Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2020 07:57 

Steun kortlopende beheerovereenkomsten


Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de kortlopende beheerovereenkomsten en bijlage 5

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
- het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 45, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008, en artikel 46, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 9 mei 2014;
- het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;
- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 42, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, artikel 5, tweede lid en artikel 20, vierde lid.
Vormvereiste(n)
De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16/07/2020.
- De Raad van State heeft advies 68.102/1 gegeven op 29 oktober 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- de verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, artikel 28, § 5;
- het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 februari 2015 tot goedkeuring van het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen - België voor bijstand uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de uitvoeringsbesluiten van de Commissie van 10 januari 2019 en 6 maart 2020;
- het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.
DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:
Artikel 1. In het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 december 2016, 6 juli 2017, 12 december 2017 en 7 maart 2019, wordt een hoofdstuk 2/1, dat bestaat uit artikel 4/1 tot en met 4/4, ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Hoofdstuk 2/1. Kortlopende beheerovereenkomsten
Art. 4/1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
1° kortlopende beheerovereenkomst: een beheerovereenkomst die gesloten is voor een periode van twee jaar;
2° aflopende beheerovereenkomst: de eerste beheerovereenkomst waarop de kortlopende beheerovereenkomst onmiddellijk aansluit.
Art. 4/2. Beheerovereenkomsten die onmiddellijk op de periode van de eerste beheerovereenkomst aansluiten, kunnen gesloten worden voor een periode van twee jaar.
Hoofdstuk 1 tot en met 8, met uitzondering van artikel 36, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 en hoofdstuk 1 tot en met 5 van dit besluit zijn van toepassing op kortlopende beheerovereenkomsten.
Art. 4/3. Kortlopende beheerovereenkomsten kunnen gesloten worden als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
1° de aanvraag om de beheerovereenkomst te sluiten wordt, op straffe van verval, uiterlijk op 30 november 2020, met een aangetekende brief naar de maatschappij gestuurd of bij de maatschappij afgegeven tegen ontvangstbewijs;
2° de exemplaren van de kortlopende beheerovereenkomst die de beheerder ondertekend heeft, worden op straffe van verval van de beheerovereenkomst voor 1 januari 2021 aan de maatschappij bezorgd;
3° de startdatum van de kortlopende beheerovereenkomst is 1 januari 2021;
4° het beheerpakket in de kortlopende beheerovereenkomst is hetzelfde als het beheerpakket in de aflopende beheerovereenkomst;
5° de afmeting van het beheervoorwerp in de kortlopende beheerovereenkomst is gelijk aan de afmeting van het beheervoorwerp opgenomen in de aflopende beheerovereenkomst. Als een deel van het beheervoorwerp waarvoor de kortlopende beheerovereenkomst, wordt aangevraagd niet voldoet aan de instapvoorwaarden wordt de afmeting van het beheervoorwerp verkleind tot het deel dat voldoet aan de instapvoorwaarden. Als de maatschappij oordeelt dat het deel van het beheervoorwerp dat nog voldoet aan de instapvoorwaarden te klein is om de beheerdoelstelling op redelijke wijze te realiseren, wordt geen kortlopende beheerovereenkomst gesloten.
In afwijking van het eerste lid, 4° wordt het beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook binnen de beheerdoelstelling erosiebestrijding, perceelsrandenbeheer of soortenbescherming die is opgenomen in een aflopende beheerovereenkomst gevolgd door een kortlopende beheerovereenkomst waarin het beheerpakket onderhoud gemengde grasstrook binnen dezelfde beheerdoelstelling is opgenomen. Alleen als de maatschappij oordeelt dat de bestaande grasstrook onvoldoende ontwikkeld is om het beheerpakket onderhoud gemengde grasstrook aan te gaan, wordt een beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook aangegaan.
In afwijking van het eerste lid, 4° wordt het beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus binnen de beheerdoelstelling erosiebestrijding, perceelsrandenbeheer of soortenbescherming die is opgenomen in een aflopende beheerovereenkomst gevolgd door een kortlopende beheerovereenkomst waarin het beheerpakket onderhoud gemengde grasstrook plus binnen dezelfde beheerdoelstelling is opgenomen. Alleen als de maatschappij oordeelt dat de bestaande grasstrook onvoldoende ontwikkeld is om het beheerpakket onderhoud gemengde grasstrook plus aan te gaan, wordt een beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus aangegaan.
In afwijking van het eerste lid, 4° wordt het beheerpakket ontwikkeling soortenrijk grasland die is opgenomen in een aflopende beheerovereenkomst gevolgd door een kortlopende beheerovereenkomst waarin het beheerpakket instandhouding soortenrijk grasland is opgenomen voor zover het perceel volgens de inventarisatie, vermeld in artikel 9, als vegetatietype het graslandtype graskruidenmix, het graslandtype bloemrijk grasland of het graslandtype schraalland heeft.
Art. 4/4. Een kortlopende beheerovereenkomst kan niet gesloten worden voor de volgende beheerpakketten:
1° het beheerpakket onderhoud kaphaag;
2° het beheerpakket onderhoud heg;
3° het beheerpakket onderhoud houtkant 50 % afzetten;
4° het beheerpakket onderhoud houtkant 25 % afzetten;
5° het beheerpakket omvormingsbeheer houtkant;
6° het beheerpakket onderhoud knotbomenrij;
7° het beheerpakket onderhoud houtsingel;
8° het beheerpakket onderhoud houtkant.".
Art. 2. In bijlage 5 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 december 2016 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 december 2017 en 7 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "Als in het kader van de diverse beheerpakketten aanleg en onderhoud gemengde grasstrook of de diverse beheerpakketten aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus een graskruidenmengsel ingezaaid moet worden, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:" vervangen door de zinsnede "Als in het kader van de diverse beheerpakketten aanleg en onderhoud gemengde grasstrook of de diverse beheerpakketten aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus een graskruidenmengsel ingezaaid moet worden, wordt daarvoor een mengsel gebruikt dat goedgekeurd is door de maatschappij of dat voldoet aan de volgende voorwaarden:";
2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "Als in het kader van het beheerpakket aanleg en onderhoud bloemenstrook een bloemenmengsel of mengsel van vlinderbloemigen ingezaaid moet worden, moet voldaan worden aan al de volgende voorwaarden:" vervangen door de zinsnede "Als in het kader van het beheerpakket aanleg en onderhoud bloemenstrook een bloemenmengsel of mengsel van vlinderbloemigen ingezaaid moet worden, wordt daarvoor een mengsel gebruikt dat goedgekeurd is door de maatschappij of dat voldoet aan de volgende voorwaarden:";
3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "Als in het kader van het beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker een graskruidenmengsel ingezaaid moet worden, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:" vervangen door de zinsnede "Als in het kader van het beheerpakket aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker een graskruidenmengsel ingezaaid moet worden, wordt daarvoor een mengsel gebruikt dat goedgekeurd is door de maatschappij of dat voldoet aan de volgende voorwaarden:".
Brussel, 9 november 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR  Nieuwsflash
 
Brussel Groen zou landbouwgrond kopen in Vlaams- en Waals-Brabant ...Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
Onderzaai gras in mas: techniek aanpassen aan het zaaitijdstip Lees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
Lage grondwaterstand - Maatregelen Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer