Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 21 feb 2020 13:01 

GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"


Federaal minister van Landbouw Denis DUCARME heeft deze ochtend de voornaamste landbouwsyndicaten ontmoet in de marge van de Europese Raad die zich vandaag en morgen zal buigen over de Europese ontwerpbegroting, met name over de financiering van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Omdat hij er zich bewust van is dat de onderhandelingen zeer moeilijk zullen zijn, pleit hij opnieuw voor een ambitieus GLB om een landbouwsector te ondersteunen die al geconfronteerd wordt met belangrijke structurele problemen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Ik heb de vertegenwoordigers ontmoet van de voornaamste landbouworganisaties. De conclusie van dit gesprek is onherroepelijk: het voorstel van begroting goedkeuren dat momenteel op tafel ligt van de Europese Raad zou een ramp zijn voor onze landbouwers!

We hebben nood aan een ambitieuzer budget voor onze landbouw. De kwaliteit van het voedsel van de Belgische en de Europese consument staat op het spel! Wij moeten de nodige middelen vrijmaken om onze voedselonafhankelijkheid te vrijwaren en ons model van familiale landbouw te beschermen!

De lopende onderhandelingen zijn, zoals geweten, zeer moeilijk. Ik hoop dat zij de Europese Raad in staat zullen stellen om het voorstel van begroting aan te passen in het voordeel van onze landbouwers! 

Een nieuwe drastische vermindering van de financiële middelen voor onze landbouwers:

Volgens de laatste versie van het voorstel van Europese begroting dat op tafel ligt bij de onderhandelingen, zou het GLB verlaagd moeten worden met 15%. De vorige begroting (over de periode 2014-2020) voorzag al in een historische vermindering met 13% in vergelijking met het GLB 2007-2013[1].

Van deze vermindering met 15% zou amper een derde (of ongeveer 16 miljard euro) toe te schrijven zijn aan de Brexit en dus de intrekking van de Britse bijdrage aan de Europese begroting.

België zou zwaar getroffen worden door deze vermindering. Zo zou de directe steun aan de Belgische veehouders (1ste pijler van het GLB) moeten dalen met 18% voor de periode 2021-2027,  of een bedrag van 700 miljoen euro minder dan de huidige 3 miljard euro. De steun aan de plattelandsontwikkeling (2de pijler van het GLB) zou verminderd worden met 15,2%, of een vermindering met 84 miljoen euro.

In totaal zou het voorstel dat momenteel voorligt, kunnen leiden tot een vermindering met bijna 800 miljoen euro voor ons land, wat zou resulteren in een totale financiering van 3,480 miljard euro.

België telt ongeveer 70.000 landbouwers. Het voorstel dat momenteel aan de Europese Raad wordt voorgelegd, zou kunnen leiden tot een vermindering van de steun in de orde van 1.360 euro per jaar voor elk van hen, en dit enkel voor wat betreft de directe steun (1ste pijler)! 

Naast een aanzienlijke vermindering van de inkomsten van de Belgische landbouwers uit de eerste pijler, lopen projecten in verband met plattelandsontwikkeling beoogd door de tweede pijler (vestigingssteun voor jonge landbouwers, opleidingen voor de exploitanten, steun voor biologische landbouw, enz.) het risico geschrapt te worden door een gebrek aan financiering.

Neen aan de bestendiging van het mechanisme van de externe convergentie!

Het mechanisme van de externe convergentie is een mechanisme voor de harmonisering van de financiële steun toegekend per hectare. Een mechanisme dat vandaag bekritiseerd wordt door meerdere lidstaten die het onrechtvaardig en inefficiënt vinden. De Europese Raad zal zich ook moeten uitspreken over een voorstel dat erop gericht is dit mechanisme te bestendigen.

Denis DUCARME is van mening dat de Europese Unie daarentegen eerder moet teruggaan naar een model van directe steun waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de landen in functie van de grond- en arbeidskosten: “Het is natuurlijk een uitermate gevoelig aspect voor onze landbouwers: de arbeids- en grondkosten zijn immers hoog in ons land. De bestendiging weigeren van dit mechanisme van externe convergentie, is gewoon een kwestie van eerlijke concurrentie tussen de lidstaten!” benadrukt de federale minister van Landbouw.

Een Belgische landbouwsector die het moeilijk heeft, opnieuw zullen boerderijen sluiten!

Zoals we weten, wordt de Europese landbouw geconfronteerd met grote structurele problemen en talrijke uitdagingen. In België heeft Denis DUCARME trouwens meerdere sectoren erkend als sector in crisis, met name de rund-, varkens-, appelen- en perensector. Andere sectoren, zoals de melk- en de suikersector, worden ook geconfronteerd met grote moeilijkheden.

Deze structurele moeilijkheden uiten zich zeer concreet in de aanzienlijke daling van het aantal bedrijven. Zo is het aantal boerderijen in ons land gedaald met 68% tussen 1980 en 2018. Een fenomeen dat erger dreigt te worden als het voorstel van Europese begroting goedgekeurd zou worden zoals het nu op tafel ligt.

[1] Het GLB kost vandaag ongeveer 100 euro per jaar per inwoner. Deze prijs stelt de EU in staat om haar voedselautonomie te bewaren. Terwijl in de jaren 1970 het GLB de grootste uitgavenpost was van de EU met 70% van het totale budget, 2007-2013 42%, vertegenwoordigde het GLB in 2016 nog maar 38% van het budget van de EU. Het laatste voorstel dat geformuleerd werd, gebaseerd op een vorig voorstel van de Europese Commissie, legt het vast op 30% voor de periode 2021-2027.  Nieuwsflash
 
Uitbreiding investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
In dienst houden secretaris-generaal departement omgeving Lees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer