Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 sep 2022 17:02 

Sluiting van de jacht op patrijs in bepaalde WBE's


Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- Artikel 12 van het jachtdecreet;
- Artikel 23, 1° van het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- Het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek heeft advies gegeven op 29 juli 2022 (INBO.A.4451).
- De Wildbeheercommissie heeft advies gegeven op 27 juli 2022.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Omdat het met de patrijs in Vlaanderen zo slecht gaat dat de soort op de Vlaamse Rode Lijst van broedvogels in de categorie "kwetsbaar" is terechtgekomen, achtte de Vlaamse overheid het noodzakelijk om de beleidslijnen te verscherpen. Het beleid inzake patrijzen is gericht op het maximaal garanderen van een gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor het maximaal garanderen van een gunstige staat van instandhouding van de patrijs wordt een bijzondere voorzichtigheid aan de dag gelegd bij het nemen van beleidsbeslissingen. Dat geldt ook voor de beslissingen inzake jacht. Bij het hanteren van het voorzorgsprincipe wordt het meest negatieve scenario verondersteld. Die keuze is legitiem in geval van soortenbescherming.
- Aangezien de bejaagbaarheid van patrijs wettelijk afhankelijk is van de dichtheid van patrijs, met een minimum van drie broedparen per 100 hectare open ruimte (Jachtvoorwaardenbesluit artikel 22, 1° ), wordt vanuit het voorzorgsprincipe bijzondere aandacht gegeven aan de correctheid van de jaarlijkse telgegevens die als basis dienen om deze densiteit te berekenen. Om die reden achtte de Vlaamse overheid het noodzakelijk om de voorjaarstellingen van patrijzen te standaardiseren om de gunstige stand van de populatie te objectiveren. Alle WBE's werden per brief op de hoogte gebracht van de noodzaak om gestandaardiseerd te tellen. Het telprotocol werd gepubliceerd op natuurenbos.be en er werd door ANB voorzien in een opleiding onder de vorm van begeleiding bij het tellen. Voor WBE's die niet telden volgens het standaard telprotocol kan bij gevolg niet ingeschat worden of de patrijzenpopulatie in een gunstige staat is, waardoor bejaging niet mogelijk is. In WBE's waar volgens het standaard telprotocol een densiteit van minder dan 3 koppels patrijzen per 100 ha open ruimte geteld werd, wordt vastgesteld dat de soort niet in een gunstige staat is, waardoor bejaging niet mogelijk is.
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT:
Artikel 1. Dit besluit bepaalt de sluiting van de jacht op patrijs voor het jaar 2022 in de WBE's die in het voorjaar van 2022 niet volgens het standaardprotocol geteld hebben waardoor geen inschatting gemaakt kan worden over de lokale gunstige staat van instandhouding van de patrijzenpopulatie. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende WBE's: Scheldevallei, De Lavondel, Donkmeer, Durmevallei, Goudbloem-Denderland, Rozenland, Tusschenbeeck, Tussen Dender en Schelde, Canteclaer, De Nieuwe Meerskantvallei, Gewest Aalst, Meerle-Heerle-Hal, De Herk, De Leeuwerik, Herkenrode, Het Land van Haspengouw, Halense Jachtvrienden, De Prinsenloop, Bertembos, De Kitsen, De Molenbeek, De Gete-, Velpe- en Menevallei, Getevallei, Het Hageland, Land van Asse, R.O.W., Suikerstreek, Walshoutem, Austerlitz.
Art. 2. Dit besluit bepaalt de sluiting van de jacht op patrijs voor het jaar 2022 in de WBE's die volgens het standaardprotocol in het voorjaar van 2022 een densiteit van minder dan 3 koppels patrijzen per 100 hectare hebben geteld, niettegenstaande de resultaten van de voorgaande drie kalenderjaren wijzen op een grotere populatie. Door de discrepantie tussen de populatiedensiteit in de voorgaande jaren en de populatiedensiteit in 2022 wordt de huidige wildstand ongunstig gevonden. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende WBE's: Westhoek, De Yzervalleien, Land van Aalst, Land van Rhode, Langs de Hoge Kale, Scheldeoord, Zoetendaele - De Polders, Zuid-Vlaamse Valleien regio 2, Zuid-Vlaamse Valleien regio 3, De Aa-Ravels, Groot-Brecht, Klein-Brabant Rupelstreek, Oost-Pajottenland, Sint-Pieters ter Waerden.
Brussel, 6 september 2022.
De vervangend administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,
J. RUTTEN

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer