Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 apr 2021 08:50 

Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd


Nu landbouwers hun verzamelaanvraag 2021 kunnen indienen op het e-loket en de teeltplannen definitief vorm krijgen, wordt het voor de meeste landbouwers ook duidelijk of ze dit jaar een brede weersverzekering zullen afsluiten.

Alvast handig om te weten: de aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag is vereenvoudigd.

Landbouwers nemen zoals elke ondernemer risico’s. Ze denken na over welke teelt het beste rendement oplevert of welk ras het beste geschikt is voor het ene of het andere perceel. Dat noemen we risicobeheersing. Een brede weersverzekering kan het sluitstuk zijn van die risicobeheersing. Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers zich wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden, klimaatverandering,… die de draagkracht van het landbouwbedrijf te boven gaan.

Subsidieaanvraag vereenvoudigd

De aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag, is vereenvoudigd. Er moeten geen percelen meer aangeduid worden. De landbouwer moet wel uiterlijk 30 april de subsidie aanvragen door de naam van de verzekeraar op te geven bij wie hij een erkende brede weersverzekering afgesloten heeft of van plan is af te sluiten.

Correcte opgave verzekeraar

De verzekeraar waarbij u de polis heeft afgesloten en de verzekeraar aangeduid in de verzamelaanvraag 2021 moeten identiek zijn. Het is niet meer mogelijk om in de verzamelaanvraag 2021 ‘ongekend’ aan te duiden als verzekeraar, of om na 30 april de opgegeven verzekeraar te wijzigen. Als u op 30 april 2021 in uw verzamelaanvraag een andere verzekeraar heeft opgegeven dan diegene waarbij u uiteindelijk een polis afsluit, dan hebt u géén recht op een subsidie brede weersverzekering voor 2021.

Opgelet! Voor 2021 heeft zich een nieuwe verzekeraar aangemeld. Er zijn ook verzekeraars die bepaalde samenwerkingen hebben stopgezet of verzekeraars die een naamsverandering hebben ondergaan. Wees hiervoor dus extra alert bij het invullen van uw verzamelaanvraag zodat u de juiste verzekeraar kiest bij de aangifte in de verzamelaanvraag.

Correcte opgave teelten

Er hoeven geen teelten of percelen meer aangevinkt te worden voor de subsidieaanvraag brede weersverzekering. De teelten (en teeltcodes) in de verzekeringspolis moeten wel overeenstemmen met die in de verzamelaanvraag. Indien dit niet het geval is, kan er geen subsidie worden uitbetaald voor de teelt in de verzekeringspolis die niet voorkomt in de verzamelaanvraag 2021. Als u bij voorbeeld een polis brede weersverzekering afsluit voor silomais (teeltcode 201), maar u geeft korrelmais (teeltcode 202) aan in uw verzamelaanvraag 2021, dan kan u voor die verzekerde teelt geen subsidie ontvangen.

Meer info over de de subsidieaanvraag en de erkende polissen en verzekeraars is te vinden op de webpagina www.vlaanderen.be/landbouw/bredeweersverzekering .

 

Aanvraagdatum voor erkenning of verlenging van verzekeringsmaatschappijen verschuift

Verschuiving van de aanvraagdatum voor de erkenning of de verlenging van de erkenning van de standaardpolis naar het najaar. Omdat de aanvraag tot verlenging van de erkenning al in de zomer moet gebeuren, kunnen verzekeraars de ervaringen uit het lopende verzekeringsjaar niet meenemen in deze aanvraag.

De evaluatie van hun lopende erkende standaardpolis zou dan immers al moeten gebeuren nog voordat het jaar afgerond is. Uit de polissen die in 2020 voor de verlenging van de erkenning werden aangeboden, blijkt dit eveneens. De voorgestelde wijzigingen in de polissen zijn slechts heel beperkt, en onder meer de beslissing om bijkomende risico’s op te nemen (zoals zonnebrand), kon nog niet worden meegenomen.

Bij de goedkeuringsprocedure werd tot het laatste moment ook met voorwaardelijke aanpassingen gewerkt. De huidige timing heeft tot gevolg dat bijsturingen aan polissen pas zullen gebeuren met een jaar vertraging. Een wijziging van de aanvraagdata moet hieraan tegemoet komen.

Opzeggen van de polis

Anderzijds krijgen landbouwers de mogelijkheid om een polis, waarvan de looptijd automatisch met een jaar verlengd wordt, maar waarvan de erkenning niet verlengd wordt, alsnog op te zeggen. Deze regeling kadert binnen de gewestelijke bevoegdheid om in kader van deze subsidieregeling de erkennings- en subsidievoorwaarden vast te stellen met respect voor de federale bevoegdheden inzake verzekerings- en verbintenissenrecht.  Nieuwsflash
 
Droogte(stress) volgens de wetenschappers: de plant tweet hoe ze zich voeltLees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2021 Lees meer
 
 
B3W aanwezig op het terrein Lees meer
 
 
De toekomst van onze landbouw : jong, duurzaam en innovatief Lees meer
 
 
Een duurzaamheidspremie voor een duurzaam inkomen in een duurzame vleesveehouderij Lees meer
 
 
Corona nog niet voelbaar in verkoop landbouwmachinesLees meer
 
 
Advies Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Plannen voor een maïsdoolhof? Lees meer
 
 
KB betreffende natuurlijk mineraal water en bronwaterLees meer