Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 29 jul 2022 12:14 

Rundveehouderij maakt resultaten duurzaamheidsmonitor openbaar


Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, maakt de meest recente resultaten van zijn sectorbrede duurzaamheidsmonitor bekend. Deze duurzaamheidsmonitor werd in 2019 opgestart om de duurzaamheidsinspanningen binnen de rundvleessector objectief in kaart te brengen en te kwantificeren.

Enkele opvallende vaststellingen zijn:

·        7 op 10 rundveehouders legt CO2 vast in de bodem en draagt bij tot een vermindering van de klimaatimpact. Meer dan 1 op de 2 Belgische veehouders (53,8%) maakt gebruik van alternatieve waterbronnen

·        3 op de 5 rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden

·        Bijna de helft van de veehouders (44,3%) zet in op circulariteit door gebruik te maken van bijproducten of nevenstromen uit de voedingsindustrie als voeders voor dieren

·        1 op 2 (47,8%) rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien, 7 op de 10 (69,7%) houdt populatie zwaluwen, vleermuizen en/of uilen in stand

·        Bijna 1 op 4 rundveebedrijven (23,2%) wekt duurzame eigen energie op72,3% van de rundveehouders neemt extra maatregelen om hun dieren te beschermen tegen hitte.

De veehouderijsector doet al decennia heel wat inspanningen om duurzamer te werk te gaan. In 2019 introduceerde Belbeef de duurzaamheidsmonitor om, op basis van 45 concrete initiatieven, de duurzaamheidsinspanningen van de 3549 Belbeef gecertificeerde veehouders in kaart te brengen. De overgrote meerderheid van het Belgisch rundvlees dat in onze supermarkten wordt verkocht, is geproduceerd onder de Belbeef standaard.  

Ambitie om voetafdruk verder te verkleinen

Vandaag zetten al bijna zeven van de tien (68,2%) Belbeef gecertificeerde veehouders zich actief in om meer koolstof in de bodem op te slaan door verschillende initiatieven zoals het aanhouden van blijvend grasland, gebruik te maken van stalmest of gecertifieerde compost op akkerland, maximale inzet van groenbemesters of bodembedekkers of doordachte teeltafwisseling tussen gras- en akkerland. Door CO2 in de bodem op te slaan, kan de uitstoot fors en snel gecompenseerd worden.

Bij de keuze van diervoeder zet bijna de helft van de veehouders (48,4%) in op eigen of lokaal geproduceerd voeder in de vorm van eigen granen, grasklaver, … Daarnaast geeft bijna een op twee (44,6%) de voorkeur aan bijproducten uit de voedingsindustrie. Bierdraf, bietenpulp uit de suikerindustrie en groenteresten zijn slechts enkele voorbeelden van hoe ze op recyclage inzetten om verspilling te verminderen en bijgevolg uitstoot te reduceren.

Al jaren zetten de veehouders in op het afbouwen van de afhankelijkheid van grondwater, wat de druk op de grondwaterspiegel doet afnemen. Hiervoor maakt meer dan de helft (53,8%) gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater, oppervlaktewater en reinigingswater. Om het energieverbruik te beperken investeren bijna een op vier (23,2%) rundveehouderijen in duurzame eigen energie zoals zonnepanelen. Meer nog: drie op vier veehouders (76,6%) zet vandaag al in op een verzorgde bedrijfsomgeving en zorgt voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

De voorbije jaren heeft de toenemende interesse van de consument voor lokale producten er ook voor gezorgd dat een op tien veehouders inzet op verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop, zorgboerderijen en hoevetoerisme.

Goed doen voor natuur en dier

De Belgische rundveehouders beseffen natuurlijk dat hun landbouwbedrijf een belangrijke rol speelt voor andere diersoorten, en zetten daarom actief in op het in balans houden van die populaties. Ongeveer de helft (47,8%) van alle rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien. Ook de lokale fauna staan hoog op de prioriteitenlijst. Zeven op de tien rundveehouders (69,7%) houdt de zwaluwnesten, vleermuizenpopulatie en/of uilenpopulatie in stand. Ze zorgen ervoor dat de leefomstandigheden voor deze dieren optimaal zijn, en dat ze alle rust krijgen om te broeden of zich te nestelen in en rond het landbouwbedrijf. Daarnaast zet meer dan de helft (55,8%) in op een milieuvriendelijke bestrijding van insecten en ander ongedierte.

Een ruime meerderheid van de Belgische rundveehouders (81%) werkt met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts. De dierenarts kan hierdoor gerichter advies geven, preventief handelen en het antibioticagebruik actief helpen terugdringen.

Om hun impact op de omgeving in te perken hebben de Belgische rundveehouders ook duidelijk aandacht voor het leefmilieu en werken ze samen met natuurverenigingen: bijna drie op de vijf rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden (bv. Poldergraslanden) door een groot aandeel blijvend grasland aan te houden op hun bedrijf.

“Deze resultaten zijn voor ons het startpunt van onze duurzaamheidsmonitor,” zegt Tom De Winter van Belbeef. “We startten drie jaar geleden de bevragingen van de rundveehouders over de status van verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Op basis van de cijfers die we vandaag communiceren zullen we de verdere verduurzaming van de rundveesector in België de komende jaren verder in kaart brengen en stimuleren.”

Over de duurzaamheidsmonitor

De duurzaamheidsmonitor wordt beheerd door Belbeef en geauditeerd door tien onafhankelijke certificatie-instellingen (OCI’s). In 2019, 2020 en 2021 vulden ruim 90% van de 3549 Belbeef gecertificeerde veehouders de monitor in. De periode 2019-2021 wordt gehanteerd als referentie, waarna de monitor in cycli van drie jaar opnieuw uitgevoerd wordt op de rundveebedrijven om de vorderingen in kaart te brengen.

Naast een interprofessionele organisatie is Belbeef ook een zeer sterke graadmeter voor kwaliteit. “Wil een rundveehouder Belbeef rundvlees produceren dan moet die aan strikte kwaliteitscriteria voldoen,” zegt Tom De Winter, coördinator van Belbeef. “In eerste instantie moet de rundveehouder aantoonbaar voldoen aan alle wettelijke bepalingen rond traceerbaarheid, voedselveiligheid en ziektebestrijding. Daarnaast zijn er binnen de Belbeef standaard bijkomende bovenwettelijke bepalingen die vooral focussen op dierenwelzijn. Zo kan iedereen die Belbeef gecertificeerd rundvlees koopt er zeker van zijn dat dit aan de hoogste standaarden geproduceerd werd.” In België valt het overgrote merendeel van rundvlees dat in de supermarkten gecommercialiseerd wordt, onder de Belbeef standaard.

 

 


  Nieuwsflash
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Droogte 2022: voorlopig geen extra maatregelenLees meer
 
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer