Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 aug 2020 12:14 

MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem


Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 48, laatst gewijzigd bij het decreet van 12 juni 2015 en artikel 49, vervangen bij het decreet van 6 mei 2011 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 mei 2019;
- de VLAREME van 28 oktober 2016, artikel 9.4.2.1, 9.4.5.6, en artikel 9.5.3.12, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2020.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 februari 2020.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2020/05 gegeven op 18 februari 2020.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat voorliggend besluit de nadere regels bevat aangaande de wijze waarop berichten die via de AGR-GPS-app naar de GPS-dienstverlener en vervolgens naar de Mestbank worden gestuurd, opgebouwd moeten worden en welke berichten er specifiek allemaal nodig zijn. Opdat de Mestbank de gegevens die ze in het kader van dit systeem ontvangt, op een efficiënte manier zou kunnen verwerken en deze doelmatig zou kunnen gebruiken bij de controle op de naleving van de bepalingen van het Mestdecreet, is het noodzakelijk dat de berichten die de Mestbank ontvangt op een uniforme wijze opgemaakt worden. Het bemestingsseizoen is weliswaar ondertussen gestart, maar het grootste gedeelte van de voorjaarsbemesting zal pas in de loop van de maanden maart en april gebeuren. Gelet hierop werd verzocht om advies uit te brengen conform de uitzonderingsregeling van bij artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De Raad van State heeft advies 67.056/1 gegeven op 5 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
- Dit ontwerp werd op 27 maart 2020 meegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.
DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 10 van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan punt 2° wordt de zinsnede ", hetzij tussen de AGR-GPS-app en de GPS-dienstverlener" toegevoegd;
2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"5° de partij die het transport uitvoert: de aanbieder of afnemer die een burenregeling uitvoert waarvoor conform artikel 49, § 1, tweede lid, 5°, van het Mestdecreet van 22 december 2006 een AGR-GPS-systeem gebruikt moet worden.".
Art. 2. In artikel 11 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 3°, wordt het woord "vervoerdocument" vervangen door het woord "transportdocument";
2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De AGR-GPS-app wordt geïnstalleerd op een toestel dat voldoet aan al de volgende voorwaarden:
1° het toestel is, bij de uitvoering van een burenregeling waarvoor conform artikel 49, § 1, tweede lid, 5°, van het Mestdecreet van 22 december 2006 een AGR-GPS-systeem gebruikt moet worden, aanwezig in het trekkend voertuig;
2° het toestel kan GPS-signalen ontvangen;
3° het toestel beschikt over een barcodelezer of een mogelijkheid om het nummer van het transportdocument manueel in te voeren;
4° het toestel kan de duurtijd bepalen van het transport;
5° het toestel registreert automatisch het laadvermogen van de aanhangwagen waarmee het transport wordt uitgevoerd of beschikt over een mogelijkheid om het laadvermogen manueel in te voeren.".
Art. 3. In artikel 12 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 3°, wordt het woord "vervoerdocument" vervangen door het woord "transportdocument";
2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"De AGR-GPS-app registreert automatisch de volgende gegevens:
1° het AGR-nummer van de partij die het transport uitvoert, vermeld in artikel 9.5.3.12, § 1, derde lid, van de VLAREME van 28 oktober 2016;
2° de GPS-gegevens. De AGR-GPS-app registreert die GPS-gegevens voortdurend, vanaf het ogenblik dat de partij die het transport uitvoert de AGR-GPS-app start met de intentie meststoffen op te laden of te gaan opladen in het kader van de uitvoering van een burenregeling waarvoor conform artikel 49, § 1, tweede lid, 5°, van het Mestdecreet van 22 december 2006 een AGR-GPS-systeem gebruikt moet worden, tot het moment waarop die meststoffen volledig gelost zijn. De AGR-GPS-app registreert de GPS-gegevens totdat de laatste vracht meststoffen, die gebeurt ter uitvoering van een burenregeling waarvoor conform artikel 49, § 1, tweede lid, 5°, van het Mestdecreet van 22 december 2006 een AGR-GPS-systeem gebruikt moet worden, volledig gelost is. Als de GPS-ontvanger geen signaal ontvangt van de GPS-satellieten en er bijgevolg geen GPS-gegevens gemeten kunnen worden, bewaart de AGR-GPS-app de laatst gemeten GPS-gegevens.".
Art. 4. In artikel 13 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt het woord "vervoerdocument" telkens vervangen door het woord "transportdocument";
2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"In de AGR-GPS-app kunnen de volgende gegevens ingevoerd worden:
1° het nummer van de burenregeling waarop het transport betrekking heeft. Als het nummer van de burenregeling niet via een barcodelezer wordt ingevoerd, voert de AGR-GPS-app een automatische controle uit om na te gaan of het nummer correct is ingevoerd. Daarvoor gaat de AGR-GPS-app na of het ingevoerde nummer is opgesteld conform een modulus 97;
2° het feit dat de partij die het transport uitvoert, meststoffen aan het laden of aan het lossen is;
3° het feit of het mesttransport al dan niet beëindigd is;
4° het feit dat het om een testbericht gaat;
5° het laadvermogen van de aanhangwagen waarmee het transport wordt uitgevoerd.";
3° in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt tussen de zinsnede "eerste lid, 1°, " en de woorden "wordt verstaan" de zinsnede "en in het tweede lid, 1° ", ingevoegd;
4° in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het woord "mestafzetdocument" vervangen door het woord "transportdocument".
Art. 5. Aan artikel 14 van hetzelfde ministerieel besluit worden een paragraaf 4 tot en met een paragraaf 6 toegevoegd, die luiden als volgt:
" § 4. De AGR-GPS-app geeft aan de partij die het transport uitvoert duidelijk aan dat elk onderdeel van de AGR-GPS-app correct werkt, zonder dat de partij die het transport uitvoert daarvoor enige handeling hoeft te verrichten.
§ 5. Als de AGR-GPS-app aangeeft dat een onderdeel van de AGR-GPS-app niet correct werkt of als de partij die het transport uitvoert zelf merkt dat de AGR-GPS-app niet correct werkt, mag de partij die het transport uitvoert de geplande mesttransportcyclus niet aanvatten.
Als de mesttransportcyclus al is aangevat, als de AGR-GPS-app aangeeft dat een onderdeel van de AGR-GPS-app niet correct werkt of als de partij die het transport uitvoert zelf merkt dat de AGR-GPS-app niet correct werkt, mag de partij die het transport uitvoert de mesttransportcyclus beëindigen.
§ 6. Zodra de AGR-GPS-app aangeeft dat een onderdeel van de AGR-GPS-app niet correct werkt, neemt de partij die het transport uitvoert onmiddellijk contact op met de GPS-dienstverlener om het defect te melden. De partij die het transport uitvoert mag pas een nieuwe mesttransportcyclus aanvatten als de AGR-GPS-app hersteld is en als ze na het versturen van een testbericht een melding heeft ontvangen van de GPS-dienstverlener dat die het testbericht correct en volledig heeft ontvangen.".
Art. 6. Aan artikel 16 van hetzelfde ministerieel besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
" § 2. Telkens als de partij die het transport uitvoert meststoffen laadt ter uitvoering van een burenregeling waarvoor conform artikel 49, § 1, tweede lid, 5°, van het Mestdecreet van 22 december 2006 een AGR-GPS-systeem gebruikt moet worden, start er een nieuwe mesttransportcyclus. De partij die het transport uitvoert kan geen nieuwe mesttransportcyclus starten voor ze de vorige mesttransportcyclus heeft beëindigd.
De AGR-GPS-app verzendt tijdens elke mesttransportcyclus de volgende databerichten naar de GPS-dienstverlener:
1° een databericht over het laden van meststoffen. Dat databericht wordt automatisch verstuurd zodra de partij die het transport uitvoert invoert dat ze aan het laden is. De partij die het transport uitvoert voert het bericht in op het moment dat ze stilstaat op de exacte laadplaats en vóór ze begint met laden;
2° een databericht over het lossen van meststoffen. Dat databericht wordt automatisch verstuurd zodra de partij die het transport uitvoert invoert dat ze aan het lossen is. De partij die het transport uitvoert voert het bericht in op het moment dat ze stilstaat op de exacte losplaats en vóór ze begint met lossen;
3° een databericht over de tussentijdse positie van het transportmiddel. Dat databericht wordt automatisch verstuurd om de vijf minuten gedurende elke mesttransportcyclus;
4° een databericht over de beëindiging van de mesttransportcyclus. Dat databericht wordt automatisch verstuurd zodra de partij die het transport uitvoert invoert dat ze de vracht volledig heeft gelost. De partij die het transport uitvoert voert het bericht in vóór ze vertrekt op de losplaats nadat alle geladen meststoffen gelost zijn.
De AGR-GPS-app bewaart de gegevens van elk databericht minstens totdat de AGR-GPS-app van de GPS-dienstverlener het bericht krijgt dat het databericht volledig en correct is ontvangen door de GPS-dienstverlener. Als het verzenden niet onmiddellijk lukt, probeert de AGR-GPS-app onophoudelijk om het bericht te verzenden.
De partij die het transport uitvoert heeft de mogelijkheid om een testbericht te versturen om de AGR-GPS-app te testen. De Mestbank kan ook de partij die het transport uitvoert verplichten om een testbericht te versturen om na te gaan of de AGR-GPS-app operationeel is.".
Art. 7. In artikel 17 van hetzelfde ministerieel besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt het woord "vervoerdocument" vervangen door het woord "transportdocument";
2° er wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
" § 2. De databerichten, vermeld in artikel 16, § 2, die verstuurd worden van de AGR-GPS-app naar de GPS-dienstverlener, zijn minstens samengesteld uit de volgende gegevens:
1° het nummer van de burenregeling;
2° het AGR-nummer van de partij die het transport uitvoert;
3° het laadvermogen van de aanhangwagen waarmee het transport wordt uitgevoerd;
4° de laatst gemeten GPS-gegevens;
5° de aanduiding dat het een databericht betreft over het laden, over het lossen of over de tussentijdse positie;
6° de aanduiding of de mesttransportcyclus al dan niet beëindigd is;
7° de aanduiding of het al dan niet over een testbericht gaat;
8° de aanduiding of er op het moment van het versturen van het databericht al dan niet een storing is opgetreden.
In het eerste lid, 8°, wordt verstaan onder storing: een belemmering waardoor de GPS-ontvanger geen GPS-signaal ontvangt.".
Art. 8. In artikel 18 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden tussen de woorden "naar het AGR-GPS-apparaat" en de woorden "dat het databericht" de woorden "of de AGR-GPS-app" ingevoegd;
2° in paragraaf 2, eerste lid, worden tussen de woorden "een AGR-GPS-apparaat" en de zinsnede ", onmiddellijk door" de woorden "of van een AGR-GPS-app" ingevoegd;
3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
"1° als de databerichten afkomstig zijn van een AGR-GPS-apparaat, het nummer van de sensor vervangen door het chassisnummer van de laadruimte waarop de sensor is bevestigd, als de databerichten afkomstig zijn van een AGR-GPS-apparaat dat niet automatisch de koppeling kan maken tussen het nummer van de sensor en het chassisnummer van de laadruimte waarop de sensor is bevestigd;";
4° in paragraaf 6 worden tussen de woorden "van het AGR-GPS-apparaat" en de zinsnede ", mag de GPS-dienstverlener" de woorden "of van de AGR-GPS-app" ingevoegd.
Art. 9. In artikel 20 van hetzelfde ministerieel besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt tussen de woorden "Het AGR-GPS-systeem" en de woorden "wordt geïmplementeerd" de zinsnede ", dat gebruikt wordt door erkende mestvoerders," ingevoegd;
2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Het AGR-GPS-systeem, dat gebruikt wordt door andere mestvervoerders dan erkende mestvoerders, wordt geïmplementeerd conform de procedure, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.".
Art. 10. Aan hetzelfde ministerieel besluit wordt een bijlage 4 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd.
Brussel, 25 juli 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR  Nieuwsflash
 
Definitieve bandingfactor project Agristo Wielsbeke - solarLees meer
 
 
Marc en Anja Bossuyt, pioniers van de korte keten Lees meer
 
 
Van mest tot water Lees meer
 
 
Advies besluit onbevaarbare waterlopen Lees meer
 
 
Wat als de buur te ver ploegt? Lees meer
 
 
Pladijs vis van het Jaar 2020 Lees meer
 
 
Sierteeltbestedingen lijden onder de coronacrisisLees meer
 
 
BFA schakelt met nieuw Charter versnelling hoger in duurzaamheidsambitieLees meer
 
 
Boerderij te koop Lees meer
 
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer