Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 nov 2020 12:28 

BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)


De BLHB wijst de recente voorstellen voor de herziening voor het nieuwe pachtstelsel af. De voorstellen leiden niet tot langere pachtovereenkomsten, borgt geen duurzaam bodembeheer, gaat jonge boeren niet helpen en zal de landbouwstructuur eerder verzwakken in plaats van versterken. De BLHB heeft op basis van de door het ministerie verzonden notitie van een overleg afgezien. In deze notitie stond nog minder informatie dan in de pachtbrief die de minister in maart 2019 naar de Tweede Kamer heeft verzonden. BLHB heeft een uitgebreide schriftelijke reactie gegeven.

Overleg en symboliek
Minister Schouten heeft aan het begin van haar ambtsperiode de wens uitgesproken de wijziging van het pachtstelsel aan te vatten. Dat heeft 22 maart 2019 geresulteerd in een “Hoofdlijnenbrief herziening pachtstelsel”. Recentelijk, bij gelegenheid van de beantwoording van vragen gesteld in het schriftelijk overleg Pachtnormen 2020 op 21 september 2020 heeft de minister gemeld dat zij voornemens is nog dit jaar met de stakeholders in gesprek te gaan en begin 2021 met een voorstel te komen voor wetswijziging. Dit overleg had een symbolisch karakter omdat in de recente voorstellen nog minder informatie bevatte dan de pachtbrief van maart 2019.
De minister heeft ervoor gekozen deze voorstellen in de sfeer van de beslotenheid met de veldpartijen te bespreken. De BLHB vindt dit een onjuiste keuze omdat beslotenheid hier geen enkel zinnig doel dient. Het onderwerp pacht vraagt om transparantie. Pacht raakt vele agrarische ondernemers en wijzigingen van het pachtstelsel moet door belangenorganisaties ten minste met hun achterban besproken kunnen worden.

Volledige liberalisatie
De kern van het door LNV gepresenteerde pakket maatregelen is dat er volledige contractvrijheid is voor alle contracten langer dan zes jaar, voor zowel de prijs als de voorwaarden. De band tussen de prijs en wat de boer kan verdienen op het gepachte wordt doorgesneden. Contracten korter dan zes jaar krijgen dan wel een gereguleerde prijs behalve teeltpachtcontracten. Prikkels tot het sluiten van reguliere pachtcontracten en contracten langer dan zes jaar en een dag zitten in dit systeem niet. Door deze keuze wordt de agrarische structuur niet versterkt maar eerder verzwakt. Het opheffen van de tweeslachtigheid van het huidige systeem was mede het doel maar wordt door deze vergaande liberalisering nog meer versterkt.

Jonge boeren delven onderspit
LNV zegt hiermee de instroom van jonge boeren te willen bevorderen, zonder duidelijk te maken waarom de voorgestelde maatregelen het beoogde effect zullen resulteren. Volledige liberalisering gaat jonge boeren niet helpen. Jonge boeren moeten nu in een open markt van vraag en aanbod gaan opereren. Zij delven het onderspit tegen kapitaalkrachtige bedrijven. Juist het instrument pacht zou voor jonge boeren een instrument moeten zijn om hun bedrijven te kunnen financieren.

Duurzaamheid
Daarnaast zegt de minister met de maatregelen de duurzaamheid te willen bevorderen. Door het stellen van voorwaarden zou de duurzaamheid bevorderd worden, in het bijzonder van duurzaam bodemgebruik. Indien dat zo is, gaat dit alleen op voor pachtgronden waar duurzaamheidseisen in de nieuwe contracten worden ingebracht. Voor alle overige gronden zal dit niet gelden. Ter bevordering van de duurzaamheid zou eerder te denken zijn geweest aan generieke maatregelen. Pacht is hier niet het voor de hand liggende middel.  Nieuwsflash
 
Bebossing landbouwgrond Lees meer
 
 
Ventilus-project - Onderzoeksrapporten + alternatief tracé Noord-FrLees meer
 
 
Brede weersverzekering - Subsidieaanvragen 2020Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Fraude met meststalen Lees meer
 
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniëLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer