Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 dec 2022 09:37 

Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het Stikstofakkoord


Actuele vraag over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het stikstofakkoord van Mieke Schauvliege aan minister Jo Brouns

De voorzitter

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Mieke Schauvliege (Groen)

Collega’s, minister, wat een kleuterklas is dit. Gisteren kondigde u aan in Het Nieuwsblad dat u het stikstofakkoord wilt aanpassen. Enkele weken zei minister Demir dat daar geen sprake van was. Voor de kerstvakantie diende minister Demir een mestactieplan (MAP) in bij Europa zonder dat u daarvan op de hoogte was. U bent daar terecht heel boos over. Nu blijkt dat u een koekje van eigen deeg uitdeelt en wraak neemt. U dient het Vlaamse plan dat Europa moet goedkeuren in bij Europa zonder dat uw coalitiepartners het eerst te zien hebben gekregen. Jullie communiceren blijkbaar alleen nog via de krant, hard tegen hard, en ondertussen zien de Vlamingen jullie over het straat rollen. Met al die energie die jullie steken in het elkaar bekampen, geraken jullie en wij als Vlamingen niet meer verder. De Vlaming heeft recht op beleid. De boeren, de natuurverenigingen, iedereen staat erop te kijken, zit erbij en kijkt ernaar, bij wijze van spreken. Wij willen beleid, minister, en we krijgen in de plaats daarvan een bende kleuters die ruzie maakt op de speelplaats. 

Mijn vraag, minister, is de volgende: welke stappen zult u samen met minister Demir ondernemen om zowel dat stikstofakkoord, dat MAP, maar ook dat plan dat u naar Europa hebt gestuurd, tot een goed einde te brengen, om voor die landbouwer en voor die natuur een toekomst te garanderen? (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Minister Brouns heeft het woord.

Minister Jo Brouns

Dank u wel, mevrouw Schauvliege, voor uw vraag. Ik ben blij dat u bezorgd bent over de goede samenwerking in de Vlaamse Regering, wat uiteraard ook mijn zorg is. Vanaf het moment dat ik minister van Landbouw werd, heb ik dat belangrijke dossier van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), ter harte genomen. Volgens het mandaat dat aan de minister van Landbouw toekomt binnen de gemaakte afspraken daarrond heb ik ook de goedkeuringsprocedure verder doorlopen. U weet dat daar opmerkingen op kwamen in het kader van het openbaar onderzoek en naar aanleiding van de discussies met de Europese Commissie. Die vele opmerkingen hebben geleid tot een verscherping van het plan en een verhoging van de milieuambities, en dat zult u graag horen, maar zonder het gelijk speelveld voor onze landbouwers met de anderen in Europa te verstoren.

Het GLB is uiteraard zeer belangrijk: 1,6 miljard euro met één grote focus, namelijk de verdere verduurzaming van die oh zo belangrijke tuin- en landbouwsector in Vlaanderen. Dat zal u als muziek in de oren klinken, die verduurzaming. 

Dat brengt me bij de essentie van het Vlaamse landbouw- en voedselbeleid. Ik kan dat terugbrengen tot de vraag hoe we er hier in Vlaanderen voor kunnen zorgen dat iedereen toegang krijgt tot gezond, duurzaam, betaalbaar voedsel dat hier lokaal wordt geproduceerd met respect voor de omgeving en een correcte verloning voor onze landbouwers. Daar, mevrouw Schauvliege, zijn al die Vlaamse beleidsinstrumenten op gericht. Ik ga ervan uit dat we dat in de beste verstandhouding binnen deze Vlaamse Regering tot een goed einde kunnen brengen.

De voorzitter

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Mieke Schauvliege (Groen)

Minister, ik hoor het u heel graag zeggen, maar gisteren verklaarde minister Demir nog iets anders. Niet alleen was ze niet op de hoogte – dat zegt ze althans – van het plan dat naar Europa gestuurd is, ze zei ook dat het plan dat zij heeft ingediend bij Europa geen passende beoordeling heeft gekregen. Dat is iets wat moet om het rechtsgeldig te maken en ervoor te zorgen dat wat er uitkomt toepasbaar wordt in Vlaanderen.

Met andere woorden, klopt het dat u een plan naar Europa stuurt zonder dat u dat aan uw collega’s hebt voorgelegd? Klopt het dat u het ook nog eens niet hebt getoetst met een passende beoordeling zodat u speelt met de rechtszekerheid van het plan en dus de rechtszekerheid van onze boeren? (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Steven Coenegrachts (Open Vld)

Voorzitter, minister, ik heb gisteren een artikel van u gelezen over het stikstofakkoord. Dat is natuurlijk belangrijk. Wat ik eruit opmaak, is dat u de bezwaren die zijn ingediend serieus neemt, dat u die serieus onderzoekt, dat u daarmee rekening houdt bij de verdere uitwerking van het akkoord, en dat u zorgt voor rechtszekerheid in elk aspect van het akkoord voor onze landbouwbedrijven. Dat is het absolute minimum minimorum dat we vandaag te bieden hebben.

Ik vraag u wel om het binnen de regering te doen, om dat serieus te doen, om dat binnen de beslotenheid van de regering te doen en daarna met een aangepast akkoord dat juridisch robuust is, naar het parlement te komen zodat we aan de boeren rechtszekerheid kunnen bieden. (Applaus bij Open Vld)

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Ik dacht altijd dat Limburgers ‘best friends forever’ waren, maar hier blijkt dat niet waar te zijn, want de relatie tussen u en minister Demir lijkt de laatste weken wel op een boksmatch. Hoewel, minister Demir moet niet schrikken als eens iemand anders een initiatief neemt zonder dat zij daarvan op de hoogte is, ze heeft u dat al verschillende keren voorgedaan.

Ik keer terug naar de eigenlijke vraag over de bezwaren en de eventuele aanpassing van het stikstofakkoord. Blijft u erbij dat er nog altijd een aanpassing mogelijk is van het stikstofakkoord? Hoe zit het met de ingediende bezwaren? Ik veronderstel dat die nog altijd behandeld worden, we hebben daar verder niets meer over gehoord, noch over het resultaat van de bevraging van de bezwaren, noch over de wetenschappelijke werkgroep. Want ik geloof net als u in technologische vooruitgang, maar daarvoor moet de werkgroep eerst opnieuw worden samengesteld en actief worden.

Hoe zit het met de bezwaren en de werkgroep? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Tinne Rombouts (cd&v)

Voorzitter, collega’s, toegegeven, ik was ook wel even verbaasd over enkele uitspraken gisteren in de commissie. Minister, u bent gekend voor een aanpak in alle transparantie, in overleg met het terrein, in overleg met de middenveldorganisaties, de administratie en de ministers in uw regering om tot besluitvorming te komen. Ik heb moeten vaststellen dat onder andere – zelfs in de voedselstrategie – alle administraties en verschillende kabinetten daarbij betrokken zijn. Ik vernam trouwens ook van u veertien dagen geleden in de commissie dat het hele GLB opgemaakt is volgens de procedures en afspraken.

Minister, het is belangrijk dat het GLB snel kan landen, dat we op het terrein kunnen meedelen hoe landbouwers zich moeten inschrijven in het beleid. Het zou niet goed zijn, mochten daar op een of andere manier nog stokken in de wielen worden gestoken.

Minister, hoe ziet u de verdere procedures? Er is gesproken over dreigementen rond passende beoordelingen. Is dat inderdaad te vrezen? Ja of nee? Hoe ziet u het verdere verloop?

De voorzitter

De heer Tobback heeft het woord.

Bruno Tobback (Vooruit)

Minister, onder het motto ‘wij proberen goed te doen voor de betrokkenen’, komt het er eigenlijk op neer dat de Vlaamse Regering met haar verschillende ministers alleen nog maar bezig is met het lanceren van slogans die dienen om de anderen in de problemen te brengen. U in het geval van voedselveiligheid, waarvan u evengoed weet als ik, aangezien er in Vlaanderen letterlijk geen enkel brood verkocht wordt dat gebakken is met graan dat in Vlaanderen gekweekt is, dat dat een holle slogan is die u ook niet gaat veranderen. Maar net zo goed weet u ook dat u niet alleen in staat bent om daar dingen van waar te maken. En heb ik heel erg de indruk dat u gewoon aan het stoken bent binnen uw regering, net zoals minister Demir aan het stoken is binnen haar eigen regering. Ik moet u toch zeggen: noch de Vlaming, noch de natuur, noch het eten, noch de landbouwer, noch eender wie is gediend met dit soort van spelletjes waar u blijkbaar – en het heeft niet lang geduurd om het te leren – op een paar maanden tijd al geweldig enthousiast mee ingestapt bent, als ik zie wat er nu allemaal gebeurt.

Heel simpel: minister, welke van die slogans moeten we in godsnaam nog geloven? Of we nu boer, natuurliefhebber, burger of parlementslid zijn, het is bijzonder moeilijk om nog eender wat te geloven dat uit deze regering komt, want het dient blijkbaar alleen maar om elkaar te pesten. (Applaus bij Vooruit en Groen)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Wilfried Vandaele (N-VA)

Iedereen heeft altijd hetzelfde gezegd: dat de afspraken rond de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vastliggen, dat er een openbaar onderzoek komt en dat er dan gekeken zal worden naar de resultaten ervan. Iedereen heeft dat altijd gezegd, als ik de verschillende partijen in de regering hoor.

Als milieuaspecten een groter belang kunnen krijgen in het landbouwbeleid, ook Europees, dan zullen wij dat uiteraard toejuichen. Als landbouwers beloond kunnen worden voor de inspanningen die zij op milieugebied doen, dan is dat een win-win voor alle sectoren. (Applaus bij de N-VA en van Tinne Rombouts)

De voorzitter

Minister Brouns heeft het woord.

Minister Jo Brouns

Collega’s, dank u wel voor de bijkomende vragen.

Collega Schauvliege, ik herhaal dat alles gebeurd is conform de afspraken die wij daarover gemaakt hebben in de regering. Ik was als minister van Landbouw gemandateerd om dat te doen. Op basis van de discussie met de Europese Commissie in het kader van de goedkeuringsprocedure zal ook alles aangepast worden indien dat nodig is, inclusief wat het milieueffectrapport (MER) betreft.

Collega Coenegrachts, uiteraard de rechtszekerheid – daar ben ik het helemaal mee eens – is de essentie van wat landbouwers vandaag van ons verwachten, dat we zo snel mogelijk komen tot een juridisch robuust kader waarbinnen zij kunnen ondernemen. Zij verwachten van ons duidelijkheid en het liefst ook op het lange termijn.

Collega Sintobin, de bezwaren moet je dan ernstig nemen. Ik heb dat consequent vanaf dag één gezegd. Bezwaren ernstig nemen kan inderdaad betekenen dat je op basis van die bezwaren aanpassingen zult moeten doen. Dat zijn inderdaad, collega’s, discussies die dan later in de schoot van de regering zullen plaatsvinden.

Collega Rombouts, ik heb inderdaad bevestigd en ik herhaal het: alles is gelopen conform de gemaakte afspraken in de schoot van de Vlaamse Regering. Ik hoop dat wij zo snel mogelijk met het GLB kunnen landen in de schoot van de Vlaamse Regering, want dat zit vol belangrijke maatregelen: Europa heeft 1,6 miljard euro veil voor de verdere verduurzaming van onze land- en tuinbouw.

Collega Tobback, ik ben niet het type dat echt in slogans spreekt of werkt, maar het is wel degelijk zo dat wij het Vlaamse voedsel- en landbouwbeleid kunnen herleiden tot de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat elke Vlaming toegang heeft tot gezond, kwaliteitsvol en betaalbaar voedsel dat hier geproduceerd wordt met respect voor de omgeving en met respect voor de correcte verloning van onze landbouwers? (Applaus van Tinne Rombouts)

De voorzitter

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Mieke Schauvliege (Groen)

Minister, u kunt hier heel veel mooie vragen stellen, maar het antwoord interesseert mij vooral, het antwoord op uw laatste vraag. Dat krijgen we maar niet te horen. Minister, de uitdagingen op het vlak van landbouw en natuur zijn immens. Dat kan alleen maar aangepakt worden, en uw antwoord dat we nodig hebben op de vraag die u daarnet stelde, kan alleen maar geformuleerd worden als jullie dat samen zullen doen. Het antwoord dat u vandaag geeft en de uitspraken die minister Demir gisteren deed, matchen niet. Dat klopt niet. Een van de twee vertelt het hier niet zoals het gebeurd is. Ik doe dus nogmaals een oproep, minister: in de plaats van vechtend over straat te rollen, voer nu eens eindelijk beleid voor al die landbouwers, voor al die mensen die inzitten met natuur. Dat is wat de Vlamingen van u verwachten. Ze wachten niet op twee vechtende kemphanen. (Applaus bij Groen en Vooruit)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in Belgiė, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geļntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer