraaf 1 van dat artikel."
Art. 8. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 opgeheven.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking 30 kalenderdagen na het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 10. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 11 mei 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer