Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 jan 2022 10:28 

Aanpassing van de pachtwetgeving


Vraag om uitleg over de aanpassing van de pachtwetgeving van Stefaan Sintobin aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

– Een aantal sprekers nemen mogelijk deel via videoconferentie.

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Voorzitter, minister, u zult wel de wenkbrauwen gefronst hebben toen u mijn vraag zag. Hier ligt een voorstel van decreet voor, het is niet de gewoonte om de minister daarover dan te ondervragen. Maar het is een feit dat naast alle onzekerheden in de landbouwsector in het algemeen – ik ga ze niet opnoemen, iedereen weet waarover het gaat –, de aanpassing van de pachtwetgeving voor heel wat discussie zorgt in de sector.

Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor pacht overgeheveld naar de gewesten. Er zijn in de commissie Landbouw een aantal hoorzittingen georganiseerd, er is een conceptnota ingediend voor een nieuwe regelgeving en er is een bespreking van een verzoekschrift geweest. Normaliter zou er begin 2021 een voorstel van decreet tot aanpassing van de wetgeving worden besproken, ingediend en goedgekeurd. Maar tot op heden is dat nog niet gelukt.

Nogmaals, ik begrijp dat het om een voorstel van decreet gaat, maar in Wallonië trad twee jaar geleden al een nieuw pachtdecreet in werking. Door de onduidelijkheid en omdat ik heel wat mails en telefoons krijg van ongeruste boeren, wil ik aan u, minister, vragen hoe het zit met de nieuwe pachtwetgeving. U hebt daarover toch ook een stukje geschreven in uw beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022.

Minister, wat is de stand van zaken van het pachtwetgevingsdossier? Wat zijn de knelpunten in de hervorming? De vragen over het voorstel van decreet zijn eigenlijk niet voor u bestemd, ik veronderstel dat straks een van de indieners wel zal antwoorden.

Wat zijn de discussies binnen de regering? Het is niet omdat het een voorstel van decreet is dat er geen discussies kunnen zijn binnen de regering.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega Sintobin, bij de bespreking van de beleids- en begrotingstoelichting heb ik inderdaad al wat uitleg gegeven. Het is zeker de bedoeling om deze legislatuur met dit dossier te landen.

Het regeerakkoord geeft zeer concreet aan wat de grenzen zijn van de hervorming van de pachtwetgeving: het moet een slimme hervorming zijn, die evenwichtig en transparant is; de landbouwer en eigenaar moeten voldoende rechtszekerheid hebben; de vrije teeltkeuze moet overeind blijven.

Binnen de meerderheid zijn momenteel gesprekken gaande om tot een volledig uitgewerkt tekstvoorstel van decreet te komen op basis van een bevraging van alle betrokken actoren. De Pachtwet is, zoals u weet, immers gebaseerd op een fijn evenwicht tussen de rechten en plichten van pachter en verpachter. Er zijn ook heel wat technische aspecten, die de nodige aandacht verdienen. Het aanpassen van de wet is dan ook geen eenvoudige opdracht en dient met de nodige voorzichtigheid te worden aangepakt. Maar wees gerust, collega Sintobin, er zal er in deze commissie voldoende over gezegd kunnen worden.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Minister, ik dank u voor uw korte antwoord. Het was ook een korte vraag. Het is misschien niet slecht om een stand van zaken op te maken. Ik zie voorlopig nog geen handjes, maar ik verwacht binnenkort toch het voorstel van decreet van de meerderheid. Een van de punten is rechtszekerheid bieden, een term die we in vele discussies met betrekking tot de landbouwsector gebruiken. Ik hoop dat het voorstel van decreet snel naar de commissie komt, zodat we het kunnen bespreken en erover stemmen, waardoor we weer een aantal mensen gelukkig kunnen maken.

Bart Dochy (CD&V)

Mijnheer Sintobin, ik kan alleen maar bevestigen wat de minister zegt: de besprekingen lopen nog. Het is de bedoeling om dat in het voorjaar af te ronden. Er waren nog technische aspecten die we moesten uitklaren, zoals het verzamelen van gegevens rond de Pachtwet, bestaande contracten enzovoort. Het is zeker niet evident. Er is niet veel materiaal beschikbaar om te kunnen inschatten wat de situatie vandaag in de praktijk is. Er zijn veel mondelinge contracten, er zijn ook schriftelijke, al dan niet geregistreerd. Een overzicht krijgen is niet zo gemakkelijk. Voor een eventuele aanpassing van de wetgeving hebben we meer gegevens nodig. Dat vraagt wat tijd. Dat is een van de elementen.

Ik wil ook niet verhelen dat de PAS-discussie (programmatische aanpak stikstof) daar een rol speelt. Die heeft geen invloed op de onderhandelingen en gesprekken tussen de meerderheidspartijen, maar we hebben goede vergaderingen gehad over de pacht. We zitten globaal op dezelfde golflengte. De ondersteuning van de mensen die inhoudelijk aan het werk zijn, die de pen vasthouden, is ook niet simpel, zij zijn ook een beetje overbevraagd ten gevolge van de PAS.

Dat is de context. Het is wel de bedoeling om in de eerstkomende weken, zeker dit voorjaar, het voorstel van decreet af te werken en aan het parlement voor te leggen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik zou het niet beter kunnen zeggen, voorzitter.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)

Ik heb het al eens gezegd in een andere commissie, voorzitter, dat u een goede minister van Landbouw zou zijn.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer