Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2024 15:05 

West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp


De open ruimte is een troef van de provincie West-Vlaanderen. West-Vlamingen en bezoekers wonen, werken en ontspannen er. Het provinciebestuur hecht dan ook veel waarde aan de zorg voor dat buitengebied. Dat vertaalt zich onder andere in de aandacht voor landschappelijke integratie bij de vergunningverlening. Al vele jaren doen heel wat landbouwers grote inspanningen om met beplanting bij te dragen aan de kwaliteit van landschappelijke uitzichten. Met het oog op gelijkheid en garanties tot uitvoering versterkt het provinciebestuur zijn beleid rond de landschappelijke integratie van alle vergunningen in het buitengebied vanaf 1 maart. Dit houdt ook een waarborgregeling in voor de klasse 1-vergunningen.

 

 

Op het platteland delen land- en tuinbouwers, bewoners en recreanten de ruimte. Ondernemers werken er, land- en tuinbouwers produceren er, bewoners leven er, recreanten verpozen er. Iedereen draagt verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken. Economische activiteiten uitoefenen vereist evenwel bedrijfsgebouwen. Dat gaat hoofdzakelijk over land- en tuinbouwbedrijven, maar ook over andere bedrijven in de open ruimte.
 

Met het oog op een goede integratie van hun bedrijf in het omliggende landschap investeren land- en tuinbouwers en andere ondernemers vandaag al heel wat in landschappelijke beplanting. Om landbouw en landschap dichter bij elkaar te brengen, versterkt het provinciebestuur zijn beleid rond de landschappelijke integratie van constructies in het buitengebied. Dat vertaalt zich in vier sporen: de visie op landschappelijke integratie wordt afgetoetst in het vergunningstraject en geëvalueerd na realisatie, met ondersteuning in iedere fase van het traject.
 

Integratie is een zaak van elk bedrijf

In een visiedocument legt de provincie de basiselementen van een goede landschappelijke integratie vast. De visie schept eenheid en duidelijkheid voor alle gebruikers van het buitengebied. Het maakt voor iedereen - provinciebestuur, gemeenten, landbouwers, ondernemers, adviesverleners, studiebureaus en architecten - duidelijk wat een geslaagde landschappelijke integratie inhoudt.
 

Zo beoogt landschappelijke beplanting een optimale visuele integratie van gebouwen in het omringende landschap. Landschappelijke integratie is dan ook een zaak van elk bedrijf en vereist een benadering van alle zijden. Ze verlegt het accent van de gebouwen naar de landschappelijke beplanting en het landschap.
 

Ritmische wisselwerking tussen hoge en lage beplanting, architectuur, materiaalkeuze en inplantingsplaats creëren landschappelijke zichten en verleggen het accent naar de beplanting zonder gebouwen te camoufleren. Wel moet beplanting de tijd en ruimte krijgen om te ontwikkelen tot het beoogde resultaat. Naast een meerwaarde voor het landschap is beplanting ook goed voor biodiversiteit, klimaat, bodem en waterhuishouding.
 

Voorgestelde landschappelijke integratie objectief beoordelen

De vergunningverlening is een schakelmoment in de planning van landschappelijke integratie. In zijn vergunning maakt de land- of tuinbouwer duidelijk hoe hij er invulling aan zal geven. De visie biedt houvast voor adviserende instanties en vergunningverlenende overheden om te bepalen of die aanpak voldoet, dan wel bijsturing vergt. Ook biedt ze garanties voor een correcte uitvoering van de landschappelijke integratie.
 

Eerder – in 2021 – bepaalde de deputatie al welke dossierstukken nodig zijn in de vergunningsaanvraag van klasse 1-bedrijven, waarvoor de provincie bevoegd is, om de inpasbaarheid goed te kunnen beoordelen. – persbericht dd. 29/04/2021
 

Waarborgregeling biedt garanties

Via een waarborgregeling wil het provinciebestuur voldoende garanties inbouwen zodat de aanplant ook daadwerkelijk en correct gebeurt. De provincie heeft er naar gestreefd om deze regeling eenvoudig te houden. Het instrumentendecreet (goedgekeurd in 2023) heeft de spelregels wel vastgelegd en dat geeft jammer genoeg minder bewegingsruimte. Na een jaar wil het provinciebestuur de werking evalueren. Is ze voldoende eenvoudig en evenwichtig, is er bijsturing mogelijk, ... 
 

Een landschappelijk integratieplan is al langer een voorwaarde voor vergunning. Voortaan zal het integratieplan ook als een ‘last in natura’ opgenomen worden, wat betekent dat van rechtswege ook een waarborg geïnd wordt. Dat heeft het instrumentendecreet bepaald. 
 

Na uitvoering van de afgesproken beplanting wordt de waarborg teruggestort. Deze regeling treedt in werking voor de vergunningen (klasse 1) die vanaf 1 maart 2024 worden ingediend bij de provincie West-Vlaanderen. De uitvoering van de beplanting is zo verankerd in de vergunning en dus blijvend verplicht. Bij een volgende vergunning wordt er steeds op teruggekomen.
 

Hoe wordt de waarborg berekend?

De waarborg wordt berekend op basis van de effectieve kost van alle beplanting die extra aangeplant moet worden. Hoe meer beplanting al aanwezig was, hoe minder er moet bijkomen en hoe lager de waarborg is. Aangezien er geen standaardprijzen zijn voor plantmateriaal en aanlegwerken, berekent de provincie de waarborg op basis van een forfaitaire prijs per boom en per struik (bosgoed) en een eenheidsprijs voor aanplant. Hanteert de betreffende gemeente een waarborgsysteem, dan geldt dat systeem en int de provincie geen waarborg.
 

Wanneer wordt de waarborg geïnd en terugbetaald?

De bouwheer levert de waarborg ten laatste drie maanden na het verlenen van de vergunning en in ieder geval voor aanvang van de werken. Dat kan met een bankwaarborg of via een overschrijving op de Deposito- en Consignatiekas. Is de aanplant gerealiseerd, dan bewijst de bouwheer de aanplant met fotomateriaal of komt er iemand langs. Beoordeelt de provincie de aanplant als correct uitgevoerd, dan wordt de waarborg terugbetaald.
 

Heeft de bouwheer drie jaar na het verlenen van de vergunning nog geen waarborg teruggevraagd, dan zal de provincie contact opnemen. Er kunnen goede redenen zijn waarom de aanplant nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: de bouwwerken zijn nog niet afgerond. Daarom zal er telkens met de landbouwer gezocht worden naar de beste oplossing. Wordt de aanplant ook daarna niet uitgevoerd, dan zal de waarborg ingehouden worden. Maar ook dan blijft de verplichting bestaan om het integratieplan uit te voeren. Er is zelfs verval van de volledige vergunning mogelijk.
 

Met advies en ondersteuning naar win-win voor boer en landschap

Al heel lang ondersteunt de provincie land- en tuinbouwers op het vlak van landschappelijke integratie, onder meer via Inagro en de Regionale Landschappen. Gratis advies en planopmaak zijn daarbij de vaste ingrediënten. In overleg met de land- en tuinbouwers wordt gezocht naar goede integratie rekening houdend met de functionaliteit van het bedrijf, de erfordening en het omliggende landschap. Sinds enkele jaren ondersteunt het provinciebestuur de aanplant van groen op land- en tuinbouwbedrijven ook financieel via een provinciale subsidieregeling.

 

> De volledige visie, contactpersonen in advies en vergunningen en andere informatie zullen terug te vinden zijn op www.west-vlaanderen.be/vergunningen.

 

 

Bijlage – simulatie invloed van historische beplanting op waarborg

 

  • Anoniem plan fase 1: aanvraag melkveestal vereist extra beplanting > waarborg: 2477,52 euro, excl. btw
     
  • Anoniem plan fase 2: beplanting uit vorige vergunning is correct uitgevoerd > aanvraag extra jongveestal 2 jaar later vereist beperkte extra beplanting > waarborg: 679,22 euro excl. btw.
 


  Nieuwsflash
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vr 30 april inLees meer