Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2020 11:07 

KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 1, 5 en 8, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en artikel 2, § 1, 4, gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 8 mei 2020;
Gelet op het advies 67.932/3 van de Raad van State, gegeven op 21 september 2020, met toepassing van art. 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Bijlage 7, a), 3°, i) van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), wordt vervangen door wat volgt:
« i) indien er voor het lopende jaar geen geldige aangifte is ingediend die voldoet aan de voorwaarden van artikel 72, paragraaf 1, van de Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, vóór 31 mei door middel van een door het Agentschap vastgesteld formulier, aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde of te betelen percelen met een oppervlakte van meer dan 10 are. Die aangifte aan het Agentschap moet vergezeld gaan van (een) liggingsplan(nen) op schaal 1/10000 waarop deze aardappelpercelen aangeduid worden; »

Art. 2. De minister die bevoegd is voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 november 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL  Nieuwsflash
 
Ventilus-project - Onderzoeksrapporten + alternatief tracé Noord-FrLees meer
 
 
Brede weersverzekering - Subsidieaanvragen 2020Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Fraude met meststalen Lees meer
 
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniëLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer