Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 08:28 

Doorstart GRUP Ventilus en verzoek tot uitbreiding pakket flankerende (compensatie)maatregelen


Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus (GRUP Ventilus) moet de nodige planologische basis bieden voor het project Ventilus dat voorziet in een tweede 380kV hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen vanuit Brugge naar het bestaande 380kV-net rond Izegem/Avelgem en in een nieuw onderstation om onthaalcapaciteit te creëren voor aansluitingen via de kust.

Voor de startnota werd van 29 april 2019 tot 27 juni 2019 een participatieperiode georganiseerd. Het overleg en de inspraak uit deze participatieperiode en de dubbelcheck technologie werden vertaald in de scopingnota. Om informatie op een transparante manier tot bij alle betrokkenen te brengen, bracht intendant Guy Vloebergh op 28 februari 2022 zijn eindrapport uit. Op 15 juli 2022 nam de Vlaamse Regering akte van het advies van de intendant en werd zijn opdracht formeel beëindigd. Op 2 september 2022 werd er een overleg georganiseerd tussen leden van de Vlaamse Regering en de betrokken West-Vlaamse burgemeesters.

Tijdens dit overleg werd door alle actoren het geheel aan plandoelstellingen voor Ventilus onderschreven, net als de gezondheidsanalyse uit het rapport van de intendant, met de daarbij horende noodzaak aan een kader voor straling, gekoppeld aan monitoring en handhaving. Tegelijk werd gesteld dat de Vlaamse Regering een doorstart zou maken met het GRUP Ventilus tenzij een finale check van de technologiekeuze zou uitwijzen dat een ondergrondse uitvoering de realisatie van alle plandoelstellingen mogelijk zou maken. Hiervoor werd op voordracht van de West-Vlaamse burgemeesters Prof. Dr. Ing. Westermann aangesteld.

De Vlaamse Regering aanvaardt nu de inhoud en de conclusies van het rapport van professor Westermann, die de conclusies bevestigt uit het eerder rapport van de intendant en zijn expertenteam. Tegelijk beslist ze tot een doorstart van het GRUP Ventilus en neemt ze kennis van de scopingnota van het departement Omgeving, die de afgebakende redelijke varianten bevat. Het planteam kan daardoor verder werken aan de effectenstudies (MER), de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) met het oog op een voorstel van voorkeurstracé. Om het maatschappelijk draagvlak van het Ventilusproject in West-Vlaanderen te ondersteunen en zo een meer billijke compensatie te garanderen voor de directe en indirecte betrokkenen van het finale voorkeurstracé, wordt het flankerend compensatiebeleid onder de titel ‘verruiming van de huidige compensatiemaatregelen‘ voorgelegd aan de Federale Overheid als randvoorwaarde voor de definitieve goedkeuring van het GRUP. Dit voorstel zal worden geagendeerd op een Overlegcomité. Ze vraagt aan de bevoegde Federale Overheid hiertoe de nodige stappen te zetten voor de definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering. Een beleidskader voor acute en chronische blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen moet verankerd zijn voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het GRUP. Hierover wordt een bindend afsprakenkader vastgelegd met netbeheerder Elia.

Het departement Omgeving krijgt de opdracht om een startnota ‘de lus van Henegouwen’ aan de Vlaamse Regering voor te leggen waarmee de aansluiting kan gemaakt worden met Boucle Du Hainaut, en om bij het vervolgtraject en het uitwerken van het GRUP Ventilus bijkomende aandacht te besteden aan het landschappelijke aspect van de hoogspanningslijn en indien nodig de VLM en/of regionale landschappen hierbij te betrekken.

Elia wordt verzocht om bij doorstart van het GRUP Ventilus de vooropgestelde bestaande hoogspanningslijnen van 150kV en 70kV in de regio, waar mogelijk, versneld ondergronds te brengen, en om het constructieve overleg met de landbouwfederaties over aanpassingen aan het ‘landbouwprotocol’ verder te zetten in functie van een akkoord hierover voorafgaand aan de realisatie van dit project, en de Vlaamse Regering hierover te informeren. Elia en de Federale Overheid worden verzocht in de toekomst verder wetenschappelijk onderzoek te voeren naar nieuwe technologie rond high-voltage, direct current (HVDC) voor toekomstige projecten.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer