Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2022 12:28 

Achterwaartse verliesaftrek door schade aan landbouwteelten (ongunstige weersomstandigheden)


Koninklijk besluit tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992:
- artikel 78, § 2, zevende lid;
- artikel 206, § 4, vierde lid;
Gelet op het KB/WIB 92;
Overwegende dat het gaat om een eenvoudig uitvoeringsbesluit dat op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid,
Overwegende dat:
- de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, het in artikel 78, § 2 en artikel 206, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde stelsel van achterwaartse verliesaftrek heeft gewijzigd;
- deze wijziging van toepassing is vanaf aanslagjaar 2022;
- deze wijziging tot gevolg heeft dat de toepassing van het stelsel voortaan moet worden aangevraagd door middel van een afzonderlijk formulier dat geen deel uitmaakt van de aangifte in de inkomstenbelastingen;
- de belastingplichtigen die willen opteren voor het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek zo snel mogelijk die keuze aan de administratie moeten kunnen bekendmaken zodat de vestiging van de aanslag voor het aanslagjaar 2022 en de herziening van de aanslag voor één of meer vorige aanslagjaren en de daarmee samenhangende terugbetaling niet onnodig wordt vertraagd;
- de betrokken belastingplichtige dus zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de manier waarop ze de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek kunnen aanvragen;
- dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden genomen;
Op voordracht van de minister van Financiën,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In hoofdstuk 1, afdeling 16/1, van het KB/WIB 92 wordt een artikel 49quater ingevoegd, luidende:
"Art. 49quater. De belastingplichtige vraagt de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aan voor de schade die definitief is vastgesteld aan de hand van een formulier waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld.
Het formulier bevat de onderstaande gegevens:
1° de naam en voornaam van de belastingplichtige indien deze een natuurlijke persoon is of de benaming van de belastingplichtige indien deze een vennootschap is;
2° het fiscaal nummer indien de belastingplichtige een natuurlijke persoon is, het ondernemingsnummer indien de belastingplichtige een vennootschap is;
3° de datum waarop de schade werd geleden;
4° het definitieve en door het gewest vastgestelde bedrag van de geleden schade;
5° de datum waarop het gewest de schade definitief heeft vastgesteld;
6° indien de belastingplichtige een vennootschap is, het bedrag van de landbouwverliezen die voortkomen uit ongunstige weersomstandigheden waarvoor de vennootschap de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek.
Het formulier bevat tevens een verklaring waaruit de keuze voor de achterwaartse verliesaftrek en het definitieve en onherroepelijke karakter ervan blijkt.
Het in dit artikel bedoelde formulier dat werd ingevuld overeenkomstig de voormelde aanduidingen, wordt gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de schade definitief door het gewest is vastgesteld en dit binnen de indieningstermijn van de aangifte in de inkomstenbelasting van dat aanslagjaar.".
Art. 2. In afwijking van artikel 49quater, vierde lid, van het KB/WIB 92 kan de belastingplichtige die de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek voor de schade die definitief door het gewest werd vastgesteld in een belastbaar tijdperk dat verbonden is met aanslagjaar 2022 het in datzelfde artikel bedoelde formulier indienen binnen een termijn van twee maand vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. Dit besluit is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022.
Art. 4. De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 november 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM

 


  Nieuwsflash
 
Couperen van varkensstaarten Lees meer
 
 
Over de officiële certificering van plantmateriaal voor hop Lees meer
 
 
Kritiek op de maatregelen voor boeren die getroffen worden door stikstofbeleidLees meer
 
 
Koolstoflandbouw Lees meer
 
 
Europese voorstel voor zadenveredeling Lees meer
 
 
Vlaams Parlement Jaarverslag 2022 - 2023 Lees meer
 
 
Indieningsperiode tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen tot 19/1Lees meer
 
 
1 op 2 grote bedrijven gebruikt AILees meer
 
 
Triflusulfuron-methyl verdwijnt Lees meer
 
 
Decretale verlenging van de vergunningen van veeteeltinrichtingenLees meer
 
 
Vooropgestelde bosdoelen en de boscompensatiepremie Lees meer
 
 
Falende adviesverlening door het Departement Omgeving bij vergunningsaanvragenLees meer
 
 
MAP 7 parlementaire vragenLees meer
 
 
Nog een extra laag van 60 miljoen op Belgische lasagne aan taksen?Lees meer
 
 
Waterdoecentrum Hidrodoe maakt kinderen bewust van waterverbruik in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Chinese landbouwers moeten groenten laten rotten Lees meer
 
 
Ook goede structuren helpen wateroverlast voorkomen Lees meer
 
 
Zijn aardappelen de oplossing voor ‘vergroening’ luchtvaart?Lees meer
 
 
Intentie Joint Venture DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez Lees meer
 
 
Meer dan 300 Vlaamse suikerbietplanters verenigd tegen vorstschade Lees meer
 
 
Nog slechts enkele weken om niet aangegeven inkomsten en kapitalen te regulariserenLees meer
 
 
Opkoopregeling varkens - Informatiedoorstroming Lees meer
 
 
Hervorming van de flexi-jobs Lees meer
 
 
Wateroverlast najaar 2023 en brede weersverzekeringLees meer
 
 
Maatregelen voor het behalen van de MAP 7-deadline Lees meer
 
 
Decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht Lees meer
 
 
Bekijk de opnames van de Graanvergaderingen najaar 2023 Lees meer
 
 
Landbouwvennootschap verdwijnt uit vennootschapsrecht Lees meer
 
 
Agribex 2023Lees meer